Zaznacz stronę

Proces dyplomowania

Informacje dla studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego dotyczące przygotowania prac licencjackich/inżynierskich/magisterskich oraz procesu dyplomowania

1. Informacje ogólne

Prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie są tworzone w ramach seminarium dyplomowego na I i na II stopniu studiów. Student wybiera promotora z propozycji zgłoszonych przez koordynatora kierunku w ramach limitu wyznaczonego dla promotora. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych do pracy pod kierunkiem określonego promotora, wyboru kandydatów dokonuje sam promotor lub – jeżeli on tego nie zrobi – koordynator kierunku. Z tematyką badawczą potencjalnych promotorów student może zapoznać się na stronie internetowej WE.

Pracę licencjacką student przygotowuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego przynajmniej stopień naukowy doktora. Pracę inżynierską student przygotowuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego przynajmniej stopień naukowy doktora inżyniera lub doktora w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych. Na studiach II stopnia student przygotowuje pracę pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego przynajmniej stopień naukowy doktora habilitowanego. Rada Instytutu w wyjątkowych przypadkach może upoważnić nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora do prowadzenia pracy magisterskiej. Prowadzący seminarium jest promotorem pracy.

Praca dyplomowa przygotowywana jest w języku wykładowym programu studiów. W przypadku studiów anglojęzycznych od studenta wymaga się określonego poziomu znajomości języka obcego (B2 – na studiach I stopnia, B2+ – na studiach II stopnia).

 

2. Podstawowe wymogi dotyczące pracy dyplomowej

Praca dyplomowa to autorskie opracowanie problemu badawczego, a w przypadku prac inżynierskich również projektowego, wykonane przez studenta pod opieką naukową promotora. Podjęty w pracy problem badawczy lub projektowy musi być właściwy dla dyscypliny, do której przypisany jest kierunek studiów, a w szczególności właściwy dla kierunku studiów. W przypadku prac inżynierskich musi realizować efekty uczenia właściwe dla kompetencji inżynierskich PRK.

Student realizujący profil ogólnoakademicki zobowiązany jest napisać pracę dyplomową w formie rozprawy naukowej, a w przypadku prac inżynierskich również w formie właściwej dla prac projektowych, na podstawie studiów nad literaturą przedmiotu i przeprowadzonych badań.

Główna część pracy licencjackiej i magisterskiej może obejmować przegląd literatury prezentującej teoretyczny/metodologiczny kontekst pracy lub/i opartą na źródłach naukowych prezentację aktualnego stanu badań zawierającą odautorski komentarz, a także część analityczną przedstawiającą wyniki przeprowadzonych badań (ilościowych, jakościowych, krytycznych itp.) z wykorzystaniem metodologii odpowiedniej dla przyjętego problemu badawczego i ich interpretację. Praca licencjacka może być oparta głównie na wynikach badań wykonanych przez innych autorów, praca magisterska musi opierać się na wynikach badań przeprowadzonych samodzielnie przez autora, a inne badania stanowią w niej punkt odniesienia.

Główna część pracy inżynierskiej musi odnosić się również do podjętego rozwiązania projektowego lub badań i analiz ściśle powiązanych z aparatem pojęciowym i metodologią nauk inżynieryjno-technicznych

Praca powinna mieć spójną i przejrzystą strukturę, odzwierciedlającą logiczne uporządkowanie argumentacji.

 

3. Wymogi formalne pracy

3.1 Objętość tekstu: min. 30 stron w przypadku pracy inżynierskiej, minimum 40 stron w przypadku pracy licencjackiej i min. 60 stron w przypadku pracy magisterskiej.

3.2 Układ pracy:

 • strona tytułowa wg wzoru obowiązującego na Uniwersytecie Opolskim. Tytuł pracy w języku pracy oraz jego tłumaczenie w języku angielskim (polskim, o ile językiem pracy jest język obcy);
 • spis treści/tabel/rysunków;
 • wprowadzenie powinno zawierać: określenie problemu badawczego lub projektowego, cel i kontekst badania, (hipo)tezę/pytanie badawcze lub projektowe, zakres, źródła i metody badań oraz informację o strukturze pracy;
 • część główna –: 3-4 rozdziały w przypadku pracy licencjackiej, 3-5 rozdziałów w przypadku pracy magisterskiej, w przypadku pracy inżynierskiej część główną może stanowić projekt inżynierski (urbanistyczny);
 • zakończenie – odniesienie do wybranego problemu oraz tego, czy cel badania został osiągnięty, podsumowanie najważniejszych wątków badawczych, wnioski wynikające z przeprowadzonych badań lub przygotowanego projektu, wskazanie barier/deficytów i perspektyw dalszych badań lub prac projektowych;
 • bibliografia zawierająca minimum 20 źródeł naukowych w przypadku pracy licencjackiej, 30 w przypadku pracy inżynierskiej i magisterskiej;
 • opcjonalnie załączniki (np. kwestionariusze, dokumentacja tekstowa lub fotograficzna);
 • dla prac projektowych w pracach inżynierskich obowiązkowe załączniki obejmujące kompletny projekt;
 • jednostronicowe streszczenie w języku polskim i 2-5 słów kluczowych;
 • jednostronicowe streszczenie w języku angielskim i 2-5 słów kluczowych;
 • oświadczenie antyplagiatowe.

3.3 Formatowanie – czcionka (12 Times New Roman lub 11 Arial), odstęp linii (1,5) i ustawienia marginesu (2,5 cm bez dodatkowego miejsca na bindowanie), dwustronne wyrównanie; bez dodatkowego odstępu przed/po linijce i między akapitami. Numery stron powinny być widoczne na wydruku pracy na środku strony, z pominięciem stron: tytułowej, ze spisem treści/rysunków/tabel oraz z oświadczeniem antyplagiatowym. Nie należy pozostawiać pustych stron (nie dotyczy to odwrotu strony tytułowej).

3.4 Styl cytatów i bibliografii – przyjęty układ zalecony przez promotora. Najbardziej popularne w dyscyplinie Ekonomia i Finanse oraz dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości jest stosowanie przypisów dolnych, a w dyscyplinie: Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna stosowanie cytowań w tekście pracy z odniesieniem do wykazu literatury.

 

4. Weryfikacja i ocena pracy

Pozytywna ocena pracy dyplomowej oznacza, że student nabył umiejętności formułowania i rozwiązywania problemów badawczych lub projektowych przez właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, a także przez dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji oraz zastosowania odpowiedniego rozwiązania projektowego. Przy ocenianiu/recenzowaniu prac bierze się pod uwagę m.in.: zgodność treści z tematem pracy, uporządkowanie i logikę wywodu, trafność i kompletność doboru materiału badawczego, trafność i kompleksowość doboru literatury przedmiotu, umiejętność wykorzystania materiału bibliograficznego, poprawność językową i stylistyczną, adekwatność ilustracji względem treści.
W inżynierskich pracach projektowych ponadto ocenia się umiejętność właściwego pod względem funkcjonalnym i strukturalnym rozwiązania problemu związanego z zagospodarowaniem przestrzennym.

Ocena pracy (zgodna ze skalą ocen na UO) jest wynikową dwóch recenzji pracy, przygotowanych przez promotora oraz wyznaczonego recenzenta.

 

5. Składanie i archiwizacja pracy

5.1  Po akceptacji pracy przez promotora student jest zobowiązany do zamieszczenia w systemie APD (apd.uni.opole.pl):

 • streszczenia w językach polskim i angielskim;
 • słów kluczowych w językach polskim i angielskim;
 • pliku w formacie PDF zawierającego pełną wersję pracy (nazwa pliku: nazwisko_imiona autora_bieżący rok) z wyłączeniem załączników do pracy, w tym graficznych (np. części projektowej prac inżynierskich) oraz oświadczenia studenta;
 • oświadczenia antyplagiatowego.
5.2  Po otrzymaniu informacji, że praca jest w systemie APD, promotor przystępuje do zatwierdzania pracy, w tym poddaje pracę badaniu antyplagiatowemu.
Dodatkowo promotor składa w APD swoje oświadczenie

 

5.3. Sposób postępowania z APD określa Procedura Procesu Dyplomowania (SDJK-O-U10). Instrukcja obsługi APD dla promotorów i recenzentów oraz studentów znajduje się poniżej.

 

6. Przebieg i dokumentacja egzaminu dyplomowego (obrona pracy)

Przebieg egzaminu, ustalenie składu komisji, sposób oceniania podczas egzaminu wynikają z Regulaminu Studiów UO.

6.1  W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym:

 1. Przewodniczący Komisji: Dziekan lub Zastępca Dziekana albo powołany przez Dziekana nauczyciel akademicki mający co najmniej stopień doktora.
 2. Promotor.
 3. Recenzent.

6.2  W trakcie egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia dyplomant otrzymuje dwa pytania dotyczące pracy dyplomowej (jedno z zakresu treści merytorycznych i jedno z zakresu metodyki i wyników badań) oraz jedno pytanie wynikające z programu studiów i odpowiadające efektom uczenia się przypisanym 6 poziomowi PRK . W trakcie egzaminu dyplomowego na studiach II  stopnia dyplomant otrzymuje dwa pytania dotyczące pracy magisterskiej oraz jedno pytanie wynikające z programu studiów i odpowiadające efektom uczenia się przypisanym 7 poziomowi PRK (patrz – Zagadnienia do obrony) .

6.3  Ocena z egzaminu dyplomowego (zgodna ze skalą ocen obowiązującą na UO) jest oparta na średniej ocen z odpowiedzi na pytania. Ocena końcowa na dyplomie jest obliczana zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regulaminie Studiów UO. Ostateczny wynik studiów – stanowiący podstawę do wyznaczenia oceny na dyplomie – stanowi sumę: 1/2 średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń wpisanych do systemu USOS-web; 1/4 oceny pracy dyplomowej; 1/4 oceny egzaminu dyplomowego.

6.4  Student powinien złożyć pracę dyplomową i zdać egzamin dyplomowy nie później niż do końca września ostatniego roku studiów. Na studiach kończących się w semestrze zimowym termin ten upływa z końcem zimowej sesji poprawkowej.

7. Po obronie pracy

Student jest zobligowany do rozliczenia się ze wszystkich zobowiązań uwzględnionych w elektronicznej karcie obiegowej oraz dostarczyć do dziekanatu:

 • dowód wpłaty za dyplom (w dziekanacie należy sprawdzić aktualną wysokość opłaty za dyplom oraz wysokość dopłaty za dyplom w wersji angielskiej);
 • legitymację studencką (w przypadku studentów II stopnia).

 

 

 

Pliki do pobrania: