Zaznacz stronę

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIÓW DLA STUDENTÓW W RAMACH STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DLA UCZNIÓW/ SŁUCHACZY/ STUDENTÓW

1. Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów w ramach Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego dla uczniów/ słuchaczy/ studentów na rok akademicki 2022/2023 w dniach od 7 do 22 grudnia 2022 r.

2. Stypendia przyznawane są studentom, którzy:
1) mają stałe zameldowanie na terenie województwa opolskiego i studiują na uczelniach opolskich i pozawojewódzkich,
2) mają stałe zameldowanie poza terenem województwa opolskiego, a studiują na uczelniach opolskich.

3. O Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego ubiegać się mogą studenci spełniający obowiązkowe kryterium wymienione w lit. a oraz przynajmniej jedno z dwóch kryteriów wymienionych w lit. b i c:
a) średnia ocen za rok akademicki 2021/2022, nie niższa niż 4,70 oraz
b) udokumentowane osiągnięcia w pracy naukowo- badawczej lub osiągnięcia sportowe, artystyczne na szczeblu krajowym lub międzynarodowym, albo
c) inne osiągnięcia;

4. W przypadku stosowania przez uczelnie systemów oceniania innych niż tradycyjna skala ocen (np. skala punktowa), wnioskodawca musi przedstawić dokument, stwierdzający, iż otrzymana ocena, stosowana przez uczelnię, odpowiada wymogom formalnym niniejszego Regulaminu.

5. Wniosek o przyznanie stypendium mogą składać:
1) władze uczelni/ szkoły,
2) w przypadku osób pełnoletnich – sami zainteresowani, w przypadku osób niepełnoletnich – ich rodzice lub opiekunowie prawni.

6. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium, według określonego wzoru, stanowiącego załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

7. Do wniosku o przyznanie stypendium załącza się:
1) dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające osiągnięcia wymienione pkt. 3,
2) w przypadku studentów studiujących na uczelniach pozawojewódzkich, dokumentu wskazującego stałe zameldowanie,
3) zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych.

8. Wnioski niekompletne lub złożone niezgodnie ze wzorem, podlegają uzupełnieniu w terminie 14 dni od daty otrzymania przez wnioskodawcę wezwania do uzupełnienia braków formalnych.

9. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:
1) złożenia po terminie,
2) wycofania wniosku przez wnioskodawcę,
3) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie.

10. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Województwa Opolskiego w formie uchwały.

11. Informacja o wynikach zostanie opublikowana na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego: www.opolskie.pl W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku stypendysta zostanie poinformowany o tym fakcie listownie.

12. Stypendium przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy.

13. Kwota miesięcznego stypendium wynosi nie więcej niż 500 zł.

14. Wypłata stypendiów dla studentów dokonuje się bezpośrednio na ich rzecz na wskazany przez nich rachunek bankowy, z budżetu województwa.

15. Wypłacania stypendium zaprzestaje się, gdy student otrzymujący stypendium:
1) przerwał naukę na uczelni,
2) został skreślony z listy studentów.

16. Student, lub w przypadku osoby niepełnoletniej – rodzic lub opiekun prawny, w ciągu 7 dni zobowiązany jest do powiadomienia o zaistniałych okolicznościach wymienionych w pkt. 15.

17. W przypadku wypłacenia stypendium po upływie terminu wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt. 15, stypendysta zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych transz stypendium, na wskazane konto.

18. W przypadku wypłacenia stypendium osobie nieuprawnionej, stypendysta zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych rat stypendium na wskazane konto.

19. Studenci zobowiązani są do końca lutego roku akademickiego, w którym otrzymują stypendium, przedłożyć w Departamencie Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego zaświadczenie o kontynuowaniu studiów w kolejnym programowo semestrze. Brak takiego zaświadczenia będzie podstawą do wstrzymania wypłaty stypendium.

20. Wnioski należy składać w terminie: od 7 do 22 grudnia 2022 r., w:
1) sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, lub
2) Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, lub
3) polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe – nadanie przesyłki poleconej na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, lub
4) poprzez ePUAP na adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP

21. O zachowaniu terminu decyduje:
1) data wpływu do sekretariatu Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, lub
2) data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, lub
3) data nadania przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe, lub
4) data nadania korespondencji za pośrednictwem skrzynki ePUAP.;

22. Informacji udziela Departament Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego pod nr tel. 77 44 67 834, e- mail: dep@opolskie.pl

 

Do pobrania: