Zaznacz stronę

W dniu 07.11.2022 odbyło się: Zebranie Ogólne Komisji Nauk Rolniczych PAN Oddział w Katowicach oraz jej coroczne seminarium nt. „Zielona transformacja rolnictwa i obszarów wiejskich w Unii Europejskiej – wymiar terytorialny”.

Zebranie Ogólne, jako organ statutowy komisji, udzieliło absolutorium ustępującemu Prezydium Komisji w składzie:
Przewodnicząca: prof. dr hab. Stanisława Sokołowska,
Wiceprzewodniczący: dr hab. Kazimierz Sporek, prof. UO
Wiceprzewodniczący: dr hab. Andrzej Pilarczyk, prof. PAN
Wiceprzewodniczący: dr hab. Karol Kociszewski, prof. UE we Wrocławiu
Sekretarz: dr Anna Bisaga

Zebranie powołało komisję skrutacyjną pod przewodnictwem dr hab. Krystyny Hanusik, prof. UO, której protokół potwierdza, że zebranie uprawomocniło wniosek do Prezydium Oddziału PAN w Katowicach o powołanie nowego Prezydium Komisji w składzie:
Przewodnicząca: dr hab. inż. Dominika Malchar-Michalska, prof. UO
Wiceprzewodniczący: dr hab. Grzegorz Kusza, prof. UO
Wiceprzewodniczący: dr hab. Karol Kociszewski, prof. UE we Wrocławiu
Wiceprzewodniczący: dr Patrycja Jurecka (PAN, Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu)
Wiceprzewodniczący: dr Anna Bisaga (UO)
Sekretarz: dr Agnieszka Tłuczak (UO)

Nowo powołana Przewodnicząca komisji – dr hab. Dominika Malchar-Michalska, prof. UO, w imieniu uczestników zebrania podziękowała Pani prof. dr hab. Stanisławie Sokołowskiej za wieloletnie kierowanie pracami Komisji i jej rozwój merytoryczny oraz promowanie nowych kierunków badawczych. Prof. dr hab. Stanisława Sokołowska wyraziła wdzięczność członkom Komisji za ich dotychczasowy wysiłek badawczy, wkład w rozwój różnych dziedzin nauki i ich praktyczne wykorzystanie.

Coroczne seminarium Komisji Nauk Rolniczych PAN Oddział w Katowicach skupiało się na dyskusji i ocenie programów badawczych członków i kandydatów na członków komisji dotyczących różnych wymiarów zielonej transformacji rolnictwa i obszarów wiejskich w ujęciu terytorialnym.

Sesja 1 seminarium, której przewodniczyła prof. dr hab. Stanisława Sokołowska, była poświęcona nowym metodom naukowym i technologiom służącym ekologicznej modernizacji rolnictwa. W szczególności programy badawcze dotyczą: ochrony potencjału plonotwórczego gleb, satelitarnego monitoringu pokrycia i użytkowania gruntów, ciepłochronności budownictwa rolniczego oraz problemów polskiego rynku żywności ekologicznej.

Sesja 2 seminarium, której przewodniczył dr hab. Andrzej Pilarczyk, prof. PAN, dotyczyła oceny i analizy konkretnych instrumentów służących zielonej transformacji rolnictwa i zmianom instytucjonalnym, które mogą sprzyjać ich wdrażaniu. Omówiono m.in. integrowane systemy ochrony ekosystemów wodnych i rolniczych, technologie uprawy bezorkowej oraz problemy rekultywacji gleb technogenicznych. Przedstawiono również nowe instrumenty zarządzania ryzykiem w rolnictwie i efektywność innowacji instytucjonalnych służących integracji i współpracy w środowiskach wiejskich.

 

Program Seminarium Komisji Nauk Rolniczych PAN Oddziału w Katowicach