Zaznacz stronę

Rodzaj studiów: licencjackie, profil praktyczny

System studiów: stacjonarne
Tryb studiów: 
I stopnia
Czas trwania: 3 lata

GEOGRAFIA I GEOINFORMACJA

Geografia i geoinformacja to kierunek łączący wiedzę o strukturze i funkcjonowaniu przestrzeni geograficznej z praktycznymi umiejętnościami analiz oraz ocen wykonywanych w terenie i przy biurku, a tym w środowisku Geograficznych Systemów Informacji Przestrzennej (GIS).

Koncepcja kształcenia opiera się na trzech filarach: geografii fizycznej (środowisko przyrodnicze), geografii społeczno-ekonomicznej (środowisko człowieka) oraz zastosowań wiedzy geograficznej w rozwoju społeczno-gospodarczym, ochronie i kształtowaniu środowiska. Studia dedykowane są uczniom zainteresowanym geografią, którzy jednocześnie chcą uzyskać praktyczny, atrakcyjny zawód i odnaleźć się na rynku pracy.

GŁÓWNYM CELEM KSZTAŁCENIA JEST:

uzyskanie przez studentów wiedzy o strukturze i funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego oraz społeczno-gospodarczego w ujęciu przestrzennym oraz umiejętności zastosowania tej wiedzy w podejmowaniu decyzji związanych z szeroko rozumianą gospodarką przy pomocy instrumentów tworzenia, przetwarzania i analizowania danych geoprzestrzennych. Przygotowanie do zawodu mają dawać również co semestralne praktyki zawodowe w wybranych przez studentów miejscach.

Program kształcenia ma dawać maksimum praktycznych umiejętności przy niezbędnym minimum bazowych treści teoretycznych.

PROGRAM KSZTAŁCENIA: obejmuje różnorodne treści dotyczące między innymi:

 • podstaw geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej oraz metodologii badań geograficznych,
 • klimatologii i meteorologii, geomorfologii, geologii i hydrogeologii, hydrografii i hydrologii, geografii gleb, geografii regionalnej, biogeografii,
 • geografii ludności, przemysłu, rolnictwa, osadnictwa, kultury, miast, transportu, sieci, turyzmu, politycznej,
 • geografii fizycznej oraz społeczno-ekonomicznej Polski i świata,
 • kartografii, teledetekcji, GIS,
 • zagrożeń cywilizacyjnych, katastrof naturalnych, rozwoju zrównoważonego,
 • planowania oraz zagospodarowania przestrzennego miejscowego i regionalnego, ekofizjografii, procedur inwestycyjnych, prawnych podstaw gospodarowania środowiskiem geograficznym, strategii rozwoju,
 • zastosowań GIS w gospodarowaniu środowiskiem, administracji, planowaniu przestrzennym, ochronie przyrody i krajobrazu,
 • terenowych badań geograficznych.

 

Program przewiduje nabycie przez studenta ponad 120 praktycznych kompetencji (umiejętności)  przydatnych na rynku pracy.

W TOKU STUDIÓW DOWIESZ SIĘ M.IN. JAK:

 • wykonać terenowe i stacjonarne pomiary geologiczne, geomorfologiczne, hydrologiczne, hydrogeologiczne, meteorologiczne, glebowe, szaty roślinnej i fauny,
 • zinwentaryzować i zwaloryzować środowisko przyrodnicze i efekty zagospodarowania przestrzeni przez człowieka,
 • orientować się w przestrzeni,
 • ocenić przydatność warunków rzeźby terenu i geologii do zabudowy,
 • tworzyć, przetwarzać i analizować mapy,
 • ocenić tendencje rozwojowe środowiska fizycznogeograficznego, w tym zagrożenia antropogeniczne,
 • dokonać typologii i regionalizacji fizycznogeograficznej,
 • diagnozować i wartościować współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego w różnych układach przestrzennych,
 • diagnozować sytuację demograficzną i dostosowywać do niej formy zagospodarowania,
 • opracowywać własne metody badań geograficznych,
 • sporządzić analizy i oceny zagospodarowania przestrzennego określonego obszaru z punktu widzenia funkcji, ładu przestrzennego i potrzeb społecznych,
 • sporządzić strategię rozwoju jednostki terytorialnej,
 • używać programów GIS, tworzyć i przetwarzać dane i bazy geoprzestrzenne,
 • posługiwać się bazami danych geoprzestrzennych w administracji, ochronie i kształtowaniu środowiska, a także w planowaniu oraz zagospodarowaniu przestrzennym,
 • stworzyć projekt zagospodarowania terenu oraz ustalenia z zakresu planowania przestrzennego,
 • obliczyć i zaplanować system transportowy,
 • zaprojektować ekologiczny system przestrzenny jednostki terytorialnej,
 • ocenić wpływ na środowisko obiektu budowlanego,
 • dokonać analizy sieci osadniczej z punktu widzenie obsługi ludności,
 • ocenić kierunki zmian w strukturze i funkcjonowaniu krajobrazu,
 • sporządzić koncepcję zagospodarowania terenów zdewastowanych,
 • ocenić stopień zrównoważenia rozwoju jednostek terytorialnych,
 • określić chłonność i pojemność turystyczną określonego obszaru,
 • sporządzić opracowanie ekofizjograficzne,
 • sporządzić dokumentację projektową formy ochrony przyrody i plan ochrony tej formy,
 • pracować z aktami prawnymi oraz przygotować decyzję administracyjną i postanowienie,
 • zaplanować rozmieszczenie obiektów i terenów w przestrzeni,
 • wykonać analizę przestrzenno-czasową z wykorzystaniem metod geostatystycznych na potrzeby opracowań studialnych (raportów, ocen oddziaływania, opracowań ekofizjograficznych, strategii rozwoju, itp.).

ABSOLWENT GEOGRAFII I GEOINFORMACJI – studiów licencjackich może kontynuować naukę na II stopniu studiów na Wydziale Ekonomicznym na kierunku Gospodarka przestrzenna, a także na wszystkich typach uczelni w Polsce na kierunkach: Geografia, Gospodarka przestrzenna, Rozwój zrównoważony, Turystyka i wielu innych

ABSOLWENT GEOGRAFII I GEOINFORMACJI – studiów licencjackich jest przygotowany do pracy jako:

 • wykonawca zleceń z zakresu badania różnych elementów środowiska przyrodniczego oraz oceny ich stanu,
 • specjalista ocen oddziaływania planów, programów i przedsięwzięć na środowisko,
 • wykonawca zleceń z zakresu oceny przydatności terenów dla różnych form zagospodarowania,
 • ekspert geograficznych systemów informacji przestrzennej GIS oraz ich zastosowań,
 • projektant terenów naturalnych i zurbanizowanych,
 • wykonawca opracowań planistycznych w zakresie tematyki środowiska przyrodniczego i społeczno-ekonomicznego,
 • specjalista do spraw kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego,
 • urzędnik administracji państwowej w jednostkach zajmujących się ochroną i kształtowaniem środowiska oraz rozwojem lokalnym i regionalnym,
 • pracownik samorządowy wykonujący zakres obowiązków związanych z przestrzenią geograficzną,
 • specjalista planowania strategicznego,
 • analityk badań społeczno-ekonomicznych,
 • specjalista obsługi baz GIS,
 • analityk baz danych przestrzennych,
 • nauczyciel geografii (po zrealizowaniu dodatkowych modułów nauczycielskich).

Aplikuj na studia