Zaznacz stronę

Rekrutacja 2024 – 2025

Rodzaj studiów: licencjackie

System studiów: stacjonarne
Tryb studiów: 
I stopnia
Czas trwania: 3 lata

 

Moduły na pierwszym stopniu, studia stacjonarne
(do wyboru od V semestru):

 • Analiza rynku
 • Ekonomika przedsiębiorstwa
 • Gospodarka i społeczeństwo

Economics – module: International Business (studia w jęz. angielskim)

Rodzaj studiów: magisterskie

System studiów: stacjonarne
Tryb studiów: 
II stopnia
Czas trwania: 2 lata

 

Moduły na drugim stopniu, studia stacjonarne
(do wyboru od III semestru):

 • Analiza rynku
 • Analityka gospodarcza
 • Polityka ekonomiczna w warunkach globalizacji
 • Zrównoważony rozwój

Economics – module: Sustainable Development (studia w jęz. angielskim)

Dlaczego warto studiować EKONOMIĘ:
Bo to jest nauka dla każdego, kto chce ZROZUMIEĆ gospodarkę.
Zastanawiasz się, dlaczego pewne zjawiska ekonomiczne wywołują wpływ na inne, czasami pozornie zupełnie niezależne od siebie?
Albo dlaczego, coś, czego oczekujemy w gospodarce, nie wydarza się?
Dlaczego po boomie zawsze przychodzi kryzys?
Albo dlaczego ludzie kupują rzeczy, których nie potrzebują?

A może masz inne pytania o gospodarkę, na które do tej pory nie znalazłeś odpowiedzi? Pomożemy Ci ją znaleźć…

dr hab. Marta Maciejasz, prof. UO

Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski

EKONOMIA I stopnia


PROGRAM KSZTAŁCENIA
Przykładowe przedmioty realizowane na kierunku EKONOMIA I stopnia.

W ramach przedmiotów podstawowych i kierunkowych:
Mikroekonomia, Makroekonomia, Rachunkowość, Matematyka, Statystyka, Analiza ekonomiczna, Finanse publiczne i rynki finansowe, Polityka gospodarcza

W ramach przedmiotów modułowych:

Analiza rynku
• Funkcjonowanie rynku
• Analiza cen
• Analiza atrakcyjności inwestycyjnej spółek giełdowych
• Metody badań marketingowych
• Współczesne trendy w konsumpcji
• Analiza konkurencji

Gospodarka i społeczeństwo
• Współczesne kierunki polityki społecznej
• Ekonomia społeczna
• Polityka rynku pracy
• Zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego
• Metody i techniki badań społecznych
• Społeczna odpowiedzialność biznesu

Ekonomika przedsiębiorstwa
• Metody analizy ekonomiczno-finansowej
• Podstawy marketingu
• Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie
• Podstawy logistyki
• Projektowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa
• Systemy jakości

 

 

EKONOMIA II stopnia


PROGRAM KSZTAŁCENIA
Przykładowe przedmioty realizowane na kierunku EKONOMIA II stopnia.

W ramach przedmiotów podstawowych i kierunkowych:
Ekonomia menedżerska, Makroekonomia II, Ekonomia międzynarodowa, Wnioskowanie statystyczne, Rynek kapitałowy, Metody oceny projektów gospodarczych

W ramach przedmiotów modułowych:

Analityka gospodarcza
• Funkcjonowanie gospodarki rynkowej
• Prognozowanie gospodarcze
• Badanie koniunktury i wzrostu gospodarczego
• Analiza skuteczności polityki budżetowej państwa
• Analiza ryzyka inwestycji na rynku kapitałowym

Polityka ekonomiczna w warunkach globalizacji
• Polityka ekonomiczna II
• Systemy gospodarcze
• Metody i techniki prognozowania ekonomicznego
• Międzynarodowy rynek pracy
• Ekonomia instytucjonalna

Zrównoważony rozwój
• Ekonomia zrównoważonego rozwoju
• Gospodarowanie zasobami środowiska
• Zrównoważone finanse
• Zrównoważony biznes
• Zrównoważona konsumpcja

 

 

Praktyczne kształcenie

 • nowoczesne laboratoria komputerowe wyposażone w specjalistyczne
 • oprogramowanie (ERP – Księgowość – Logistyka – Zarządzanie, Statistica i inne)
 • praktyki zawodowe 3 tygodnie
 • zajęcia z wykorzystaniem symulatora gry giełdowej
 • wizyty studyjne w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych
 • zajęcia prowadzone przez praktyków

Aktywność studencka

 • studenci kierunku Ekonomia działają w kołach naukowych: Kole Naukowym Ekonomistów, Studenckie Koło Naukowe AURUM, Kole Naukowym Rachunkowości, dzięki czemu rozwijają swoje talenty i pasje,
 • studenci działając w kołach naukowych aktywnie uczestniczą w wielu konferencjach naukowych, przygotowują publikacje naukowe.
 • organizują spotkania i konferencje na Wydziale, warsztaty dla studentów z udziałem praktyków,
 • organizują imprezy studenckie,
 • organizują akcje charytatywne.

Nasi absolwenci

 • Prowadzą własne firmy w różnych branżach gospodarki
 • Prowadzą własne biura rachunkowe
 • Pracują w bankach i innych instytucjach finansowych
 • Pracują w działach finansowych i księgowych przedsiębiorstw i jednostek sektora finansów publicznych
 • Pełnią funkcje kierownicze na różnych szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach
 • Pracują w firmach consultingowych
 • Pracują w instytucjach non-profit

 

 

 

Absolwent studiów ekonomicznych posiada umiejętność gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi oraz finansowymi, ma możliwość podjęcia atrakcyjnej pracy zgodnej ze swoim wykształceniem, nie tylko w przedsiębiorstwach i organizacjach Opola i regionu opolskiego, ale także w kraju i zagranicą.

Współpraca międzynarodowa

 • Wydział Ekonomiczny prowadzi wymianę studentów między uczelniami krajowymi i zagranicznymi. Taką wymianę umożliwia Program Europejskiego Transferu Punktów (ECTS). Studenci, którzy chcą poznać i poszerzyć swoją wiedzę na innych uczelniach krajowych mogą skorzystać z programu MOST, a z programu ERASMUS+ finansuje się studiowanie i praktyki zagranicą.

Studia w języku angielskim – dotyczy kierunku Ekonomia I stopnia (moduł: International Business) i Ekonomia II stopnia (moduł: Sustainable Development).

Tytuł doktora nauk ekonomicznych – wyrazem pozycji naukowej naszego Wydziału są prawa do nadawania stopnia doktora w zakresie ekonomii.

Certyfikat Centrum Egzaminacyjnego EBC*L – Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych stanowiący świadectwo praktycznej wiedzy ekonomicznej uzyskiwanej w większości krajów europejskich (wydawany jest w języku angielskim).

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent kierunku Ekonomia jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia. Może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim:

 • Ekonomia,
 • Finanse i rachunkowość,
 • Zarzadzanie,
 • Logistyka,
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
 • Politologia,
 • Public relations,
 • Stosunki międzynarodowe,
 • Zarządzanie publiczne,
 • Administracja,
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne.