Zaznacz stronę

Cele i zadania Rady Biznesu

 1. Cele Rady Biznesu

Rada Biznesu powstała jako ciało doradcze i opiniodawcze działające przy Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego. Ze względu na zmiany organizacyjne w Uniwersytecie Opolskim działalność Rady Biznesu została zawieszona w 2019 roku.

Celem nadrzędnym bylo:

 • wsparcie Wydziału Ekonomicznego w zakresie prac nad dostosowaniem oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb rynku pracy;
 • intensyfikacja współpracy pomiędzy Wydziałem Ekonomicznym UO a otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w zakresie wzmocnienia potencjału lokalnych kadr gospodarki.
 1. Zadania Rady Biznesu

Do zadań Rady Biznesu należało:

 • współudział jej członków w corocznych warsztatach, których celem będzie wypracowanie zawartości merytorycznych realizowanych przez Wydział programów studiów;
 • wsparcie działań Wydziału w zakresie pozyskiwania dla studentów atrakcyjnych miejsc na odbycie stażu oraz praktyki; zależy nam na wyselekcjonowaniu tych przedsiębiorstw, które będą w stanie zapewnić miejsca pracy studentom po odbyciu przez nich stażu;
 • opracowanie programu wizyt studyjnych w firmach oraz zasad prowadzenia zajęć w różnych formach, np. wykładów monograficznych, warsztatów, analizy case study przez praktyków. Zależy nam, aby być blisko przedsiębiorców, minimalizować luki kompetencyjne, a także ułatwić studentom wejście na rynek pracy.

 Do zadań szczegółowych Rady Biznesu należało w szczególności:

 • wymiana informacji dotyczących oczekiwań pracodawców wobec absolwentów Wydziału Ekonomicznego;
 • doradztwo w zakresie tworzenia strategii rozwoju Wydziału Ekonomicznego;
 • formułowanie propozycji dostosowania oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy;
 • przygotowywanie materiałów dydaktycznych, opartych o przykłady rzeczywistych praktyk biznesowych;
 • umożliwianie studentom Wydziału Ekonomicznego odbywania praktyk oraz staży zawodowych[
 • przygotowywanie wspólnie z Wydziałem Ekonomicznym oferty szkoleniowej i konsultingowej oraz organizacja konferencji i szkoleń;
 • wspieranie i uczestniczenie w inicjatywach studenckich (np. pracach kół studenckich);
 • uczestnictwo w prestiżowych wydarzeniach Wydziału Ekonomicznego (np. rozdanie dyplomów);
 • współpraca między uczestnikami Rady Biznesu.

Prezydium Rady Biznesu Wydziału Ekonomicznego:

 • Przewodnicząca Rady Biznesu: Sabina Kauf, prodziekan ds. nauki i współpracy z Zagranicą Wydziału Ekonomicznego
 • Wiceprzewodniczący Rady Biznesu: Marian Drymluch, Bank Pekso S.A.
 • Członek Prezydium Rady Biznesu: Bartosz Chorkowy, prodziekan ds. kształcenia i studentów Wydziału Ekonomicznego
 • Członek Prezydium Rady Biznesu: Iwona Pisz, pełnomocnik Dziekana ds. kontaktów z firmami
 • Sekretarz Rady Biznesu: Grażyna Dudka

 Przedstawiciele regionalnej i lokalnej przedsiębiorczości:

 • Beata Sawicka – Nutricia Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o.
 • Jarosław Pilc – Opolskie Park Naukowo-Technologiczny
 • Jakub Jaworski – OZAS-ESAB sp. z o.o.
 • Joanna Kostuś – Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UO
 • Dariusz Kajstura – Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UO
 • Chwaliński Przemysław – BCH Chwaliński Autoryzowany Dealer Forda Opole
 • Jakiel Andrzej – Opolskie Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości
 • Kauf Piotr –  Xelia Opole
 • Bogusław Dawiec – POLARIS
 • Wójcik Ryszard –  Biuro Podróży SINDBAD Opole
 • Pasternak Krzysztof
 • Anna Sitarczyk-Czajkowska Biuro Rachunkowe – Doradca Podatkowy
 • Damian Bednarz Bedmet Logistic Sp. z o. o. Sp. K.
 • Wiesław Bednarz Bed-Met Wiesław Bednarz
 • Mariusz Pasierski   Inside.pl sp z o.o.
 • Grzegorz Stolarczyk   ZAGA
 • Bogumił Paszkiewicz  TRANS.EU

Przedstawiciele Wydziału Ekonomicznego

 • Anna Bruska – pełnomocnik dziekana ds. praktyk zawodowych
 • Marcin Krzesaj – pełnomocnik dziekana ds. promocji Wydziału

Grupy robocze ds. kierunków studiów

 • Agnieszka Tłuczak  – pełnomocnik dziekana ds. programów kształcenia na kierunku Ekonomia
 • Anna Mijal –  pełnomocnik dziekana ds. programów kształcenia na kierunku Zarządzanie
 • Edyta Szafranek –  pełnomocnik dziekana ds. programów kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna
 • Rafał Matwiejczuk –  pełnomocnik dziekana ds. programów kształcenia na kierunku Logistyka

 

REGULAMIN RADY BIZNESU WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

§ 1
Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Rady Biznesu Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, zwanej dalej Radą Biznesu.

§ 2
Rada Biznesu jest ciałem doradczym i opiniodawczym działającym przy Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego. Siedziba Rady Biznesu i znajduje się w budynku Wydziału przy ul. Ozimskiej 46 A, 45-058 Opole.

§ 3
1. Rada Biznesu powoływana jest przez Dziekana Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego w Opolu.
2. Rada Biznesu działa według zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, który ustanawiany jest przez Dziekana Wydziału Ekonomicznego i zatwierdzany przez Kolegium Dziekańskie.

§ 4
1. Uczestnictwo w Radzie Biznesu ma charakter dobrowolny. Członkowie Rady Biznesu zapraszani są do udziału w niej przez Dziekana, Prodziekanów lub Kierowników Katedr i Zakładów po wcześniejszym zaopiniowaniu Dziekana.
2. Rada Biznesu składa się z:
a) przedstawicieli szkół wyższych,
b) przedstawicieli lokalnej przedsiębiorczości,
c) przedstawicieli instytucji publicznych,
d) innych zaproszonych członków.
3. Wszystkim członkom Rady Biznesu przysługuje prawo do:
a) inicjowania i uczestniczenia w przedsięwzięciach zmierzających do realizacji zadań Rady Biznesu,
b) posługiwania się tytułem „Członek Rady Biznesu Wydziału Ekonomicznego, Uniwersytetu Opolskiego w Opolu” w kontaktach krajowych i zagranicznych.

§ 5
1. Pracami Rady Biznesu kieruje jej Przewodniczący.
2. Przewodniczącego Rada Biznesu wybiera spośród swojego grona na pierwszym posiedzeniu plenarnym.
3. Kadencja Przewodniczącego trwa cztery lata, jednak Przewodniczący pełni swoją funkcję do momentu wybrania nowego Przewodniczącego. Wyboru na nową kadencję dokonuje się na pierwszym posiedzeniu plenarnym w roku, w którym upływa kadencja poprzedzająca. Funkcję Przewodniczącego można pełnić przez nieograniczoną liczbę kadencji.

§ 6
Do zadań Rady Biznesu należy w szczególności:
1. Współpraca Wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz podmiotów gospodarczych;
2. Ewaluacja i doskonalenie jakości programów kształcenia w celu ich dostosowania do potrzeb rynku pracy;
3. Uczestniczenie w realizacji procesu dydaktycznego, w tym warsztatów zastosowań ekonomicznych;
4. Umożliwianie studentom Wydziału Ekonomicznego UO odbywania praktyk oraz staży zawodowych;
5. Wspieranie i uczestniczenie w inicjatywach studenckich;
6. Uczestniczenie w prestiżowych wydarzeniach Wydziału Ekonomicznego(np. rozdanie dyplomów);
7. Współpraca między uczestnikami Rady Biznesu;
8. Inna działalność, określona przez członków Rady Biznesu.

§ 7
1. Rada Biznesu realizuje swoje zadania na posiedzeniach plenarnych. Posiedzenia zwoływane są przez Dziekana nie rzadziej niż raz na pół roku.
2. Rada Biznesu podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków.
3. Obsługę administracyjną i lokalową posiedzeń Rady Biznesu zapewnia Dziekan Wydziału Ekonomicznego UO w Opolu.

§ 8
Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie dokonywane są przez Dziekana w drodze zarządzenia, po zasięgnięciu opinii Rady Biznesu.

§ 9
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Kolegium Dziekańskie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego.