Zaznacz stronę

dr Aleksandra Piasecka

stanowisko: starszy wykładowca
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 16
telefon: (77) 40 16 886
e-mail: apiasecka@uni.opole.pl

Google Scholar
ResearchGate
ORCID ID

 

 

Podstawowe obszary badawcze:

  • Funkcjonowanie rynku nieruchomości

Prowadzone przedmioty:

  • Mikroekonomia,

  • Podstawy ekonomii,

  • Gospodarka nieruchomościami,

  • Ekonomika rynku nieruchomości,

  • Obrót nieruchomościami

 

Ważniejsze publikacje:

Piasecka Aleksandra: A characterization of the real estate market, w: Central and Eastern European Journal of Management and Economics, vol.5 no.l, Wroclaw 2017.

Piasecka Aleksandra: A Polish Professional Real Estate Intermediary’s Ethics After the Deregulation of the Profession, w: Central and Eastern European Journal of Management and Economics, vol.4 no.4, Wroclaw 2016.

Piasecka Aleksandra: Etyka zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami w świetle deregulacji zawodu, w: Dokonania wsp6tczesnej myśli ekonomicznej. Racjonalność-efektywność-etyka. Podejście praktyczne. Część 2, Uniwersytet Ekonomiczny Katowice 2014.

Piasecka Aleksandra: Uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości mieszkaniowych w Opolu; Przegląd Zachodniopomorski, zeszyt 3 vol 1, Szczecin 2013.

Piasecka Aleksandra: The Imperfect Real Estate Market – functioning and development, w: Economic and Environmental Studies, vol. 12 no.4, Opole 2013.

Uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości mieszkaniowych w mieście Opolu, Przegląd Zachodniopomorski, Szczecin 2013

Piasecka Aleksandra: Professional ethics of intermediaries on the real estate market, w: Economic and Environmental Studies, vol. 12 no.3, Opole 2012.

The Imperfect Real Estate Market – functioning and development, w:Economic and Environmental Studies, vol. 12(4), Opole 2012

Professional ethics of intermediaries on the real estate market, w: Economic and Environmental Studies, vol. 12(3), Opole 2012

Bobrowska A., Piasecka A., Ekonomiczne uwarunkowania skuteczności nowego polskiego systemu emerytalnego, W: Przemiany społeczne, ekonomiczne i organizacyjne we współczesnej gospodarce polskiej, red. K. Hanusik, U. Łangowska-Szczęśniak, S Sokołowska, Opole 2005 r., s. 65-77.

Bobrowska A., Piasecka A., Sytuacja społeczno-gospodarcza regionu a bezrobocie na przykładzie woj. opolskiego, W: Konkurencyjność rynku pracy i jego podmiotów, red. D. Kopycińska, Szczecin 2005, s. 145-152.

Bobrowska A., Piasecka A., Przestrzenne zróżnicowanie rynku pracy Śląska Opolskiego w okresie zmian systemu gospodarczego, W: Społeczne i regionalne aspekty przemian strukturalnych w polskiej gospodarce okresu transformacji, red. Z. Mikołajewicz, Opole 2004, s. 55-69.

Bobrowska A., Piasecka A., Przemiany strukturalne i ilościowe w szkolnictwie wyższym w mieście Opolu w okresie transformacji, W: Przemiany demograficzne i jakość życia ludności miast, red. J. Słodczyk, D. Rajchel, Opole 2004, s. 241-252.

Bobrowska A., Piasecka A., Gospodarcze i demograficzne uwarunkowania sytuacji na regionalnym rynku pracy Śląska Opolskiego, W: Regionalne zróżnicowanie jakości życia, red. J. Karwowski, Szczecin 2003, s. 249-256.

Bobrowska A., Piasecka A., Przemiany na opolskim rynku pracy w okresie transformacji, W: Demograficzne i ekonomiczne skutki transformacji w Polsce – aspekt regionalny, red. U. Łangowska – Szczęśniak, Opole 2002, s. 209-222.

Bobrowska A., Piasecka A., Bezrobocie a przestępczość w Polsce – próba określenia związku przyczynowo – skutkowego tych zjawisk, W: Demograficzne i społeczne aspekty rozwoju miast, red. J. Słodczyk, Opole 2002, s. 231-239.

Bobrowska A., Piasecka A., Program zwiększania skuteczności działań urzędów pracy jako wynik współpracy międzyregionalnej (na przykładzie woj. opolskiego), Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej Nr 7, Koszalin 2001, s. 391–402.