Zaznacz stronę

logo 2018 PAN

W dniu 19 listopada 2018 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego odbyło się kolejne seminarium Komisji Nauk Rolniczych PAN Oddział w Katowicach nt. ”Problemy zrównoważonego i trwałego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich”. Współorganizatorem konferencji była Katedra Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Opolskiego.
W seminarium uczestniczyły 33 osoby. Na dwóch sesjach problemowych przedstawiono 15 referatów. Obradom przewodniczyli: prof. dr hab. Stanisława Sokołowska (sesja 1) i dr hab. Karol Kociszewski, prof. UE we Wrocławiu (sesja 2).
Prezentowane referaty są rezultatem programów badawczych realizowanych przez Autorów w macierzystych jednostkach naukowych i badawczych. Wykład inauguracyjny nt. Teoretyczne aspekty zrównoważonego rozwoju rolnictwa wygłosił prof. Karol Kociszewski. Wdrażanie zrównoważonego rozwoju w rolnictwie i na obszarach wiejskich wymaga szeregu innowacji: technologicznych, procesowych, produktowych, instytucjonalnych i społecznych a także nowych metod ewaluacji ich efektów. Na konferencji poruszono te zagadnienia w następujących obszarach: praktyczne aspekty badań genetycznych karpia, zachowanie bioróżnorodności w polskim rolnictwie, ocena stanu zdrowotnego kasztanowca pospolitego, zapewnienie dobrostanu zwierząt, instrumenty zarządzania parkami krajobrazowymi, znaczenie technologii GIS w realizacji zadań z zakresu PROW, ewolucja cen żywności, bodźce pozacenowe w kontraktach rolnych, sytuacja mieszkaniowa gospodarstw domowych na wsi w Polsce, aktywność społeczności lokalnych w ramach programu Odnowy Wsi, realizacja funkcji środowiskowej w gospodarstwach rolnych w województwie opolskim. Wśród mierników zrównoważonego rozwoju wskazano na: podatność magnetyczną gleb oraz model masy listowania sosny zwyczajnej.
W dyskusji potwierdzono zasadność podjętych tematów i ich dużą rolę praktyczną dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

 

Konferencję poprzedziło zebranie sprawozdawczo-wyborcze Komisji, na którym dokonano wyboru władz Komisji na kadencję 2019-22 i przyjęto nowych członków.

Prezydium Komisji Nauk Rolniczych PAN Oddział w Katowicach - kadencja 2019-22

Prezydium Komisji Nauk Rolniczych PAN Oddział w Katowicach na lata 2019-22.

Przewodnicząca Komisji – prof. dr hab. Stanisława Sokołowska

Wiceprzewodniczący:

dr hab. Kazimierz Sporek, prof. UO

dr hab. Andrzej Pilarczyk, prof. PAN

dr hab. Karol Kociszewski, prof. UE we Wrocławiu

Sekretarz – dr Anna Bisaga

Archiwum: Zaproszenie na konferencję

W dn. 19.11.2018 w godz. 11.00 – 15.30 na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego odbędzie się cykliczne Seminarium Komisji Nauk Rolniczych PAN Oddział w Katowicach nt. „Problemy zrównoważonego i trwałego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich”.

Celem konferencji jest identyfikacja wyzwań stojących przed rolnictwem i obszarami wiejskimi w procesie równoważenia ich rozwoju. Uczestnicy konferencji zaprezentują realizowane programy badawcze wspierające procesy innowacyjne w rolnictwie, gospodarce stawowej, ochronie gleb i wód a także innowacje społeczne i organizacyjne podnoszące jakość życia na obszarach wiejskich. Omawiane będą również wyniki badań dotyczące zastosowania technologii GIS w realizacji działań z zakresu PROW i zmiany w łańcuchach żywnościowych.

Odrębny obszar problemowy stanowić będzie ocena wpływu intensywnych systemów produkcji rolnej na bioróżnorodność i dobrostan zwierząt hodowlanych.

Podejmowane będą także problemy wdrażania nowych instrumentów ochrony środowiska na obszarach wiejskich.

Przewodnicząca konferencji prof. dr hab. Stanisława Sokołowska

Sekretarz konferencji dr Anna Bisaga

kontakt: abisaga@uni.opole.pl

tel. (77)- 40-16-869

 

Historia konferencji

Komisja Nauk Rolniczych PAN O/Katowice stanowi rodzaj partnerstwa innowacyjnego na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Od początku swojego powstania w 1975 r. jej celem było wdrażanie postępu technologicznego i organizacyjnego w rolnictwie.

Wśród członków Komisji są przedstawiciele ośrodków naukowych i badawczych: Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu, Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Politechnika Opolska, Uniwersytet Opolski.

Konferencje Komisji Nauk Rolniczych PAN O/Katowice są organizowane cyklicznie od 1976 r. Spotkania te odbywały się w różnych miejscach, łączono je często z zajęciami poglądowymi w terenie np. w Zakładzie Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu, Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski. Konferencje stanowią szansę spotkania i wymiany poglądów, a także koordynacji realizowanych programów badawczych. W związku z mechanizmami nowego paradygmatu rozwoju regionalnego sieciowe powiązania ośrodków naukowych i badawczo-wdrożeniowych będą odgrywać coraz istotniejszą rolę.

Wyniki prac członków Komisji publikowano w Zeszytach „Prace Komisji Naukowych” wydawanych przez PAN Oddział w Katowicach.

Rezultaty badań członków Komisji są prezentowane również na organizowanej wspólnie z Katedrą Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Opolskiego ogólnopolskiej konferencji naukowej „Wieś i rolnictwo w procesie zmian” i publikowane m.in. w ”Journal of Agribusiness and Rural Development”, „Studia Obszarów Wiejskich”.