Zaznacz stronę

Rekrutacja 2024 – 2025

Rodzaj studiów: licencjackie

PROFIL PRAKTYCZNY

System studiów: stacjonarne
Tryb studiów: 
I stopnia
Czas trwania: 3 lata

Rodzaj studiów: magisterskie

PROFIL PRAKTYCZNY

System studiów: stacjonarne
Tryb studiów: 
II stopnia
Czas trwania: 2 lata

Kierunek zarządzanie należy do najpopularniejszych kierunków ekonomicznych nie tylko w Polsce, ale również w Europie i na świecie. Jest to kierunek interdyscyplinarny, który pozwala poznać szereg modeli i mechanizmów funkcjonowania różnorodnych organizacji, w tym przede wszystkim wszelkich typów przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej.

Zarządzanie to również kierunek bardzo mocno osadzony w biznesie, pozwalający nie tylko na zgłębianie wiedzy teoretycznej, lecz również na poznanie bardzo wielu zagadnień praktycznych, charakterystycznych dla globalnego świata przedsiębiorstw, korporacji, holdingów i łańcuchów dostaw, które tworzą współczesny obraz funkcjonowania różnorodnych podmiotow rynkowych.

Zapraszamy Was na studia na kierunku zarządzanie na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego.
Zapraszamy Was do poznania razem z nami fascynującego świata modeli, koncepcji, metod i technik zarządzania.
Zapraszamy Was na studia, które pozwolą Wam nie tylko posiąść szeroką wiedzę ze wszystkich obszarów współczesnego zarządzania, lecz również poznać osobiście wiele przedsiębiorstw dzięki bezpośrednim konktaktom i wizytom studyjnym w czasie trwania studiów.

Zarządzanie to gra.

Dołączcie do nas, a my pokażemy Wam jak w nią grać.

Zagrajcie w nią razem z nami.  Z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego.

dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UO

Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski

W TOKU STUDIÓW DOWIESZ SIĘ JAK:

W trakcie studiów student zapoznaje się z dziedziną nauk o zarządzaniu ze szczególnym uwzględnieniem teorii organizacji i zarządzania, w tym zarządzania jakością, zasobami ludzkimi. Jednocześnie uzyskuje podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości czy prawa Jako przygotowanie do podejmowania decyzji student zdobywa umiejętności z zakresu metod i technik analizy sytuacji przedsiębiorstwa (statystyka, ekonometria  i matematyka, technologia informacyjna).

Studenci mają możliwość pozyskiwania i rozwijania wiedzy ekonomicznej oraz uzyskania certyfikatu EBC*L w Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym istniejącym na naszym Wydziale. Międzynarodowy certyfikat umiejętności gospodarczych, czyli Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych stanowi świadectwo praktycznej wiedzy ekonomicznej i jest uznawany w większości krajów europejskich. Ponadto studenci mogą korzystać z szerokiej oferty w ramach międzynarodowej współpracy Wydziału Ekonomicznego (Program Erasmus+, BIP czy szkoły letniej w Kosowie). Dzięki temu poza możliwością doskonalenia języka obcego mogą oni poszerzać swoje kompetencje nie tylko w międzynarodowym środowisku, ale również w bardziej angażujący sposób.

ABSOLWENT ZARZĄDZANIA PRZYGOTOWANY JEST DO PRACY JAKO:

ABSOLWENCI KIERUNKU ZARZĄDZANIE (STUDIA I STOPNIA) MOGĄ ZOSTAĆ:

 • Pracownikami wielu różnych przedsiębiorstw i instytucji
 • Dyrektorami instytucji finansowych i ubezpieczeniowych,
 • Właścicielami małych i średnich przedsiębiorstw
 • Kierownikami wyższych i średnich szczebli w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych
 • Pracownikami instytucji naukowo-badawczych
 • Nauczycielami (po ukończeniu kursu pedagogicznego)
 • Politykami i pracownikami administracji szczebla samorządowego

 

ABSOLWENCI KIERUNKU ZARZĄDZANIE (STUDIA II STOPNIA) MOGĄ ZOSTAĆ:

 • Właścicielami mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • Kierownikami wyższych i średnich szczebli w dużych przedsiębiorstwach wytwórczych i usługowych, w tym w sektorze rolnym,
 • Właścicielami gospodarstw rolnych,Pracownikami instytucji badawczych oraz jednostek naukowo-dydaktycznych,
 • Liderami projektów gospodarczych i organizacyjnych w jednostkach administracji centralnej i samorządowej,
 • Pracownikami działów personalnych krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw oraz w administracji centralnej, instytucjach otoczenia biznesu, organizacjach pozarządowych,
 • Politykami i pracownikami administracji szczebla samorządowego,
 • Pracownikami instytucji doradztwa rolniczego,
 • Nauczycielami (po ukończeniu kursu pedagogicznego).

 

Po ukończeniu specjalizacji logistyka w biznesie absolwent jest:

 • przygotowany do pracy w działach logistyki w różnych przedsiębiorstwach i innych podmiotach rynkowych,
 • przygotowany do pracy w sektorze TSL (transport – spedycja – logistyka),
 • specjalistą w zakresie zastosowań instrumentów zarządzania logistyką w przedsiębiorstwach i łańcuchach dostaw.

 

Po ukończeniu specjalizacji zarządzanie w sektorze publicznym absolwent jest:

 • przygotowany do pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, administracji państwowej, publicznych instytucjach kultury, ochrony zdrowia, szkolnictwa oraz instytucjach wspierających ich rozwój (np. o charakterze finansowym, ubezpieczeniowym, doradczym),
 • przygotowany do powołania własnej organizacji w ramach III sektora,
 • specjalistą w zakresie mechanizmów ekonomicznych, społecznych i organizacyjnych występujących w jednostkach sektora publicznego oraz organizacjach społecznych.

 

Po ukończeniu specjalizacji zarządzanie w sektorze rolnym absolwent jest:

 • przygotowany do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa/gospodarstwa rolnego,
 • specjalistą w zakresie mechanizmów ekonomicznych i społecznych występujących w agrobiznesie i sektorze rolnym,
 • przygotowany do pracy w agencjach płatniczych, samorządach terytorialnych, bankach, instytucjach ubezpieczeniowych i organizacjach doradczo-konsultingowych.

 

Absolwent kierunku Zarządzanie uzyskuje dyplom w dziedzinie zarządzania. Posiada szeroką wiedzę z zakresu zarządzania, ekonomii oraz dyscyplin pokrewnych. Nabyta w trakcie studiów umiejętność interpretacji danych na temat rynku i przedsiębiorstwa pozwala podejmować trafne decyzje w zakresie zarządzania zasobami firmy (czynnika społecznego, podstawowych procesów tworzenia wartości przedsiębiorstwa, finansów oraz organizacji).

Jest wyposażony w wiedzę na temat profesjonalnych metod badania zjawisk i procesów gospodarczych, pozwalających efektywnie rozwiązywać problemy ekonomiczno – finansowe podmiotów rynkowych.
Posiada umiejętność działania w konkurencyjnym otoczeniu krajowym, międzynarodowym i globalnym, sprawnie posługując się narzędziami analitycznymi, pozwalającymi rozpoznać sytuację przedsiębiorstwa oraz jego otoczenie. Absolwent Zarządzania umie trafnie identyfikować szanse i możliwości działania podmiotu rynkowego, a także na tej podstawie tworzyć i wdrażać strategie działania firmy.

Absolwent kierunku zarządzanie  jest przygotowany do podjęcia pracy we wszelkich podmiotach i instytucjach zgłaszających zapotrzebowanie na profesjonalną kadrę menedżerską różnych szczebli (przedsiębiorstwa, instytucje i jednostki administracji publicznej oraz samorządowej, instytucje około-biznesowe, organizacje pozarządowe), może również podjąć własną działalność gospodarczą, a także prowadzić pracę naukowo-badawczą.

 

Proces kształcenia na kierunku Zarządzanie pierwszego stopnia o profilu praktycznym zapewni studentom wysokie kompetencje, pożądane na rynku pracy. Szerokie zastosowanie innowacyjnych metod kształcenia (case study, projekty, grywalizacja, symulacje, zajęcia w terenie, certyfikacje) oraz aktywizacja studentów czyni proces kształcenia bardziej atrakcyjnym, a jednocześnie pozwala na zdobycie przez nich kwalifikacji praktycznych, tak istotnych z punktu widzenia pracodawców. Program studiów zapewni studentom warunki do rozwoju kompetencji i kreatywności. Stosowanie nowoczesnych metod kształcenia pozytywnie wpływa także na podnoszenie kwalifikacji pracowników, stymulując ich do kreowania postaw innowacyjnych. Zajęcia będą wzbogacane poprzez wizyty studyjne i bezpośredni kontakt z praktyką gospodarczą.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów
Absolwent studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Ekonomia, Zarządzanie, Politologia, Stosunki międzynarodowe.

CO MOŻNA ROBIĆ PO STUDIACH II STOPNIA?
Absolwent kierunku Zarządzanie posiada szeroką wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych, w tym w ramach nauk o zarządzaniu, ekonomii oraz dyscyplin komplementarnych. Pogłębiona w trakcie studiów umiejętność interpretacji danych na temat funkcjonowania różnych typów organizacji pozwala podejmować trafne decyzje w zakresie sprawnego i skutecznego zarządzania nimi zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym..

Znajomość języków obcych na poziomie B2+ pozwala absolwentowi na funkcjonowanie w europejskiej przestrzeni gospodarczej i instytucjonalnej.

Absolwenci kierunku zarządzanie (studia II stopnia) mogą realizować swoje zawodowe ambicje w każdej organizacji w sektorze publicznym i prywatnym, zgłaszającej zapotrzebowanie na profesjonalną kadrę menedżerską na różnych poziomach zarządzania.

Studia przygotowują studentów i absolwentów do założenia własnej organizacji, aktywności w organizacjach sektora publicznego, w tym także prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowej. Absolwent może kontynuować naukę na studiach III stopnia.