Zaznacz stronę

Informuję, że po konsultacji z Dyrektorami Instytutów, Koordynatorami Kierunków oraz Studentami kierunków realizowanych na Wydziale Ekonomicznym podjąłem decyzję, że wszystkie zaliczenia oraz egzaminy w semestrze letnim w bieżącym roku akademickim będą odbywały się wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Przypominam, że wszystkie zaliczenia powinny odbyć się w terminie do 19 czerwca br., a oceny powinny być wprowadzone do systemu USOS nie później niż w dniu 22 czerwca.

Pomimo zmiany organizacji roku akademickiego i wydłużenia sesji egzaminacyjnej do 31 lipca zwracam się z prośbą o przeprowadzenie wszystkich egzaminów w terminie do 5 lipca br. Wydłużenie sesji egzaminacyjnej na Uniwersytecie Opolskim wynikało z braku możliwości realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej na niektórych Wydziałach (np. Wydział Lekarski, Wydział Chemii). W przypadku naszego Wydziału wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość. Tym samym nie widzę konieczności wydłużania sesji egzaminacyjnej.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o przeprowadzenie wszystkich egzaminów oraz wpisów do systemu USOS na ostatnich latach studiów (III rok studiów pierwszego stopnia oraz II rok studiów drugiego stopnia) w terminie do 28 czerwca.

Obrony prac dyplomowych i magisterskich odbędą się w dniach 10-20 lipca br. Rekomenduje się przeprowadzenie ich w siedzibie uczelni w budynku przy ul. Oleskiej 48, gdzie zostaną przygotowane sale zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi. Na wniosek Studenta możliwe jest przeprowadzenie obrony w formie zdalnej. Szczegółowe wytyczne w sprawie obron w tej formie zawarte są w Zarządzeniu nr 59/2020 Rektora UO.

Informuję, że w dniu 27 maja 2020 r. weszło w życie Zarządzenie nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych. Proszę o zapoznanie się z treścią tego zarządzenia.

 

dr Bartosz Chorkowy
Dziekan Wydziału Ekonomicznego

 

Linki do Zarządzeń Rektora UO: