Zaznacz stronę

dr Agnieszka Bobrowska

Z-ca Dziekana Wydziału Ekonomicznego
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 16, 37
telefon: 77 40 16 886 , 77 40 16 900
e-mail: abobrowska@uni.opole.pl

ORCID ID

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

 • Doktor Nauk Ekonomicznych (Uniwersytet Opolski 2005 r.)
 • Magister Ekonomii ((Uniwersytet Opolski 1997 r.)

 

Podstawowe obszary badawcze:

 • funkcjonowanie systemu emerytalnego i ekonomiczne konsekwencje starzenia się społeczeństw

 • rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym

 

Prowadzone przedmioty:

 • mikroekonomia
 • ekonomia menedżerska
 • podstawy przedsiębiorczości
 • jak założyć własną firmę
 • podejmowanie działalności gospodarczej

 

Pełnione funkcje:

 • z-ca dziekana WE
 • koordynator kierunku ekonomia
 • członek Wydziałowej Komisji Doskonalenia Jakości Kształcenia

 

Inne:

 • Doświadczenie w zakresie: pisania i realizacji projektów unijnych, oceny wniosków o dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej, doradztwo w AIP dot. zakładania własnego biznesu

 

Ważniejsze publikacje:

A. Bobrowska, E. Ardielli, D. Bémová: Multi-Criteria Evaluation of Health Care Performance in the Czech Republic and Poland; w: Development and administration of border areas of the Czech Republic and Poland. Support for sustainable development; Conference Proceedings of RASPO, 2022.

A. Bobrowska, B. Chorkowy: Influence of Pillar 3 of Pension System on Retirement Pensions Level in Poland: Will Voluntary Part of System Enable Decent Life in Old Age?; w: European Research Studies Journal, vol. XXIV, Nr 1, 2021

A. Bobrowska: Local Government Expenditures on Care Services vs. Demographic Changes in Poland, w: Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, vol. 1, nr 346, 2020.

A. Bobrowska: The Level of Satisfying the Care and Health Needs of Elderly People (70+) in Opolskie Voivodship, w: Development and Administration of Border Areas of the Czech Republic and Poland. Conference Proceedings / Ardielli Eva ( red. ), 2020, VŠB – Technical University of Ostrava.

A. Bobrowska, B. Dobrowolska: Możliwości rozwoju przedsiębiorstw świadczących osobom starszym usługi zdrowotne i opiekuńcze w poszczególnych województwach w Polsce, w: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 7, 2018.

A. Bobrowska, M. Maciejasz-Świątkiewicz, Przestrzenne zróżnicowanie wydatków gmin na dopłaty do pobytu mieszkańców w zbiorowych gospodarstwach domowych w Polsce. Stan obecny i prognoza, w: Folia Oeconomica, Uniwersytet Łódzki, nr 2 (334), 2018.

A. Bobrowska: Przestrzenne zróżnicowanie kosztów funkcjonowania domów pomocy społecznej w Polsce w 2016 roku, w: Nauki o Finansach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr 3, 2017.

A. Bobrowska, M. Maciejasz-Świątkiewicz, Wydatki gmin z tytułu dopłat do pobytu mieszkańców w zbiorowych gospodarstwach domowych a zmiany demograficzne, „Nauki o finansach” nr 3(28), 2016.

A. Bobrowska, M. Musiał, Changes in the Standard of Living in the EU Member States between 2005 and 2012, with Particular Emphasis on Poland and the Czech Republic, w: Development and Administration of Border Areas of the Czech Republic and Poland. Conference Proceedings / Ardielli Eva ( red. ), 2016, VŠB – Technical University of Ostrava.

A. Bobrowska, M. Maciejasz-Świątkiewicz, Wydatki gmin z tytułu dopłat do pobytu mieszkańców w zbiorowych gospodarstwach domowych a zmiany demograficzne, „Nauki o finansach” 2016, nr 3(28), s. 9-26

A. Bobrowska, Aktywność opolskich instytucji otoczenia biznesu w zakresie pozyskiwania środków unijnych, w: Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego – zarządzanie informacją i nowymi technologiami, red. M. Duczmal, T. Pokusa, WSZiA, Opole 2015

A. Bobrowska, Emerytury a wynagrodzenia w Polsce – próba określenia sytuacji materialnej emerytów na tle pracujących, „Konsumpcja i Rozwój” 2015, nr 1 (10), s. 56-69

A. Bobrowska, B. Chorkowy, Dodatkowe źródła finansowania konsumpcji w okresie emerytalnym, w: Kierunki i determinanty przemian konsumpcji. Aktualne problemy, red. A. Bobrowska, U. Łangowska – Szczęśniak, Wyd. UO, Opole 2013, s. 125-140

A. Bobrowska, Wpływ Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację celów Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego, w: Handel Wewnętrzny, Warszawa, styczeń- luty 2013, s. 71-81

A. Bobrowska, Instytucje otoczenia biznesu na Opolszczyźnie, w: Wspomaganie działalności przedsiębiorczej i innowacyjnej – przykłady i doświadczenia, red. M. Szewczuk – Stępień, OCDL, Opole 2013, s. 9-20

A. Bobrowska, M. Maciejasz-Świątkiewicz, The influence of subjective loss perception on individual prediction of pension scheme rate of return, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, “Nauki o finansach. Financial sciences” (red. E. Bogacka-Kisiel), Wrocław 2012

A. Bobrowska, Realizowanie funkcji redystrybucyjnej przez państwo za pomocą systemu emerytalnego, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, “Nauki o finansach. Financial sciences” (red. E. Bogacka-Kisiel), Wrocław 2012, nr 3(12), s. 24-31

A. Bobrowska, Konsekwencje podwyższenia ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, w: Zarządzanie i komunikacja w sferze przedsiębiorczości i administracji – doświadczenia i perspektywy, red. T. Pokusa, W. Duczmal, WSZiA w Opolu, Opole 2012, s. 318-327

A. Bobrowska, Systemic Determinants of the Effectiveness of Pension System, w: Economic and Environmental Studies, vol. 11, no. 4., Opole 2011

A. Bobrowska, A. Dudek, The Concentration and the Efficiency of the Entities of the Open Pension Funds Market in the Republic of Poland, w: Market concentration and Economy, red. T. Bernat, Szczecin 2010

A. Bobrowska, A. Dudek, Selected Tools for the Analysis of the Market Concentration and their Exemplification, w: Market concentration and Economy, red. T. Bernat, Szczecin 2010

A. Bobrowska, Działalność lokacyjna funduszy emerytalnych w sytuacji bessy na GPW, Rozdział 15. W: Funkcjonowanie gospodarki polskiej po 20 latach transformacji, red. D. Kopycińska, Szczecin 2009

A. Bobrowska, M. Maciejasz-Świątkiewicz, Otwarte fundusze emerytalne jako narzędzie nieuświadomionej eksploracji globalnego rynku finansowego przez gospodarstwa domowe, w: Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki, red. M. Noga, M.K. Stawicka, Wrocław 2008

A. Bobrowska, A. Piasecka, Zakres ingerencji państwa w II filar systemu emerytalnego, w: Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych, red. D. Kopycińska, Szczecin 2008