Zaznacz stronę

ZARZĄDZENIE nr 129/2021

Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 5 października 2021 r. 

w sprawie obowiązku zakrywania przy pomocy maseczki ust i nosa

na terenie Uniwersytetu Opolskiego 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.), w związku z § 25 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 861 z późn. zm.), Rektor Uniwersytetu Opolskiego zarządza: 

§ 1

Uwzględniając obowiązki zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki oraz obowiązek zakrywania przy pomocy maseczki ust i nosa w zakładach pracy, a także mając na względzie apel Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w sprawie bezpiecznego prowadzenia zajęć z dnia 24 września 2021 r. – wprowadzam dla wszystkich studentów, doktorantów, uczestników innych form kształcenia, nauczycieli akademickich, pracowników administracji oraz innych osób przebywających w budynkach i pomieszczeniach zamkniętych znajdujących się na terenie Uniwersytetu Opolskiego – obowiązek zakrywania przy pomocy maseczki ust i nosa.

§ 2

Z obowiązku, o którym mowa w § 1 zwolnione są osoby, które posiadają:

1)    zaświadczenie pełnego zaszczepienia przeciwko COVID-19 (unijne zaświadczenie COVID-19 elektroniczne lub papierowe);

2)    zaświadczenie lekarskie o przebyciu COVID-19 w okresie ostatnich sześciu [6] miesięcy;

3)    negatywny wynik na obecność COVID-19 sprzed najwyżej siedmiu [7] ostatnich dni;

4)    zaświadczenie lekarskie o braku możliwości przyjęcia szczepienia przeciwko COVID-19.

 

§ 3

Weryfikację możliwości nieprzestrzegania obowiązku, o którym mowa w § 1 – w oparciu o przesłanki, o których mowa w § 2 – w odniesieniu do:

1)    studentów, doktorantów oraz innych uczestników form kształcenia dokonują nauczyciele akademiccy;

2)    nauczycieli akademickich dokonują dziekani lub dyrektorzy instytutu;

3)    pracowników administracyjnych dokonują bezpośredni przełożeni;

4)    innych osób przebywających na terenie Uniwersytetu Opolskiego dokonują administratorzy budynków lub portierzy.

§ 4

Zobowiązuję administratorów budynków znajdujących się na terenie Uniwersytetu Opolskiego do opublikowania w terminie trzech [3] dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, informacji, o których mowa w § 1-3 zarządzenia, w ogólnodostępnych miejscach budynków znajdujących się na terenie Uniwersytetu Opolskiego. 

§ 5

W uzasadnionych przypadkach spowodowanych zmianą sytuacji epidemicznej lub innych uzasadnionych okolicznościach ustalony niniejszym zarządzeniem obowiązek może ulec zmianie.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

REKTOR
UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO
 prof. dr hab. Marek Masnyk

 

źródło: https://uni.opole.pl/page/4459/w-trosce-o-wspolne-bezpieczenstwo-zdrowotne