Zaznacz stronę

Katedra Organizacji i Zarządzania

Katedra Organizacji i Zarządzania

Od lewej stoją: dr L. Płatkowska-Prokopczyk, dr A. Mijal, dr A. Krawczyk-Sołtys, dr P. Szwiec, siedzi prof. dr hab. S. Sokołowska

 

Katedrę Organizacji i Zarządzania utworzono w 2000 roku. Wcześniej, od 1992 roku, jednostka funkcjonowała jako Zakład Organizacji i Zarządzania. Od początku istnienia Zakładu, a następnie po powołaniu Katedry, kieruje nią prof. dr hab. Stanisława Sokołowska.

W Katedrze zatrudniony jest sześcioosobowy zespół: prof. dr hab. Stanisława Sokołowska, dr hab. Bolesław Goranczewski, prof. UO, dr Agnieszka Krawczyk-Sołtys, dr Anna Mijal, dr Laura Płatkowska-Prokopczyk i dr Paweł Szwiec. W różnych okresach w Katedrze Organizacji i Zarządzania pracowały: prof. Lidia Sobolak, mgr Izabela Cedro-Puszcz oraz dr hab. Iveta Vozňáková.

W ciągu 20 lat pracownicy Katedry zdobywali awanse naukowe: pod kierunkiem prof. dr hab. S. Sokołowskiej stopień dr. nauk ekonomicznych uzyskali: A. Krawczyk-Sołtys, L. Płatkowska-Prokopczyk i P. Szwiec.

Główne kierunki badań i zainteresowań naukowych koncentrują się wokół problematyki zmian zachodzących na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji i produktywności rolnictwa, problemów funkcjonowania i rozwoju obszarów wiejskich, jakości kapitału ludzkiego. Ponadto w sferze zainteresowań pracowników Katedry mieszczą się również zagadnienia związane z zarządzaniem wiedzą w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej szpitali publicznych, zarządzaniem strategicznym, w szczególności w odniesieniu do szkolnictwa wyższego, kulturą organizacyjną, a także zarządzaniem jakością oraz determinantami procesów innowacyjnych i odpowiedzialności społecznej w organizacjach.

W latach 2006-2018 Katedra Organizacji i Zarządzania wspólnie z Komisją Nauk Rolniczych PAN Oddział w Katowicach organizowała konferencję naukową nt. „Wieś i rolnictwo w procesie zmian”. Spotkania specjalistów z ekonomiki rolnictwa, zarządzania w agrobiznesie i socjologów wsi stały się okazją do dyskusji nad zmianami ekonomicznymi, organizacyjnymi i społecznymi w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Uczestniczyli w nich przedstawiciele najważniejszych ośrodków akademickich kraju, a przygotowane przez nich opracowania zawarte zostały w ośmiu monografiach (red.: S. Sokołowska, A. Bisaga, A. Mijal) oraz w formie artykułów w uznanych czasopismach.

W Katedrze Organizacji i Zarządzania, pod kierunkiem prof. Stanisławy Sokołowskiej, zrealizowano w latach 2008–2010 badawczy na temat „Endogenne i egzogenne warunki trwałego rozwoju towarowych gospodarstw rolnych regionu opolskiego” w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wyniki badań zostały opublikowane w monografii.

Pracownicy Katedry są autorami licznych prac naukowych, których tematyka związana jest z obszarami ich zainteresowań. Na szczególne uwzględnienie zasługuje wiele monografii, podręczników oraz artykułów publikowanych w ogólnopolskich prestiżowych czasopismach.

Poza działalnością naukowo-dydaktyczną kadra Katedry Organizacji i Zarządzania uczestniczy (w różnych okresach) w pracach organizacyjnych na rzecz Uniwersytetu, nauki, szkolnictwa wyższego i praktyki gospodarczej, a wśród różnych rodzajów aktywności można wymienić:

 • członkostwo w Radzie Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (prof. S. Sokołowska);
 • członkostwo w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział Wojewódzki w Opolu (prof. S. Sokołowska, dr A. Mijal) oraz w Komisji Rewizyjnej (dr Agnieszka Krawczyk-Sołtys);
 • członkostwo w radach naukowych/programowych czasopism: prof. S. Sokołowska („Współczesne Zarządzanie”); prof. B. Goranczewski („Central European Review of Economics and Management”, „Acta Energetica”); dr P. Szwiec („Przegląd Organizacji”), dr A. Krawczyk-Sołtys („Editorial Board of Central and Eastern European Journal of Management and Economics”);
 • koordynowanie działalności Uniwersytetu Opolskiego jako Akredytowanego Centrum Egzaminacyjnego European Business Competence*Licence z EBC*L International z siedzibą w Wiedniu (dr A. Mijal); zrealizowane projekty szkoleniowo-egzaminacyjne przyniosły, obok pogłębienia wiedzy ekonomicznej ich uczestników, sukcesy studentów UO – również na szczeblu międzynarodowym;
 • opracowanie „Strategii rozwoju Uniwersytetu Opolskiego w latach 2009–2014. Misja. Cele strategiczne. Cele operacyjne” pod kierunkiem prof. S. Sokołowskiej (dr A. Mijal, dr A. Bruska);
 • koordynowanie współpracy Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości z ZAK Kędzierzyn-Koźle (prof. B. Goranczewski);
 • organizację międzynarodowych warsztatów dla studentów w ramach współpracy z Katedrą Organizacji i Zarządzania Personelem Uniwersytetu w Poczdamie (dr L. Płatkowska-Prokopczyk);
 • organizowanie seminariów na temat certyfikacji kompetencji biznesowych (dr A. Mijal);
 • działalność szkoleniową dla organizacji sektora publicznego i prywatnego.

W różnych okresach aktywności naukowo-dydaktycznej pracownicy Katedry Organizacji i Zarządzania pełnili funkcje administracyjne na Uniwersytecie Opolskim, a także w jednostkach zewnętrznych w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego: prof. S. Sokołowska była członkiem zespołu ds. kształcenia w zakresie nauk ekonomicznych Państwowej Komisji Akredytacyjnej (do 30 sierpnia 2008 roku), a w kadencji 2008–2012 była prorektorem ds. finansów i rozwoju UO. W latach 2012-2019 prof. Stanisława Sokołowska pełniła funkcję dziekana Wydziału Ekonomicznego UO. Kierownik Katedry prof. Stanisława Sokołowska kieruje pracami Komisji Nauk Rolniczych PAN Oddział w Katowicach, pełniąc od wielu lat funkcję jej przewodniczącej. Członkami Komisji są także: dr A. Krawczyk-Sołtys, dr A. Mijal, dr L. Płatkowska-Prokopczyk.
Dr Anna Mijal jest (od wielu lat) opiekunem Koła Naukowego Ekonomistów (nagrody Rektora UO dla najlepiej działającego koła naukowego UO w obszarze nauk prawnych i nauk ekonomicznych w 2018 roku i w 2019 roku). W roku akademickim 2019/2020 dr Anna Mijal pełni funkcję koordynatora kierunków: zarządzanie i logistyka.

W 2020 roku dr Agnieszka Krawczyk-Sołtys została powołana na stanowisko pełnomocnika Rektora UO ds. nadzoru nad działalnością USK w Opolu.
Działalność dydaktyczna pracowników Katedry obejmuje przedmioty z obszaru organizacji i zarządzania, realizowane na kierunkach stanowiących ofertę edukacyjną Wydziału Ekonomicznego oraz w innych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu.

Dydaktyka, przedmioty prowadzone przez pracowników Katedry (w j. polskim; w j. angielskim):

 • zarządzanie
 • podstawy zarządzania
 • podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
 • nauka o organizacji
 • rozwój myśli organizatorskiej
 • zarządzanie strategiczne i operacyjne
 • zarządzanie produkcją i usługami
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie wiedzą w organizacjach
 • koncepcje zarządzania
 • metody organizacji i zarządzania
 • zachowania organizacyjne
 • funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej
 • ekonomika przedsiębiorstwa
 • strategie podmiotów rynkowych
 • komunikacja interpersonalna
 • gospodarowanie kapitałem społecznym
 • zarządzanie jakością.

 

Kierunki badań naukowych:

 • zmiany w organizacji i produktywności gospodarstw rolnych;
 • przedsiębiorczość na obszarach wiejskich;
 • kształtowanie strategii rozwoju organizacji na przykładzie instytucji szkolnictwa wyższego;
 • determinanty procesów innowacyjnych w organizacjach;
 • zarządzanie wiedzą w zakładach opieki zdrowotnej.

 

Oferta w zakresie prac naukowo-wdrożeniowych (ekspertyzy itp.):

 • organizacja i efektywność gospodarstw rolnych;
 • doradztwo rolnicze;
 • analiza uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych realizacji strategii rozwoju organizacji i regionów;
 • zarządzanie wiedzą w jednostkach opieki zdrowotnej;
 • tworzenie systemów motywacyjnych w organizacjach;
 • zarządzanie jakością w produkcji i usługach.