Zaznacz stronę

Gospodarka przestrzenna – studia inżynierskie, studia stacjonarne I stopnia

Rodzaj studiów: inżynierskie System studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3,5 roku
Gospodarka przestrzenna to interdyscyplinarny kierunek studiów łączący zakres wiedzy i umiejętności z nauk społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych i technicznych.

GŁÓWNYM CELEM KSZTAŁCENIA JEST:
wykształcenie u studentów zdolności do wykonywania zadań i funkcji związanych z projektowaniem zagospodarowania przestrzennego oraz kształtowaniem rozwoju społeczno – gospodarczego na poziomie miast i gmin, województw, kraju i w układzie międzynarodowym.

PROGRAM KSZTAŁCENIA: obejmuje różnorodne treści dotyczące między innymi:

 • zagospodarowania przestrzeni z uwzględnieniem wartości przyrodniczych, ekonomicznych,
 • kulturowych i społecznych,
 • planowania i programowania rozwoju miast, gmin i regionów,
 • zarządzania przestrzenią poprzez plany zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem celów publicznych oraz potrzeb inwestorów,
 • wdrażania strategii i programów rozwoju z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju,
 • projektowania oraz analiz przestrzennych z wykorzystaniem najnowszych programów komputerowych,
 • techniki prawodawczej, w tym konstruowania dokumentów prawa miejscowego,
 • administrowania nieruchomościami, poprzez podejmowanie decyzji w zakresie ich najmu, kupna lub sprzedaży,
 • pozyskiwania i wykorzystania funduszy unijnych

W TOKU STUDIÓW DOWIESZ SIĘ JAK:

 • zaplanować rozmieszczenie obiektów i terenów w przestrzeni
 • budować atrakcyjność gospodarczą i inwestycyjną miast, gmin i regionów
 • kształtować dobre warunki życia i zamieszkania
 • zarządzać i gospodarować nieruchomościami
 • kształtować atrakcyjność terenów wypoczynkowych i turystycznych
 • gospodarować majątkiem i budżetem jednostek samorządowych
 • racjonalizować wykorzystanie zasobów w rozwoju miast, gmin, regionów
 • budować i wykorzystywać system informacji o terenach GIS
 • sprawić żeby miasto było inteligentne i zrównoważone

ABSOLWENT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ – studiów inżynierskich Inżynier gospodarki przestrzennej jest przygotowany do pracy jako:

 • Urbanista,
 • Architekt krajobrazu, Projektant zieleni, Specjalista ds. kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego,
 • Urzędnik administracji państwowej, Pracownik samorządowy,
 • Koordynator projektów unijnych, Specjalista ds. pozyskiwania funduszy (fundraiser)
 • Koordynator d.s. rewitalizacji,
 • Specjalista ds. planowania strategicznego, Specjalista ds. badań społeczno-ekonomicznych,
 • Rzeczoznawca ds. wyceny nieruchomości, Pośrednik w obrocie nieruchomości, Zarządca nieruchomości, Administrator nieruchomości,
 • Inżynier obsługi baz GIS, Analityk baz danych przestrzennych, Projektant baz danych z zakresu planowania przestrzennego.

ABSOLWENT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ – studiów inżynierskich może kontynuować naukę na II stopniu studiów na Wydziale Ekonomicznym UO na kierunkach Ekonomia, Zarządzanie, a także na wszystkich typach uczelni w Polsce na kierunkach: Gospodarka przestrzenna, Planowanie przestrzenne, Ekonomia, Administracja, Architektura krajobrazu, Geografia, Turystyka, Zarządzanie, i wielu innych

STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA NA WYDZIALE EKONOMICZNYM WYRÓŻNIA

 • PRAKTYCZNE KSZTAŁCENIE – znaczna część zajęć prowadzona jest w małych grupach, w laboratoriach komputerowych, w pracowniach projektowych, w terenie, istnieje także możliwość odbywania dodatkowych praktyk i staży
 • UMIĘDZYNARODOWIENIE STUDIÓW – w toku studiów prowadzone są zajęcia w językach obcych, istnieje możliwość uczestnictwa w międzynarodowych programach badawczych, zagranicznych stażach i programach np. Erasmus, MOST, DAAD, Sokrates
 • DOŚWIADCZONA KADRA NAUKOWA – kadrę naukową tworzy interdyscyplinarny międzypokoleniowy zespół naukowców, ekspertów i praktyków z dorobkiem zawodowym uznanym w skali kraju
 • ELASTYCZNOŚĆ PROGRAMU – student ma możliwość dopasowywania zajęć z programu kształcenia do swoich potrzeb i zainteresowań
 • NOWOCZESNE TECHNIKI I METODY KSZTAŁCENIA – w procesie kształcenia stosowane są najnowsze programy komputerowe, np. ArcGiS, Auto Cad, MapViewer,
 • UROZMAICONA FORMA ZAJĘĆ – zajęcia odbywają się w formie wykładów, laboratoriów, konwersatoriów, warsztatów, zajęć terenowych i ćwiczeń audytoryjnych
 • OTWARTOŚĆ I CIĄGŁOŚĆ KSZTAŁCENIA – student ma możliwość łączenia dwóch kierunków, kontynuowania studiów na różnych kierunkach i profilach kształcenia
 • INTEGRACJA ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO I TUTORING – studenci oraz kadra naukowa wspólnie uczestniczą w kilkudniowych konferencjach i seminariach naukowych, wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych, np. Bal Ekonoma, Opolski Festiwal Nauki, Konferencja Miasta XXI wieku i inne
 • AKTYWNA DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKA – studenci gospodarki przestrzennej prowadzą Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej oraz Oikos, publikują prace naukowe, działają w ramach Forum Studenckiego Ruchu Naukowego
 • PRZYJAZNE MIASTO AKADEMICKIE – kampus Uniwersytetu Opolskiego położony jest w centrum Opola, co sprawia, że studenci stanowią ważną część życia miasta
 • SUKCESY I KARIERY ABSOLWENTÓW – absolwenci zdobywają wyróżnienia i nagrody za prace dyplomowe, piastują ważne funkcje w pracy zawodowej, np. w urzędach wojewódzkich, urzędach miast i gmin, radach miejskich itp.