Zaznacz stronę

Zagadnienia do obrony

GOSPODARKA PRZESTRZENNA – STUDIA INŻYNIERSKIE

1.    Gospodarka przestrzenna jako nauka i działalność praktyczna

2.    Relacje i zależności między gospodarką a polityką przestrzenną oraz planowaniem przestrzennym

3.    Koncepcja przestrzennego zagospodarowania Polski – uwarunkowania, cele i kierunki

4.    Ład przestrzenny – istota, przejawy, wartości

5.    Geneza, pojęcie i założenia oraz wskaźniki oceny zrównoważonego rozwoju

6.    Realizacja zasad zrównoważonego rozwoju w gospodarce przestrzennej

7.    Regulacje prawne dotyczące gospodarowania przestrzenią i ochrony środowiska oraz relacje między nimi i wykorzystywanie do rozwiązywania problemów związanych z gospodarką przestrzenną

8.    Teorie gospodarki przestrzennej (według Webera, Löscha ,Thunena, Isarda)

9.    Instrumenty polityki przestrzennej

10.  System planowania przestrzennego w Polsce w świetle obowiązujących aktów prawnych – stan, wady i zalety

11.  System planowania przestrzennego w Polsce na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym

12.  Przywracanie zdegradowanych przestrzeni mieszkańcom poprzez Lokalny Program Rewitalizacji

13.  Powiązania między planowaniem strategicznym i przestrzennym

14.  Uwarunkowania i czynniki lokalizacji działalności gospodarczej w sektorach: rolniczym, przemysłowym, usługowym wg klasycznych koncepcji ozwoju przestrzennego i gospodarczego

15.  Współczesne czynniki lokalizacji działalności gospodarczej

16.  Procesy metropolizacji w Polsce i na świecie

17.  Pojęcie, cechy i typy regionów oraz metody regionalizacji

18.  Procesy suburbanizacji – przyczyny, konsekwencje

19.  Przestrzenny rozwój obszarów miejskich – czynniki, fazy, stadia

20.  Struktura funkcjonalno – przestrzenna miast i metody jej oceny

21.  Zagrożenia wynikające z procesu niekontrolowanego rozprzestrzeniania się miast „Urban sprawl”

22.  Konsekwencje przestrzenne, społeczne i gospodarcze depopulacji obszarów wiejskich

23.  Zasady planowania obszarów wiejskich w skali mikro i makro w świetle obowiązujących przepisów oraz światowych trendów rozwoju i rewitalizacji

24.  Funkcje i formy użytkowania przestrzeni w mieście oraz na obszarach wiejskich

25.  Uwarunkowania i zasady kształtowania struktury przestrzennej miast w różnych epokach historycznych

26.  Cechy układów urbanistycznych charakterystyczne dla poszczególnych epok historycznych

27.  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego w planowaniu przestrzennym

28.  Fazy procesu rewitalizacji terenu poprzemysłowego

29.  Rodzaje map i ich wykorzystanie w gospodarowaniu przestrzenią i w przestrzeni

30.  Mapa jako źródło informacji w planowaniu przestrzennym

31.  System oznaczeń literowych i barwnych stosowanych w planowaniu przestrzennym

32.  Odwzorowania obiektów przestrzennych na płaszczyźnie i ich zastosowanie w prezentacji graficznej projektu inżynierskiego

33.  Metody badań w gospodarce przestrzennej

34.  Źródła informacji przestrzennej i możliwości ich wykorzystania w badaniach przestrzennych

35.  Idee GIS i jego zastosowanie

36.  Gromadzenie i przetwarzanie danych na potrzeby analiz przestrzennych

37.  Wartość przestrzeni – zależność od lokalizacji, uwarunkowań przyrodniczych, przeznaczenia i sposobu zagospodarowania

38.  Cechy i funkcje infrastruktury

39.  Rola infrastruktury w procesach wzrostu i rozwoju

40.  Systemy komunikacyjne – rodzaje, funkcje i czynniki rozwoju

41.  Cel i zakres inwentaryzacji urbanistycznej

42.  Podstawowe elementy kompozycji urbanistycznej

43.  Normatywy, standardy, wskaźniki urbanistyczne

44.  Zasady projektowania terenów mieszkaniowych

45.  Zasady projektowania terenów usługowych

46.  Zasady projektowania przestrzeni publicznych

47.  Zasady projektowania infrastruktury technicznej

48.  Wznoszenie budowli – wymogi techniczne, prawne

49.  Zasady zabudowy i zagospodarowania działki budowlanej w świetle aktów prawa krajowego i miejscowego

50.  Typy zabudowy mieszkaniowej a wskaźnik intensywności zabudowy i gęstości zaludnienia

51.  Struktura i zasady edycji uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako aktu prawa miejscowego

52.  Rozwiązania planistyczne mające na celu zmniejszenie natężenia ruchu samochodów osobowych w obszarach śródmiejskich

53.  Rozwiązania planistyczne służące poprawie środowiska zamieszkania w dużym mieście

54.  Procesy i zjawiska mikroekonomiczne oraz procesy sterowania nimi w gospodarce przestrzennej

55.  Procesy I zjawiska makroekonomiczne oraz procesy sterowania nimi w gospodarce przestrzennej

56.  Budżet jednostek samorządu terytorialnego jako narzędzie gospodarki przestrzennej

57.  Uwarunkowania kształtowania się struktur społecznych i ich funkcjonowanie w społeczności miejskiej i wiejskiej

58.  Przyczyny i formy konfliktów społecznych oraz zasady ich rozwiązywania

59.  Struktura organizacyjna gminy, powiatu województwa oraz formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego.

60.  Zadania jednostek samorządu terytorialnego na poziomie gminy, powiatu i województwa

61.  Zasady, formy, podstawy prawne i cel partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym

62.  Zasady organizowania konsultacji społecznych i koordynowanie ich przebiegu

63.  Przemiany polityczne w Polsce i ich wpływ na kształtowanie się systemu społeczno – gospodarczego

64.  Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej i w Polsce

65.  Współczesne determinanty i wyzwania rozwoju regionalnego

66.  Obszary problemowe w polskiej przestrzeni

67.  Pojecie i zakres gospodarki komunalnej

68.  Cele i zasady zarządzania gospodarką komunalną

69.  Pojecie i klasyfikacja rynku nieruchomości

70.  Zasady obrotu nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego

71.  Strategia rozwoju miasta i regionu – zakres, cel i metody opracowania, cechy i funkcje

72.  Możliwości i cele rozwoju miast według Krajowej Polityki Miejskiej

73.  Tereny zielone i ich funkcje

74.  Cel i zakres badań fizjograficznych

75.  Uwarunkowania fizjograficzne gminy jako determinanta rozwoju

76.  Kształtowanie przyrodniczego systemu miasta

77.  Ochrona środowiska w systemie zarządzania gminą

78.  Podstawowe zasoby przyrodnicze Ziemi – podział i znaczenie w gospodarce

79.  Zasady i cele identyfikacji komponentów środowiska przyrodniczego na potrzeby gospodarowania przestrzenią i w przestrzeni

80.  Krajobraz i środowisko jako przedmiot kształtowania w gospodarce przestrzennej

81.  Typy, rodzaje i wartości krajobrazu

82.  Zasady gospodarowania na terenach chronionych

83.  Wpływ działalności człowieka na stan i jakość środowiska przyrodniczego


EKONOMIA

1.    Gospodarowanie i problem rzadkości.

2.    Granica możliwości produkcyjnych.

3.    Gospodarka rynkowa i gospodarka nakazowa.

4.    Prawo popytu i czynniki wpływające na zmianę popytu.

5.    Paradoksy dotyczące działania prawa popytu.

6.    Prawo podaży i czynniki wpływające na zmianę podaży.

7.    Równowaga rynkowa i działanie mechanizmu rynkowego.

8.    Model pajęczyny.

9.    Elastyczność cenowa popytu.

10.  Elastyczność dochodowa popytu i prawo Engla.

11.  Elastyczność krzyżowa popytu.

12.  Elastyczność cenowa podaży.

13.  Użyteczność całkowita i użyteczność marginalna.

14.  Istota i cechy krzywych objętości.

15.  Optimum konsumenta.

16.  Prawo malejących przychodów.

17.  Efekty skali produkcji (korzyści skali – stałe , rosnące i malejące).

18.  Optimum producenta.

19.  Pojęcie i rodzaje kosztów w krótkim okresie.

20.  Cechy charakterystyczne konkurencji doskonałej.

21.  Cechy charakterystyczne monopolu pełnego.

22.  Cechy charakterystyczne oligopolu.

23.  Cechy charakterystyczne konkurencji monopolistycznej.

24.  Pojęcia i elementy rynku pracy.

25.  Ruch okrężny w gospodarce zamkniętej.

26.  Rachunek dochodu narodowego (PKB, PNB, DN).

27.  Metody obliczania PKB.

28.  PKB w cenach czynników produkcji a PKB w cenach rynkowych oraz PKB w cenach stałych i w cenach bieżących.

29.  Funkcja konsumpcji i funkcja oszczędności.

30.  Równowaga makroekonomiczna.

31.  Mnożnik inwestycyjny.

32.  Krzywe agregatowego popytu i agregatowej podaży wg stanowisk: neoklasycznego, keynesowskiego i kompromisowego.

33.  Ekonomiczne funkcje państwa.

34.  Budżet państwa i jego funkcje.

35.  Deficyt budżetowy i możliwości jego finansowania .

36.  Krzywa Laffera.

37.  Bank centralny i jego funkcje.

38.  Instrumenty kreowania podaży pieniądza przez bank centralny.

39.  Pieniądz i jego funkcje.

40.  Równanie wymiany Fishera.

41.  Popyt na pieniądz wg Keynesa i wg Friedmana.

42.  Inflacja i jej rodzaje.

43.  Przyczyny inflacji wg teorii teorii neoklasycznej keynesowskiej i monetarnej.

44.  Bezrobocie i jego rodzaje.

45.  Przyczyny bezrobocia wg teorii neoklasycznej, keynesowskiej i monetarnej.

46.  Aktywna i pasywna polityka ograniczania bezrobocia .

47.  Krzywa Philipsa.

48.  Cykl koniunkturalny (fazy i rodzaje cykli).

49.  Pojęcie wzrostu i rozwoju gospodarczego.

50.  Koszty komparatywne.


Logistyka

Do pobrania: