Zaznacz stronę

W dniach 01.12-05.2015 przebywali z wizytą w Wydziale Społeczno-Ekonomicznym Uniwersytetu w Poczdamie prof. dr hab. Janusz Słodczyk – prorektor Uniwersytetu Opolskie-go, prof. UO dr hab. Sabina Kauf – prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą oraz dr Bartosz Chorkowy – prodziekan ds. kształcenia i studentów. Przedmiotem wizyty było podpisanie programu szczegółowego współpracy na rok 2016.

W trakcie pobytu przedstawiciele Wydziału spotkali się z:
Prezydentem Uniwersytetu w Poczdamie prof. dr hab. Oliverem Güntherem.
W spotkaniu uczestniczyli również dr Regina Neum-Flux – kierownik działu współpracy z zagranicą Uniwersytetu w Poczdamie i dr Renate Schmidt – koordynator współpracy z za-granicą na szczeblu Wydziału Społeczno-Ekonomicznego. Ponadto w spotkaniu udział wzięli uczestnicy trójstronnej konferencji naukowej pt. Politics vs. Economics? Consequ-ences for the East-Western Partnership zorganizowanej przy współudziale przedstawicieli Uniwersytetu w Petersburgu oraz Moskwie. W trakcie rozmów podsumowano wyniki konferencji i nakreślono możliwe obszary tematyczne dla kolejnej edycji konferencji

W trakcie spotkania nakreślone zostały podstawowe elementy współpracy pomiędzy Wy-działem społeczno-ekonomicznym Uniwersytetu w Poczdamie a Wydziałem Ekonomicznym UO, a także możliwości jej poszerzenia o uczelnie rosyjskie.
prof. dr hab. Ingo Balderjahnem, prodziekanem Wydziału Społeczno-Ekonomicznego  Uniwersytetu w Poczdamie a także kierownikiem Katedry Marketingu.

W trakcie spotkania omówiony został program szczegółowy współpracy między wydziałami partnerskimi na rok 2016

Przedmiotem spotkania było również omówienie planowanego w na maj 2016 roku seminarium studenckiego. Zaplanowano poszerzenie zakresu tematycznego kolejnego seminarium studenckiego o aspekty zachowań konsumpcyjnych i zrównoważonego rozwoju. Ustalono że przyszłoroczne seminarium odbędzie się w dwóch obszarach:
1. rozwoju regionalnego
2. zrównoważonej konsumpcji

Seminarium to odbędzie się w Poczdamie. Głównym jego organizatorem, ze strony niemieckiej, jest prof. dr hab. Ingo Balderjahn oraz prof. dr Thomas Weith, z polskiej natomiast prof. dr hab. J. Słodczyk i prof. UO dr hab. Sabina Kauf

Omówiono także możliwości współpracy między wydziałami partnerskimi na gruncie naukowym. Podjęto decyzje o kontynuacji badań naukowych w zakresie zrównoważonej konsumpcji. Zaprezentowane zostały wstępne wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na pilotażowej grupie studentów w Poczdamie i w Opolu. Zastanawiano się nad możliwościami aplikacji środków, które pozwoliłyby na przeprowadzenie badań reprezentatywnych w tym zakresie tak w Polsce jak i w Niemczech.

W trakcie rozmów omówiono możliwości poszerzenia współpracy w triadzie: Uniwersytet w Poczdamie – Uniwersytet Opolski – Uniwersytet Ekonomiczny w Petersburgu. Na październik 2016 roku zaplanowano kolejną konferencje naukową nt. „Challenges for the east west partnership”
Dr Renatą Schmidt, koordynatorem współpracy ze strony Uniwersytetu w Poczdamie, a także koordynatorem programu Erasmus. W trakcie spotkania omówiono możliwości po-szerzenia zakresu współpracy wydziałów, a także zintensyfikowania wymiany studenckiej i pracowników naukowych
Przedstawiciele Wydziału uczestniczyli także w trójstronnej konferencji naukowej, która odbywała się w dniach 04-05.12 w Poczdamie, a uczestniczyli w niej profesorowie z Uniwersytetów w Poczdamie, Petersburgu, Moskwie oraz Opolu. Konferencja poświęconą była problemom społeczno-politycznym i ich oddziaływaniu na relacje wschód-zachód

Pobyt delegacji Wydziału Ekonomicznego w Uniwersytecie w Poczdamie uznać należy za bardzo owocny, a opracowany program szczegółowy współpracy na rok 2016 za bardzo bogaty.