Zaznacz stronę

Z przyjemnością przedstawiam trzeci numer z serii Studenckich Zeszytów Naukowych, równocześnie pierwszy w 2019 roku. Na całość zeszytu składa się sześć artykułów opracowanych przez studentów ekonomii z Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Główną oś rozważań naukowych prezentowanych w niniejszym zeszycie stanowią współczesne dylematy i wyzwania w rozwoju miast oraz regionów.

Zeszyt otwiera artykuł Jessicy Moritz dotyczący wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych Unii Europejskiej w rozwoju województwa opolskiego. Autorka zdiagnozowała wartość zainwestowanych tzw. środków wsparcia polityki spójności, a także cele i kierunki oraz zróżnicowanie przestrzenne ich wykorzystania. Przeprowadzona analiza pozwala ocenić skalę wsparcia finansowego rozwoju województwa opolskiego, jak również określić sfery jego rozwoju, które podlegały przekształceniom na skutek realizacji poszczególnych projektów. Kolejne cztery artykuły odnoszą się do problematyki kształtowania atrakcyjności miast, zarówno w kontekście ich pozycji gospodarczej, jak też warunków zamieszkiwania.

W pierwszym z tych opracowań, autorstwa Alicji Walidudy, wskazane są czynniki oraz kierunki budowania atrakcyjności inwestycyjnej Opola. Autorka na przykładzie Opola prezentuje tok postępowania prowadzący do wyłonienia kluczowych czynników warunkujących napływ inwestycji do miasta oraz odpowiedzialnego formułowania potrzeb i wyzwań jego rozwoju. Następne artykuły odwołują się do problematyki rewitalizacji miast.

Patrycja Szewczyk, na przykładzie Radomska, analizuje skuteczność procesu rewitalizacji w kontekście przywracania i kształtowania nowych funkcji miejskich.
Z kolei Marcelina Tacica omawia realizację procesu rewitalizacji w Strzelcach Opolskich w kontekście jego spójności z polityką rozwoju miasta. W obu opracowaniach analizowane są wszystkie wymiary rewitalizacji, a także jej uwarunkowania i instrumenty wdrożeniowe. Przeprowadzone badania dały podstawę Autorkom do stwierdzenia, że mimo określonych trudności, rewitalizacja jest procesem pozytywnym, zwiększającym szanse na osiąganie celów przyjmowanych w polityce miejskiej. Z problematyką rewitalizacji wiąże się także artykuł opracowany przez Justynę Borecką. Jego celem jest wyjaśnienie uwarunkowań kształtowania atrakcyjności mieszkaniowej miasta poprzemysłowego. Autorka szczególną uwagę zwróciła na kwestie pomiaru i oceny poziomu tej atrakcyjności. Przyjętą metodykę wykorzystała do określenia atrakcyjności mieszkaniowej Gliwic. Ostatni artykuł dotyczący społeczeństwa NEETs wpisuje się w problematykę czynników rozwoju regionalnego i lokalnego.

Zawiera on omówienie cech specyficznej – ujawniającej się współcześnie – grupy społecznej, a także analizę postaw jej przedstawicieli z województwa opolskiego. Wyniki badań literaturowych oraz sondażowych przeprowadzonych przez Ewę Czajkę i Andżelikę Wojciechowską, mogą stanowić podstawę do rozwoju badań nad kapitałem społecznym województwa.

Liczę, że prezentowane teksty spotkają się z życzliwym przyjęciem i staną się przyczynkiem do rozwijania badań z tego zakresu, a także będą zachętą do pracy naukowej i publikowania jej wyników dla innych Studentów.

dr Edyta Szafranek

Studenckie Zeszyty Naukowe