Zaznacz stronę

Dobiegły końca wykłady, które odbywały się w ramach projektu pt. „Rozwój kompetencji i podnoszenie szans studentów uniwersytetów na rynku pracy w zakresie usług sektora publicznego“. Projekt, współfinansowany ze środków EFRR w ramach programu INTERREG V-A Czechy – Polska poprzez Fundusz Mikroprojektu 2014-2020 w Euroregionie Śląsk (nr rejestracyjny projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_013/0001981), realizowany był w kooperacji przez Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava, Ekonomická Fakulta i Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego.

Trzy kolejne piątki, w okresie od 09-23 kwietnia 2021 r., były okazją do wymiany informacji i doświadczeń  dotyczących specyfiki i uwarunkowań funkcjonowania sektora publicznego w Republice Czeskiej i w Polsce. Tematyka spotkań odnosiła się do wybranych zagadnień z obszaru transportu publicznego, spraw społecznych oraz kultury, które przyczyniają się do poprawy jakości życia i rozwoju regionu.

Wykłady prowadzili:

  • doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., prof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D. (Katedra ekonomiky a managementu v průmyslu, VŠB-TUO),
  • prof. dr. hab. Sabina Kauf (Instytut Nauk o Zarzadzaniu i Jakości, UO),
  • Ing. Eva Kovářová, Ph.D., PhDr. Ing. Roman Vavrek, Ph.D. (Katedra veřejné ekonomiky, VŠB-TUO),
  • dr Agnieszka Bobrowska (Instytut Ekonomii i Finansów, UO),
  • Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D., doc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D. (Katedra veřejné ekonomiky, VŠB-TUO),
  • dr Maja Krasucka (Instytut Ekonomii i Finansów, UO),
  • dr Laura Platkowska-Prokopczyk (Instytut Nauk o Zarzadzaniu i Jakości, UO).

 

Powodzenie projektu nie byłoby możliwe bez zaangażowania studentów obu uczelni.

Dziękujemy wszystkim za udział!