Zaznacz stronę

Rekrutacja 2024 – 2025

Rodzaj studiów: magisterskie

System studiów: stacjonarne / niestacjonarne
Tryb studiów: 
II stopnia
Czas trwania: 2 lata

Moduły na drugim stopniu, studia stacjonarne:

 • Zarządzanie finansami z wykorzystaniem systemów ERP
 • Ubezpieczenia i bankowość
 • Rachunkowość i rewizja finansowa

Przedmioty kierunkowe realizowane na kierunku Finanse i rachunkowość II stopnia:

 • Rachunkowość finansowa II, Zarządzanie płynnością finansową,
 • Bankowość i ubezpieczenia w teorii i praktyce gospodarczej,
 • Rewizja finansowa, Prawo finansowe,
 • Standardy sprawozdawczości finansowej,
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa,
 • Strategie finansowe przedsiębiorstw,
 • Rachunek kosztów, Zarządzanie instytucjami kredytowymi,
 • Ekonometria finansowa, Inżynieria finansowa,
 • Przedmiot kierunkowy w jęz. obcym.

Nurtuje Cię to, skąd się biorą pieniądze? Czy może ich kiedyś zabraknąć?
Czy gotówka kiedyś zniknie z obiegu? Czy zastąpi ją pieniądz wirtualny?
W co inwestować? Jak oszczędzać? Jak zadbać o swoją przyszłą emeryturę? Jak płacić niższe podatki?

Nie uwierzę, że nigdy o tym nie myślałeś…

Jeśli jednak chciałbyś dokładnie wiedzieć, jak działa współczesny system finansowy, jak sprawnie prowadzić i rozliczać własną firmę, jak wykorzystywać specjalistyczne oprogramowanie księgowe, to zapraszamy do nas.

dr hab. Marta Maciejasz, prof. UO Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski

Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski

OPIS – MODUŁ:

Zarządzanie finansami z wykorzystaniem systemów ERP

Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie słuchaczy do praktycznego wykorzystania i wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP w nowoczesnym środowisku biznesowym z wykorzystaniem oprogramowania różnych firmy. Wdrożenie takich systemów w wielu korporacjach działających na polskim rynku pozwoliło w znaczący sposób wzmocnić ich pozycję rynkową. Dzięki temu pracownicy posiadający praktyczne umiejętności pracy w programach ERP są poszukiwani na współczesnym rynku pracy.

Studia obejmują przedstawienie systemów ERP (ang. Enterprise Resource Planning) z praktyczną realizacją, poprzez przejście od ogólnego widoku systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa do omówienia i praktycznych ćwiczeń z wykorzystania poszczególnych modułów słuchacze zyskują możliwość samodzielnego wykonania symulacji własnej firmy w jednym z wiodących systemów ERP.

Absolwenci studiów zdobędą rozeznanie w problematyce wspomaganego komputerowo zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, rozeznanie w kierunkach rozwoju nowoczesnej informatyki we współpracy z biznesem oraz wiedzę biznesową, techniczną i umiejętności zakresu funkcjonowania poszczególnych modułów funkcjonalnych systemów ERP.

Perspektywy zatrudnienia absolwenta

 • Specjalista ds. analizy danych
 • Konsultant/programista ERP
 • Księgowy ds. księgowania i tworzenia schematów księgowych
 • Specjalista ds. analizy i oceny bezpieczeństwa i ryzyka informatycznego
 • Projektant procesów biznesowych
 • Expert ds. zastosowań IT w finansach

 

Przedmioty modułowe obejmują przedmioty fakultatywne.

 • Gospodarka materiałowa w systemach informatycznych
 • Planowanie i realizacja procesu produkcyjnego
 • Modelowanie procesów i obieg dokumentów
 • Rachunkowość finansowa w zintegrowanych systemach informatycznych
 • Raportowanie oraz kontrolowanie produkcji w zintegrowanych systemach informatycznych
 • Sprzedaż i dystrybucja w systemach informatycznych
 • Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza w zintegrowanych systemach informatycznych
 • Controlling w systemach informatycznych
 • Sprawozdawczość w zintegrowanych systemach informatycznych

OPIS – MODUŁ:

Ubezpieczenia i bankowość

Studia na kierunku i module nakierowane są na wyposażenie w wiedzę teoretyczną i praktyczną, niezbędną do współpracy banków, firm ubezpieczeniowych oraz wielu innych instytucji finansowych z klientami indywidualnymi i gospodarczymi.
Moduł skierowany do studentów, którzy chcą pozyskać nowoczesną i dostosowaną do zmieniających się warunków gospodarczych wiedzę z zakresu finansów, bankowości i ubezpieczeń.
Moduł pozwala na pozyskanie wiedzy i kompetencji umożliwiających podjęcie pracy w szeroko rozumianych finansach (bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, domach maklerskich, TFI i innych instytucjach finansowych).
Absolwenci studiów będą posiadali umiejętności pozwalające na sprawne i efektywne zarządzanie różnymi funkcjami, procesami, a także projektami bankowo-ubezpieczeniowymi. W szczególności absolwenci pozyskają umiejętność zarządzania różnymi rodzajami ryzyk występujących w działalności finansowej, bankowej oraz ubezpieczeniowej, co będzie stanowiło niezwykle ważny atut ich wy-kształcenia i konkurencyjności na rynku pracy.

Perspektywy zatrudnienia absolwenta

 • Agent ubezpieczeniowy
 • Broker ubezpieczeniowy
 • Doradca klienta w banku
 • Analityk finansowy
 • Menedżer finansowy
 • Specjalista ds. finansowych w firmach konsultingowych
 • Makler giełdowy
 • Doradca inwestycyjny
 • Doradca finansowy

 

Przedmioty modułowe obejmują przedmioty fakultatywne.

 • Ubezpieczenia gospodarcze
 • Innowacje bankowe
 • Rachunkowość bankowa
 • Inwestycje alternatywne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Bankowość inwestycyjna i hipoteczna
 • Rachunkowość ubezpieczeń
 • Marketing usług finansowych i ubezpieczeniowych
 • Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych

OPIS – MODUŁ:

Rachunkowość i rewizja finansowa

Studia na kierunku i module nakierowane są na wyposażenie w specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia rachunkowości i auditingu w różnych jednostkach gospodarczych i organizacjach zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi przepisami prawnymi i regulacjami wewnętrznymi.
W ramach modułu uzyskuje się wiedzę na temat zasad i procedur rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz przygotowania informacji ekonomicznych na potrzeby analizy finansowej oraz auditingu wewnętrznego i zewnętrznego. Z zakresu badania sprawozdań i tytułów płatności podatkowych, dokonywanych przez podmioty gospodarujące, na rzecz instytucji publiczno – prawnych oraz właściwych jednostek samorządu terytorialnego.
W ramach tego modułu absolwent będzie posiadał wiedzę o podstawowej bazie uregulowań prawnych z zakresu ewidencji tak księgowej jak i podatkowej. Jako specjalista z tego zakresu pozna Standardy Badania Sprawozdań Finansowych, kryteria i metody oznaczania obszarów ryzyka jak i samego ryzyka.

 

Perspektywy zatrudnienia absolwenta

 • samodzielny księgowy,
 • pracownik służb finansowo-księgowych,
 • główny księgowy
 • kontroler wewnętrzny

 

Przedmioty modułowe obejmują przedmioty fakultatywne.

 • Sprawozdania finansowe i ich analiza
 • Standardy rachunkowości
 • Prawo podatkowe
 • Kontrola i audyt wewnętrzny
 • Ocena standingu przedsiębiorstwa
 • Zaawansowana rachunkowość podatkowaKonsolidacja sprawozdań finansowych
 • Kontrola i audyt zewnętrzny
 • Pomiar efektywności działania na podstawie informacji rachunkowych

Absolwent studiów II stopnia kierunku Finanse i rachunkowość posiada zaawansowaną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości. Rozumie występowanie zjawiska ryzyka na rynku finansowym i globalnym oraz potrafi nim zarządzać. Potrafi on również przeprowadzić analizy finansowe oraz fundamentalne i wyciągać z nich właściwe wnioski.

Absolwent kierunku „Finanse i rachunkowość” jest przygotowany do podejmowania decyzji o charakterze finansowym i prowadzenia działalności doradczej oraz do pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych.

Absolwent tego kierunku rozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Potrafi również odnajdywać i analizować materiały źródłowe z zakresu finansów i rachunkowości.