Zaznacz stronę

ZARZĄDZANIE

Rodzaj studiów: licencjackie

PROFIL PRAKTYCZNY

System studiów: stacjonarne
Tryb studiów: 
I stopnia
Czas trwania: 3 lata

Rodzaj studiów: magisterskie

PROFIL PRAKTYCZNY

System studiów: stacjonarne
Tryb studiów: 
II stopnia
Czas trwania: 2 lata

Parafrazując słowa guru zarządzania, prof. Petera Druckera, nie ma organizacji złych lub dobrych, są tylko źle lub dobrze zarządzane.

Zarządzanie to jeden z najbardziej otwartych, interdyscyplinarnych kierunków studiów, o bardzo szerokim spectrum tematycznym. To wyjątkowy kierunek, dający możliwość naturalnej identyfikacji własnych zainteresowań i wykorzystania indywidualnej kreatywności.

Z punktu widzenia zwiększenia szans na rynku pracy zarządzanie na WE UO to najlepsze towarzystwo ludzi aktywnych, odpowiedzialnych i zaangażowanych w procesie wyboru ścieżki własnego rozwoju zawodowego. Kluczową rolę przypisuje się w nim umiejętnościom pracy zespołowej, komunikowania się, gospodarowania społecznym kapitałem i własnym czasem, wymaganym w każdej organizacji i na każdym stanowisku.

Wysoki poziom kompetencji, nabytych i doskonalonych na studiach pozwoli Państwu sprawnie zarządzać w komercyjnych przedsiębiorstwach wytwórczych i usługowych, w jednostkach sektora publicznego, jak również w organizacjach społecznych.

Bo własny wybór jest zawsze ważny, a może być też ekscytujący…

prof. zw. dr hab. Stanisława Sokołowska

Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski

W TOKU STUDIÓW DOWIESZ SIĘ JAK:

W trakcie studiów student zapoznaje się z dziedziną nauk o zarządzaniu ze szczególnym uwzględnieniem teorii organizacji i zarządzania, w tym zarządzania jakością, zasobami ludzkimi. Jednocześnie uzyskuje podstawową wiedzę z zakresu mikroekonomii i makroekonomii, finansów przedsiębiorstwa, rachunkowości, prawa. Jako przygotowanie do podejmowania decyzji student zdobywa umiejętności z zakresu metod i technik analizy sytuacji przedsiębiorstwa (statystyka, ekonometria i matematyka, technologia informacyjna).

Zgodnie z własnymi zainteresowaniami, student ma do wyboru profil bardziej zorientowany na zarządzanie usługami (zarządzanie w turystyce), przedsiębiorstwami produkcyjno-handlowymi (zarządzanie marketingowe) lub innymi organizacjami (zarządzanie kapitałem społecznym) z dostosowanym układem przedmiotów specjalistycznych oraz fakultatywnych.

Studenci mają możliwość pozyskiwania i rozwijania wiedzy ekonomicznej oraz uzyskania certyfikatu EBC*L w Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym istniejącym na naszym Wydziale. Międzynarodowy certyfikat umiejętności gospodarczych, czyli Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych stanowi świadectwo praktycznej wiedzy ekonomicznej i jest uznawany w większości krajów europejskich.

ABSOLWENT ZARZĄDZANIA PRZYGOTOWANY JEST DO PRACY JAKO:
ABSOLWENCI KIERUNKU ZARZĄDZANIE (STUDIA I STOPNIA) MOGĄ ZOSTAĆ:

 • Pracownikami wielu różnych przedsiębiorstw i instytucji
 • Dyrektorami instytucji finansowych i ubezpieczeniowych,
 • Właścicielami małych i średnich przedsiębiorstw
 • Kierownikami wyższych i średnich szczebli w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych
 • Pracownikami instytucji naukowo-badawczych
 • Nauczycielami (po ukończeniu kursu pedagogicznego)
 • Politykami i pracownikami administracji szczebla samorządowego

 

ABSOLWENCI KIERUNKU ZARZĄDZANIE (STUDIA II STOPNIA) MOGĄ ZOSTAĆ:

 • Właścicielami mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • Kierownikami wyższych i średnich szczebli w dużych przedsiębiorstwach wytwórczych i usługowych, w tym w sektorze rolnym,
 • Właścicielami gospodarstw rolnych,Pracownikami instytucji badawczych oraz jednostek naukowo-dydaktycznych,
 • Liderami projektów gospodarczych i organizacyjnych w jednostkach administracji centralnej i samorządowej,
 • Pracownikami działów personalnych krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw oraz w administracji centralnej, instytucjach otoczenia biznesu, organizacjach pozarządowych,
 • Politykami i pracownikami administracji szczebla samorządowego,
 • Pracownikami instytucji doradztwa rolniczego,
 • Nauczycielami (po ukończeniu kursu pedagogicznego).

 

Po ukończeniu specjalizacji logistyka w biznesie absolwent jest:

 • przygotowany do pracy w działach logistyki w różnych przedsiębiorstwach i innych podmiotach rynkowych,
 • przygotowany do pracy w sektorze TSL (transport – spedycja – logistyka),
 • specjalistą w zakresie zastosowań instrumentów zarządzania logistyką w przedsiębiorstwach i łańcuchach dostaw.

 

Po ukończeniu specjalizacji zarządzanie w sektorze publicznym absolwent jest:

 • przygotowany do pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, administracji państwowej, publicznych instytucjach kultury, ochrony zdrowia, szkolnictwa oraz instytucjach wspierających ich rozwój (np. o charakterze finansowym, ubezpieczeniowym, doradczym),
 • przygotowany do powołania własnej organizacji w ramach III sektora,
 • specjalistą w zakresie mechanizmów ekonomicznych, społecznych i organizacyjnych występujących w jednostkach sektora publicznego oraz organizacjach społecznych.

 

Po ukończeniu specjalizacji zarządzanie w sektorze rolnym absolwent jest:

 • przygotowany do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa/gospodarstwa rolnego,
 • specjalistą w zakresie mechanizmów ekonomicznych i społecznych występujących w agrobiznesie i sektorze rolnym,
 • przygotowany do pracy w agencjach płatniczych, samorządach terytorialnych, bankach, instytucjach ubezpieczeniowych i organizacjach doradczo-konsultingowych.

 

CO MOŻNA ROBIĆ PO STUDIACH I STOPNIA?
Absolwent kierunku Zarządzanie uzyskuje dyplom w dziedzinie zarządzania. Posiada szeroką wiedzę z zakresu zarządzania, ekonomii oraz dyscyplin pokrewnych. Nabyta w trakcie studiów umiejętność interpretacji danych na temat rynku i przedsiębiorstwa pozwala podejmować trafne decyzje w zakresie zarządzania zasobami firmy (czynnika społecznego, podstawowych procesów tworzenia wartości przedsiębiorstwa, finansów oraz organizacji).

Jest wyposażony w wiedzę na temat profesjonalnych metod badania zjawisk i procesów gospodarczych, pozwalających efektywnie rozwiązywać problemy ekonomiczno – finansowe podmiotów rynkowych.
Posiada umiejętność działania w konkurencyjnym otoczeniu krajowym, międzynarodowym i globalnym, sprawnie posługując się narzędziami analitycznymi, pozwalającymi rozpoznać sytuację przedsiębiorstwa oraz jego otoczenie. Absolwent Zarządzania umie trafnie identyfikować szanse i możliwości działania podmiotu rynkowego, a także na tej podstawie tworzyć i wdrażać strategie działania firmy.

Absolwent kierunku zarządzanie  jest przygotowany do podjęcia pracy we wszelkich podmiotach i instytucjach zgłaszających zapotrzebowanie na profesjonalną kadrę menedżerską różnych szczebli (przedsiębiorstwa, instytucje i jednostki administracji publicznej oraz samorządowej, instytucje około-biznesowe, organizacje pozarządowe), może również podjąć własną działalność gospodarczą, a także prowadzić pracę naukowo-badawczą.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów
Absolwent studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Ekonomia, Zarządzanie, Politologia, Stosunki międzynarodowe.

CO MOŻNA ROBIĆ PO STUDIACH II STOPNIA?
Absolwent kierunku Zarządzanie posiada szeroką wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych, w tym w ramach nauk o zarządzaniu, ekonomii oraz dyscyplin komplementarnych. Pogłębiona w trakcie studiów umiejętność interpretacji danych na temat funkcjonowania różnych typów organizacji pozwala podejmować trafne decyzje w zakresie sprawnego i skutecznego zarządzania nimi zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym..

Znajomość języków obcych na poziomie B2+ pozwala absolwentowi na funkcjonowanie w europejskiej przestrzeni gospodarczej i instytucjonalnej.

Absolwenci kierunku zarządzanie (studia II stopnia) mogą realizować swoje zawodowe ambicje w każdej organizacji w sektorze publicznym i prywatnym, zgłaszającej zapotrzebowanie na profesjonalną kadrę menedżerską na różnych poziomach zarządzania.

Studia przygotowują studentów i absolwentów do założenia własnej organizacji, aktywności w organizacjach sektora publicznego, w tym także prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowej a także zarządzania gospodarstwem rolnym. Absolwent może kontynuować naukę na studiach III stopnia.

Komisja rekrutacyjna Wydział Ekonomiczny
ul. Ozimska 46a, Opole, tel. (77) 401 69 19

Kontakt telefoniczny wyłącznie w terminie w trakcie prac komisji tj. od 21.07 do 31.07 oraz 04.09 do 29.09. W pozostałych terminach zapytania proszę składać poprzez formularz IRK wybierając opcję “Zadaj pytanie”.

W sierpniu w godz. 9:00-14:00 dyżur pełni Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich (ul. Katowicka 68, p.106)

Kandydaci, którzy złożą dokumenty w Biurze Dydaktyki i Spraw Studenckich (ul. Katowicka 68, p.106), otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na studia, a formalnego wpisu na listę studentów dokona komisja rekrutacyjna po 1 września.