Zaznacz stronę

W dn. 29.11.2021 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego (ul. Ozimska 46a, Opole) odbyło się cykliczne Seminarium Komisji Nauk Rolniczych PAN Oddział w Katowicach nt. “Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich – uwarunkowania Europejskiego Zielonego Ładu”.

 

Celem konferencji było zdefiniowanie wyzwań stojących przed rolnictwem i obszarami wiejskimi w związku z nowym etapem modernizacji rolnictwa, Europejskim Zielonym Ładem oraz określenie czynników sprzyjających budowaniu rolnictwa 4.0 i inteligentnych wsi.

 

Obrady w ramach pierwszej sesji konferencji, którym przewodniczył dr hab. Kazimierz Sporek, prof. UO, pokazały, że wdrażanie modelu rolnictwa odpowiedzialnego środowiskowo i klimatycznie wymagać będzie współpracy przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych, kreujących innowacje zapewniające ekologiczną modernizację rolnictwa w ramach różnych systemów produkcji rolnej, a także sprzyjające szerszemu włączeniu rolnictwa do ochrony bioróżnorodności. Rozważano też uwarunkowania rozwoju rolnictwa ekologicznego w aspekcie Europejskiego Zielonego Ładu.

 

Drugiej sesji konferencji przewodniczył dr hab. Karol Kociszewski, prof. UE we Wrocławiu. Część merytoryczna sesji została poprzedzona wyborem nowych członków Komisji.  Na członków Komisji Nauk Rolniczych PAN O/Katowice powołano:  dr inż. K. Łuczak, dr A. Troszok, dr inż. B. Bojarski, dr P. Szwiec. Część merytoryczna drugiej części seminarium dotyczyła oceny zmian gospodarczych, społecznych i środowiskowych w rolnictwie i na obszarach wiejskich uwarunkowanych polityką rolną i Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Przedstawiono też propozycje nowych projektów badawczych związanych z adaptacją rolnictwa do wymogów Europejskiego Zielonego Ładu, nowej strategii „od pola do stołu” i strategii na rzecz ochrony bioróżnorodności regulowanych przez Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023-2027 (program konferencji – załącznik 1).

 

Przewodnicząca konferencji: prof. dr hab. Stanisława Sokołowska
Sekretarz konferencji dr Anna Bisaga
kontakt: abisaga@uni.opole.pl


Do pobrania:  Program seminarium 2021