Zaznacz stronę

dr Agnieszka Krawczyk-Sołtys

stanowisko: adiunkt
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 34
telefon: (77) 40 16 874
e-mail: akrawczyk.soltys@uni.opole.pl
terminy konsultacji – strona: usosweb.uni.opole.pl

 

ORCID ID: 0000-0003-1575-3497
Google Scholar

 

 

Podstawowe obszary badawcze:

 • Zarządzanie wiedzą w podmiotach ochrony zdrowia

 • Problemy zarządzania w ochronie zdrowia

 • Kompetencje w podmiotach ochrony zdrowia

 • Zarządzanie w ochronie zdrowia

 

Prowadzone przedmioty:

 • Techniki negocjacji

 • Zachowania organizacyjne

 • Strategie podmiotów rynkowych

 • Strategie rozwoju organizacji

 • Negocjacje w logistyce

 • Organizacja i zarządzanie

 • Komunikacja interpersonalna

 • Techniki organizatorskie

 • Teoria negocjacji

 • Konflikty i negocjacje w zarządzaniu publicznym

 • Strategie podmiotów rynkowych

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • Zarządzanie wiedzą w organizacjach
 • Kompetencje menedżerskie w logistyce
 • Negocjacje i mediacje w perspektywie interkulturowej
 • Techniki negocjacji i mediacji w administracji publicznej, zarządzanie

 

Pełnione funkcje:

 • Kierownik Centrum Badań nad Zarządzaniem w Ochronie Zdrowia
 • Wydziałowy Koordynator ds. współpracy z Czechami i Słowacją
 • Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
 • Członek Uczelnianej Komisji ds. Nauczycieli Akademickich
 • Kierownik studiów podyplomowych „Zarządzanie w służbie zdrowia” oraz „Zarządzanie zasobami ludzkimi”
 • Członek Komisji Rewizyjnej PTE O/Opole
 • Członek Komisji Nauk Rolniczych PAN O/Katowice
 • Członek Editorial Board of Central and Eastern European Journal of Management and Economics

Ważniejsze publikacje:

Professional competencies in shaping the organizational competences of Polish emergency medical units in the light of surveyresearch, “Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 2021, no. 150, s. 99-114.

The influence of personal competencies on organizational competences of emergency medical units, “Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 2022, no. 155, s. 209-220.

Modelling of managerial competences in health care units – preliminary assumptions, “Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 2022, no. 158, s. 317-336 (współautor: Laura Płatkowska-Prokopczyk)

Modelling of proffesonial competences in health care units – preliminary assumptions, “Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 2023, no. 169, s. 439-450 (współautor: Laura Płatkowska-Prokopczyk)

A. Krawczyk-Sołtys, Kompetencje menedżerskie w kształtowaniu kompetencji organizacyjnych jednostek ratownictwa medycznego w świetle badań, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2019, nr 175, s. 95-104.

A. Krawczyk-Sołtys, Professional and managerial competencies enhancing organizational competences of emergency medical units, “Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 2019, no. 136, s. 305-322.

A. Krawczyk-Sołtys, Modelowanie kompetencji w jednostkach ratownictwa medycznego – założenia wstępne, [w:] Nauki o zarządzaniu w odmiennych kontekstach badawczych, red. M. Tutko, M. Wronka-Pośpiech, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, s. 105-116.

Artykuły we współautorstwie (po 50%):

Wykorzystanie zasobowej teorii organizacji w zarządzaniu szpitalami publicznymi, „Handel Wewnętrzny” 2017, nr 3(368), t. 1, s. 192-202.

An Identification of Level of Knowledge Management in Polish Public Hospitals (Research Results), [w:] Business Models. Strategies, Impact and Challenges, red. A. Jabłoński, Nova Publishers, New York 2017, s. 267-276.

Wpływ przemian własnościowych na finansowanie i aktywność Ludowych Zespołów Sportowych w województwie opolskim w latach 1991–1995, Człowiek i Ruch, Wydawnictwo AWF we Wrocławiu, Wrocław 2000, nr 2, s. 94–98 (współautor: Z. Jakubczyk).

Ekoznakowanie jako nowoczesna forma komunikacji społecznej, [w:] Refleksje społeczno-gospodarcze, red. M. Morawski, J. Tutaj, „Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości” 2002, nr 1, s. 63–73 (współautor: Z. Jakubczyk).

O nieliniowości w świecie organizacji, „Przegląd Organizacji” 2003, nr 7/8, s. 18–21 (współautor: P. Szwiec).

Diagnosis costs in metallurgical enterprise, “METAL 2015 Ročník Mezinárodní Konference Metalurgie a Materiálů“, Conference Proceedings, Tanger Ltd., Ostrava 2015, s. 1769-1774. (współautor I. Voznakova),

Knowledge-oriented strategies in the metal industry (empirical studies), “Metalurgija” 2016, vol. 55, no. 3, s. 523-526. (współautor I. Voznakova).

Artykuły samodzielne:

 Poziom wykorzystania zasobów wiedzy oraz bariery rozwoju wiedzy i jej transferu w szpitalu publicznym w świetle badań, „Zarządzanie Publiczne” 2013, vol. 2 (22), red. J. Kołodziejczyk s. 209–222.

 Stopień wdrożenia procesów zarządzania wiedzą w szpitalach publicznych, „Marketing i Rynek”, 2014, nr 5/14, s. 109–114.

 Dostępność do ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na wsi w Polsce. Ujęcie przestrzenno-czasowe, „Journal of Agribusiness and Rural Development”, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2014, nr 2(32), s.

 Charakterystyka drobnych przedsiębiorstw rolniczych województwa opolskiego, „Prace Komisji Naukowych PAN”, Katowice 2000, z. 24, s. 88–90.

 Problemy zarządzania małych i średnich przedsiębiorstw rolniczych – identyfikacja i kierunki usprawnień, Ekonomia 26, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000, s. 71–82.

 Możliwości wykorzystania metod i technik organizatorskich w rozwiązywaniu problemów zarządzania małych i średnich przedsiębiorstw rolniczych, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2000, nr 2/3, s. 78–81.

 Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw rolniczych Opolszczyzny – wyniki badań empirycznych, „Śląsk Opolski”, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu, Opole 2000, nr 2(39), s. 28–32.

 Zmiany strukturalne w rolnictwie a wielofunkcyjne zagospodarowanie terenów wiejskich, „Prace Komisji Naukowych PAN”, Katowice 2001, z. 25, s. 140–142.

 Geometria fraktalna jako narzędzie opisu organizacji, „Przegląd Organizacji” 2001, nr 4, s. 17–20.

 Zmiany w stanie infrastruktury wiejskiej w latach 1990–2000, „Prace Komisji Naukowych PAN”, Katowice 2002, z. 26, s. 133–134.

 Kierunki zmian strukturalnych w rolnictwie a wielofunkcyjne zagospodarowanie obszarów wiejskich, Ekonomia 27, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002, s. 51–62.

 Benchmarking – studium przypadków, [w:] Najnowsze narzędzia opisu organizacji, red. W. Cieśliński, „Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości” 2002, z. 3, s. 21–31.

 Wspólna Polityka Rolna a polskie rolnictwo wobec procesów integracji z Unią Europejską, „Prace Komisji Naukowych PAN”, Katowice 2004, z. 28, s. 158–160.

 Poziom wykorzystania pomocy finansowej z Programu Sapard w Polsce i na Opolszczyźnie na dzień jego zakończenia, „Prace Komisji Naukowych PAN”, Katowice 2005, z. 29, s. 155–159.

 Doświadczenia z wdrażania działania 3 – rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich – Programu Sapard w Polsce, „Prace Komisji Naukowych PAN”, Katowice 2006, z. 30, s. 158– 160.

 Restrukturyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Skutki zmian w Samodzielnym Publicznym Zakładzie w Strzelcach Opolskich, [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie. Analiza krytyczna, red. K. Zimniewicz, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu” 2006, nr 81, s. 266–273.

 Efektywne wykorzystanie metod zarządzania czasem – zadania dla menedżera np. Górnośląskiej Centrali Zaopatrzenia Medycznego Zarys sp. z o.o., [w:] Wybrane aspekty pracy kierowniczej, red. S. Cyfert, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 2011, nr 187, s. 179–187.

 Zarządzanie wiedzą w szpitalu – perspektywa średniego personelu medycznego. Wyniki badań empirycznych, „Zeszyty Naukowe” nr 25, red. J. Gołota, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. A. Chętnika, Ostrołęka 2011, s. 407–422.

 Komunikacja interpersonalna w szpitalu w opinii personelu medycznego. Studium przypadku, [w:] Przekształcenia strukturalne i społeczne w ochronie zdrowia, red. R. Lewandowski, M. Kautsch, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Społeczna Akademia Nauk, Łódź 2012, t. 12, z. 5, s. 199–210.

 Znaczenie Ludowych Zespołów Sportowych w kształtowaniu sportowej aktywności młodzieży wiejskiej na Opolszczyźnie w latach 2001–2010, „Journal of Agribusiness and Rural Development”, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2012, nr 2(24), s. 139–150.

 Poziom wykorzystania zasobów wiedzy oraz bariery rozwoju wiedzy i jej transferu w szpitalu publicznym w świetle badań,„Zarządzanie Publiczne” 2013, vol. 2 (22), red. J. Kołodziejczyk s. 209–222.

 Stopień wdrożenia procesów zarządzania wiedzą w szpitalach publicznych, „Marketing i Rynek”, 2014, nr 5/14, s. 109–114.

 Dostępność do ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na wsi w Polsce. Ujęcie przestrzenno-czasowe, „Journal of Agribusiness and Rural Development”, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2014, nr 2(32), s. 79–86.

 Pozycja konkurencyjna a poziom zarządzania wiedzą szpitali publicznych w świetle badań empirycznych, [w:] Zarządzanie a zdrowie publiczne, J. Krakowiak, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Społeczna Akademia Nauk, Łódź 2014, t. 15, z. 12 cz. 3, s. 7–18.

Artykuły samodzielne w języku angielskim:

Personal Competencies Enhancing Organizational Competences Of Emergency Medical Units In Poland – Empirical Research, [w:] Conference Proceedings Of The 2nd International Scientific Conference Development And Administration Of Border Areas Of The Czech Republic And Poland Support For Sustainable Development, ed. E. Ardielli, Ostrava 2018, s. 125-134.

The Influence of the Common Agricultural Policy on Polish Agriculture in the process of Integration with the European Union, [w:] Ecological Agriculture in Central and Eastern Europe, red. J. Platje, J. Słodczyk, Biblioteka „Ekonomia i Środowisko”, Opole 2004, nr 32, s. 93–99.

A Diagnosis of Knowledge Management in a Public Hospital – a case study of employees’ views „Economic and Environmental Studies”, eds. A. Bernaciak, J. Platje, 2012, vol. 12, No 2, s. 135–148.

Knowledge Management Systems in Polish Public Hospitals – research results and directions of improvement, “Central and Eastern European Journal of Management and Economics”, Vol. 3, No. 1, March 2015, s. 39-50.

Knowledge Management Processes in Polish Public Hospitals – Mapping of the Current Situation, [w:] Proceedings of the 11th International Scientific Conference “Public Economics and Administration”, VSB – Technical University of Ostrava, Ostrava 2015, s. 95-100.

The role of knowledge in provision of medical services, “European Journal of Service Management” 2016, vol. 17, no.1, s. 27-32.

Geriatric Care Resources in Poland and the Czech Republic – Comparative Analysis, [w:] Development and Administration of Border Areas of the Czech Republic and Poland. Conference Proceedings, ed. E. Ardielli, Ostrava 2016, s. 78-87.

The Material Resources Using Efficiency in Polish Public Hospitals, [w:] Proceedings of the 1th International Management Conference “The Role Of Management In The Economic Paradigm Of The XXIst Century”, I. Popa, C. Dobrin, C.N. Ciocoiu, ASE, Bucarest 2017, s. 493-501. ISSN 2286-1440 (współautor: A. Tłuczak)

The Human Resources Using Efficiency In Polish Public Hospitals – Spatio-Temporal Analysis, “Social and Economic Revue” 2017, vol. 15, no. 4, s. 6-14 ISSN 1336-3727 (współautor: A. Tłuczak)


Książki:

Monografia

Zarządzanie wiedzą w szpitalach publicznych. Identyfikacja poziomu i kierunki doskonalenia, Studia i Monografie nr 485, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, 418 s.

Monografie we współautorstwie

Infrastrukturalne uwarunkowania funkcjonowania rolnictwa indywidualnego w województwie opolskim na tle kraju, [w:] Sokołowska i Zespół (A. Bisaga, A. Krawczyk, L. Płatkowska-Prokopczyk), Przeobrażenia w rolnictwie indywidualnym województwa opolskiego w okresie zmian systemu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002, s. 81–106.

Koncepcje organizacji i metody zarządzania. Możliwości i ograniczenia, Difin, Warszawa 2016 (współautorzy: S. Sokołowska, A. Mijal, L. Płatkowska-Prokopczyk, P. Szwiec).

Współautorstwo (po 50%) rozdziałów w wydawnictwach zbiorowych:

Próba oceny systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce, [w:] Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego, t. 2: Finanse i budżety samorządów, red. S. Dolata, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000, 345–352 (współautor: M. Janicki).

Bariery związane z wprowadzeniem podatku katastralnego w Polsce, [w:]: Modernizacja systemu podatku od nieruchomości. Materiały konferencyjne, red. J. Sokołowski, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2000, s. 30–40 (współautor: M. Krasucka-Bodynek).

Czy polskiemu rolnictwu jest potrzebna wiedza o zarządzaniu?, [w:] Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu. Zarządzanie – modele, koncepcje, strategie, red. W. Błaszczyk, B. Kaczmarek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, s. 162–173 (współautor: S. Sokołowska).

Badania nad stosowaniem technik, metod i koncepcji zarządzania w przedsiębiorstwach rolniczych, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Integracja, globalizacja, regionalizacja – wyzwania dla przedsiębiorstw, red. J. Skalik, „Prace Naukowe” nr 963, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 507–519 (współautor: S. Sokołowska).

Wybrane aspekty wdrażania programu restrukturyzacyjnego Fabryki Maszyn i Urządzeń w Kluczborku – „Famak 2000”, [w:] Orientacja rynkowa a zarządzanie, red. M. Duczmal, W. Potwora, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Opole 2002, s. 171–181 (współautor: M. Janicki).

Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi w opinii pracowników Polskiego Radia Rozgłośni Regionalnej w Opolu „PRO FM”, [w:] Zarządzanie organizacjami publicznymi. Wybrane zagadnienia, red. B. Piechowicz, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2003, s. 154–161 (współautor: L. Płatkowska-Prokopczyk).

Rola czynnika ludzkiego w kształtowaniu pozycji Polskiego Radia Rozgłośni Regionalnej w Opolu „PRO FM” na rynku mediów, [w:] Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Aktualny stan i perspektywy rozwoju, red. E. Urbańczyk, Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2003, s. 341–350 (współautor: L. Płatkowska-Prokopczyk).

Źródła finansowania przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej – prezentacja wyników badań, [w:] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka gospodarcza, red. E. Urbańczyk, Szczecin 2004, s. 267–278 (współautor: R. Niedzielski).

Znaczenie czynnika ludzkiego w tworzeniu wizerunku organizacji na przykładzie badań w Opolskim Radiu Rozgłośni Regionalnej w Opolu „PRO FM” s.a., [w:] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka gospodarcza, red. E. Urbańczyk, Szczecin 2004, s. 1217–1226 (współautor: L. Płatkowska-Prokopczyk).

Samodzielne rozdziały w wydawnictwach zbiorowych:

Problemy zarządzania czynnikiem ludzkim przedsiębiorstw rolniczych Opolszczyzny – na przykładzie badań empirycznych, [w:] Współczesne tendencje w zarządzaniu – teoria i praktyka, red. A. Potocki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu, Chrzanów 2000, s. 205–212.

Problemy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach rolniczych na przykładzie badań empirycznych, [w:] Rola małych i średnich przedsiębiorstw rolniczych w rozwoju obszarów wiejskich, red. K. Łęczycki, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedlce 2000, s. 238–246.

Zmiany w wyposażeniu infrastrukturalnym terenów wiejskich w latach 1990–2000, [w:] Orientacja rynkowa a zarządzanie, red. M. Duczmal, W. Potwora, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Opole 2002, s. 119–136.

Infrastrukturalne uwarunkowania funkcjonowania rolnictwa indywidualnego na Opolszczyźnie, [w:] Ekonomiczno-społeczne instrumenty wspierania przekształceń rolnictwa i obszarów wiejskich, red. K. Łęczycki, B. Piechowicz, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2002, s. 57–63.

Zmiany w wyposażeniu w kadrę medyczną na Opolszczyźnie w latach 1998–2003, [w:] Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej, red. Z. Mikołajewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006, s. 421–430.

Funkcjonowanie Agencji Nieruchomości Rolnych – wybrane zagadnienia, [w:] Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Problemy funkcjonowania i rozwoju rolnictwa, red. S. Sokołowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006, s. 83–91.

Poziom zgodności istniejącego systemu motywacyjnego z oczekiwaniami pracowników. Studium przypadku, [w:] Współczesne wyzwania menadżerskie w ochronie zdrowia, red. R. Lewandowski, R. Walkowiak, M. Kautsch, Wydawnictwo Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. T. Kotarbińskiego, Olsztyn 2009, s. 131–142.

Próba oceny istniejącego systemu motywacyjnego w szpitalu. Wyniki badań, [w:] Zarządzanie i polityka społeczna – wybrane problemy, red. M. Duczmal, T. Pokusa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Opolu, Opole 2010, s. 102–111.

Rola Lokalnych Grup Działania w realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 w województwie opolskim, [w:] Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich, red. S. Sokołowska, A. Mijal, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, s. 93–119.

Zarządzanie wiedzą w szpitalu. Studium przypadku, [w:] Zarządzanie w regionie. Teoria i praktyka, red. E. Kuczmera-Ludwiczyńska, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2012, s. 155–162.

Szpital jako organizacja inteligentna, [w:] Organizacja inteligentna. Perspektywa zasobów ludzkich, red. Suszyński, G. Leśniak-Łebkowska, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2016, s. 283-291.