Zaznacz stronę

Zarządzanie, studia niestacjonarne II stopnia

Rodzaj studiów: magisterskie
System studiów: niestacjonarne
Czas trwania: 2 lata

Uniwersytet i jego wydziały, w tym Wydział Ekonomiczny są postrzegane jako centrum eksperckie, wspierające rozwój kulturowy, społeczny i gospodarczy, spełniające ważną rolę partnera przedsiębiorców, pracodawców, instytucji naukowych, społecznych i samorządowych i innych podmiotów działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego tworzy i rozwija wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne studentów o zróżnicowanym kapitale kulturowym, tworząc warunki pełnego wykorzystania ich możliwości w regionie, kraju a także za granicą.

Kształcenia na kierunku zarządzanie – na studiach II stopnia jest wynikiem rozpoznania zainteresowań absolwentów studiów I stopnia na kierunkach realizowanych w ramach Wydziału Ekonomicznego: ekonomii, zarządzaniu, logistyce, gospodarce przestrzennej, a także absolwentów studiów I stopnia na innych kierunkach w Uniwersytecie Opolskim oraz w innych uczelniach w regionie i województwach ościennych.

Studia na kierunku zarządzanie (II stopień) stanowią element propozycji zróżnicowanej oferty edukacyjnej, zgodnej z oczekiwaniami i aspiracjami osób o różnorodnych zainteresowaniach, doświadczeniach i wrażliwości.

Czego uczy się na zarządzaniu?

Podczas studiów student zdobywa wiedzę i umiejętności z dziedziny nauk ekonomicznych, obejmującej szczegółowe zagadnienia z zakresu rozwoju myśli organizatorskiej, teorii makroekonomicznych, ekonomii menedżerskiej, koncepcji zarządzania, zastosowania metod ilościowych, etyki w zarządzaniu, strategii logistyczno-marketingowych, gospodarowania kapitałem społecznym organizacji, budowania strategii rozwoju organizacji, zarządzania szeroko rozumianą produkcją a także w obszarze metod oceny projektów gospodarczych.

Zgodnie z własnymi zainteresowaniami, student ma do wyboru układ przedmiotów specjalistycznych oraz fakultatywnych.

Studenci mają możliwość pozyskiwania i rozwijania wiedzy ekonomicznej oraz uzyskania certyfikatu EBC*L w ramach Wydziału Ekonomicznego jako Akredytowanego Centrum Egzaminacyjnego. Międzynarodowy certyfikat kompetencji biznesowych EBC*L stanowi świadectwo praktycznej wiedzy ekonomicznej i jest uznawany w większości krajów europejskich oraz w wielu krajach także poza Europą.

Studia II stopnia na kierunku zarządzanie obejmują dwie specjalności (od I semestru – wybierane w ramach rekrutacji):

 • zarządzanie w sektorze rolnym
 • zarządzanie w sektorze publicznym
 • logistyka w biznesie  — NOWOŚĆ —

Są to unikatowe specjalności na rynku edukacyjnym w makroregionie.

Specjalność logistyka w biznesie jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy w zakresie zatrudniania wykwalifikowanych kadr menedżerskich średniego i wyższego szczebla, posiadających umiejętności profesjonalnego zarządzania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach i łańcuchach dostaw.
W trakcie studiów student poszerza wiedzę w zakresie nauk o zarządzaniu, w tym m.in. w zakresie rozwoju myśli organizatorskiej, koncepcji zarządzania, czy też zachowań etycznych, a także w zakresie nowoczesnych metod i instrumentów zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach i łańcuchach dostaw.
Program specjalności obejmuje zróżnicowane przedmioty specjalizacyjne związane z takimi zagadnieniami jak: orientacja rynkowa w logistyce, strategie logistyczno-marketingowe, instrumenty zarządzania logistycznego, zarządzanie relacjami z dostawcami i klientami, czy też logistyczno-marketingowa obsługa klienta.

Absolwent specjalizacji nabywa umiejętności:

 • identyfikacji i wdrażania procesów w obszarze logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw,
 • diagnozowania uwarunkowań funkcjonowania podmiotów sektora TSL (transport – spedycja – logistyka),
 • projektowania i wdrażania strategii logistycznych w przedsiębiorstwach i łańcuchach dostaw,
 • zastosowania podejścia projektowego w zarządzaniu logistyką i łańcuchami dostaw.

Po ukończeniu specjalizacji logistyka w biznesie absolwent jest:

 • przygotowany do pracy w działach logistyki w różnych przedsiębiorstwach i innych podmiotach rynkowych,
 • przygotowany do pracy w sektorze TSL (transport – spedycja – logistyka),
 • specjalistą w zakresie zastosowań instrumentów zarządzania logistyką w przedsiębiorstwach i łańcuchach dostaw.

Specjalność zarządzanie w sektorze publicznym jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy tego sektora, obejmującym zawody menedżerskie średniego i wyższego szczebla zarządzania podmiotami gospodarczymi, społecznymi i organami administracji centralnej i samorządowej. Kształcenie menedżerskie w sektorze publicznym jest powszechną praktyką w skali globalnej.

Specjalność zarządzanie w sektorze publicznym obejmuje studia z zakresu zarządzania podmiotami administracji publicznej (centralnej i samorządowej), jednostkami systemu szkolnictwa, opieki zdrowotnej a także szeroko rozumianych instytucji kultury. W trakcie studiów student poszerza wiedzę w zakresie:

 • nauk o zarządzaniu, w tym m.in. w obszarze rozwoju myśli organizatorskiej, koncepcji zarządzania, standardów jakości oraz zachowań etycznych,
 • ekonomiczno-organizacyjnych aspektów funkcjonowania podsystemów sektora publicznego: podmiotów ochrony zdrowia, szkolnictwa (w tym szkolnictwa wyższego), administracji publicznej,
 • instrumentów kreowania rozwoju organizacji sektora publicznego i ich oceny, w tym w obszarze logistyki i marketingu, systemów informatycznych i informacyjnych, gospodarowania kapitałem społecznym, nowoczesnego rozumienia produkcji i finansowania działalności, z wykorzystaniem środków UE,
 • zasad wykorzystania zasobów w instytucjach sektora publicznego i ich ewolucji.

Program specjalności obejmuje również: zarządzanie kadrami w organizacjach sektora publicznego, konflikty i negocjacje w zarządzaniu publicznym, strategie w polityce senioralnej.

Absolwent specjalizacji nabywa umiejętności:

 • identyfikacji zjawisk w sektorze publicznym i jego podsystemach,
 • diagnozowania uwarunkowań funkcjonowania podmiotów sektora publicznego, pogłębionej teoretycznie oceny zjawisk, z doborem odpowiedniej metody badawczej,
 • gromadzenia zasobów informacji publicznej oraz wykorzystania narzędzi informatycznych ich analizy i prezentacji,
 • zastosowania podejścia projektowego w zarządzaniu podmiotami sektora publicznego,
  oceny potrzeby samokształcenia oraz aktualizowania wiedzy przez pracowników.

Po ukończeniu specjalizacji zarządzanie w sektorze publicznym absolwent jest:

 • przygotowany do pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, administracji państwowej, publicznych instytucjach kultury, ochrony zdrowia, szkolnictwa oraz instytucjach wspierających ich rozwój (np. o charakterze finansowym, ubezpieczeniowym, doradczym),
 • przygotowany do powołania własnej organizacji w ramach III sektora,
 • specjalistą w zakresie mechanizmów ekonomicznych, społecznych i organizacyjnych występujących w jednostkach sektora publicznego oraz organizacjach społecznych.

Specjalność zarządzanie w sektorze rolnym jest związana z wyzwaniami, jakie stoją przed rolnictwem uczestniczącym w „zielonym wzroście” gospodarczym, przyjętym jako kierunek rozwoju zarówno przez ONZ (RIO+20), OECD (Green Growth Strategy), jak również w strategii „Europa 2020”.


Specjalność zarządzanie w sektorze rolnym obejmuje studia z zakresu zarządzania zrównoważonym rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich. W trakcie studiów student poszerza wiedzę w zakresie:

 • organizacji i zarządzania, w szczególności organizacji agrobiznesu i jego funkcjonowania w gospodarce sieciowej,
 • ekonomii menadżerskiej i narzędzi analitycznych wykorzystywanych w procesie podejmowania decyzji,
 • zasad tworzenia strategii z uwzględnieniem gospodarstw rolnych/przedsiębiorstw, gmin i regionów,
 • zarządzania produkcją, w tym planowania produkcji rolnej.

Program specjalności obejmuje również: analizę wahań koniunktury w rolnictwie, rachunkowość rolną, zintegrowane zarządzanie jakością w produkcji pierwotnej z uwzględnieniem polityki UE w tym zakresie, zarządzanie ryzykiem, uwarunkowania instytucjonalne modernizacji rolnictwa.

Absolwent specjalizacji nabywa umiejętności:

 • krytycznej analizy zjawisk ekonomicznych i polityki rolnej,
 • rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami przyrodniczymi, rzeczowymi, ludzkimi, finansowymi, informacyjnymi i relacyjnymi,
 • pracy w zespole i na samodzielnych stanowiskach związanej z wykorzystywaniem mechanizmów konkurowania na rynkach surowców i produktów rolnych,
 • nawiązywania współpracy i zarządzania relacjami w sektorze rolnym oraz instytucjami otoczenia rolnictwa odpowiedzialnymi za kreowanie polityki rolnej UE,
 • zarządzania dostępnymi instrumentami rozwoju wsi i rolnictwa.

Po ukończeniu specjalizacji zarządzanie w sektorze rolnym absolwent jest:

 • przygotowany do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa/gospodarstwa rolnego,
 • specjalistą w zakresie mechanizmów ekonomicznych i społecznych występujących w agrobiznesie i sektorze rolnym, przygotowany do pracy w agencjach płatniczych, samorządach terytorialnych, bankach,
 • instytucjach ubezpieczeniowych i organizacjach doradczo-konsultingowych.

Co można robić po tych studiach?
Absolwent kierunku zarządzanie posiada szeroką wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych, w tym w ramach nauk o zarządzaniu, ekonomii oraz dyscyplin komplementarnych. Pogłębiona w trakcie studiów umiejętność interpretacji danych na temat funkcjonowania różnych typów organizacji pozwala podejmować trafne decyzje w zakresie sprawnego i skutecznego zarządzania nimi zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym..

Znajomość języków obcych na poziomie B2+ pozwala absolwentowi na funkcjonowanie w europejskiej przestrzeni gospodarczej i instytucjonalnej.

Absolwenci kierunku zarządzanie (studia II stopnia) mogą realizować swoje zawodowe ambicje w każdej organizacji w sektorze publicznym i prywatnym, zgłaszającej zapotrzebowanie na profesjonalną kadrę menedżerską na różnych poziomach zarządzania.

Studia przygotowują studentów i absolwentów do założenia własnej organizacji, aktywności w organizacjach sektora publicznego, w tym także prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowej a także zarządzania gospodarstwem rolnym. Absolwent może kontynuować naukę na studiach III stopnia

Absolwenci kierunku zarządzanie (studia II stopnia) mogą zostać:

 • Właścicielami mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • Kierownikami wyższych i średnich szczebli w dużych przedsiębiorstwach wytwórczych i usługowych, w tym w sektorze rolnym,
 • Właścicielami gospodarstw rolnych,
 • Pracownikami instytucji badawczych oraz jednostek naukowo-dydaktycznych,
 • Liderami projektów gospodarczych i organizacyjnych w jednostkach administracji centralnej i samorządowej,
 • Pracownikami działów personalnych krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw oraz w administracji centralnej, instytucjach otoczenia biznesu, organizacjach pozarządowych,
 • Politykami i pracownikami administracji szczebla samorządowego,
 • Pracownikami instytucji doradztwa rolniczego,
 • Nauczycielami (po ukończeniu kursu pedagogicznego).

Opłaty za studia
Opłata za I rok studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku Zarządzanie w roku akademickim 2016/2017 wynosi 3500 zł. Pełna tabela opłat za studia niestacjonarne znajduje się w zakładce ważne informacje/opłaty

Opłaty można dokonywać w ośmiu comiesięcznych równych ratach, płatnych z góry od października do maja w terminie do 10. dnia każdego z tych miesięcy.