Zaznacz stronę

Katedra Organizacji i Zarządzania

Katedra Organizacji i Zarządzania

Od lewej stoją: dr L. Płatkowska-Prokopczyk, dr A. Mijal, dr A. Krawczyk-Sołtys, dr P. Szwiec, siedzi prof. zw. dr hab. S. Sokołowska

Katedrę Organizacji i Zarządzania utworzono w 2000 roku. Wcześniej, od 1992 roku, jednostka funkcjonowała jako Zakład Organizacji i Zarządzania. Od początku Zakładem, a następnie Katedrą kieruje prof. zw. dr hab. Stanisława Sokołowska.

W Katedrze zatrudniony jest sześcioosobowy zespół: prof. zw. dr hab. Stanisława Sokołowska, dr hab. Iveta Vozňáková prof. UO, dr Agnieszka Krawczyk-Sołtys, dr Anna Mijal, dr Laura Płatkowska-Prokopczyk i dr Paweł Szwiec.

W działalności badawczej i organizacyjnej Katedry aktywnie uczestniczy dr Anna Bisaga, pracownik Zakładu Ekonometrii i Metod Ilościowych. W różnych okresach w Katedrze Organizacji i Zarządzania pracowały: prof. Lidia Sobolak oraz mgr Izabela Cedro-Puszcz.

W ciągu 20 lat pracownicy Katedry zdobywali awanse naukowe; pod kierunkiem prof. dr hab. S. Sokołowskiej stopień dr nauk ekonomicznych uzyskali: A. Krawczyk-Sołtys, L. Płatkowska-Prokopczyk i P. Szwiec.

Główne kierunki badań i zainteresowań naukowych koncentrują się wokół problematyki zmian zachodzących na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji i produktywności rolnictwa, problemów funkcjonowania i rozwoju obszarów wiejskich, jakości kapitału ludzkiego.  Katedra na obszarach wiejskich czy przedsiębiorczości. Ponadto w sferze zainteresowań pracowników Katedry mieszczą się również zagadnienia związane z zarządzaniem wiedzą w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej szpitali publicznych, zarządzaniem strategicznym, w szczególności w odniesieniu do szkolnictwa wyższego, kulturą organizacyjną, a także determinantami procesów innowacyjnych i odpowiedzialności społecznej w organizacjach.

Od roku 2006 Katedra Organizacji i Zarządzania wspólnie z Komisją Nauk Rolniczych PAN Oddział w Katowicach organizuje konferencję naukową nt. „Wieś i rolnictwo w procesie zmian”. Spotkania specjalistów z ekonomiki rolnictwa, zarządzania w agrobiznesie i socjologów wsi są okazją do dyskusji nad zmianami ekonomicznymi, organizacyjnymi i społecznymi w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Uczestniczą w nich przedstawiciele najważniejszych ośrodków akademickich kraju, a przygotowane przez nich opracowania zawarte zostały w ośmiu monografiach. Ukazały się one pod redakcją A. Bisagi, A. Mijal oraz S. Sokołowskiej. Kierownik Katedry prof. Stanisława Sokołowska kieruje pracami Komisji Nauk Rolniczych PAN Oddział w Katowicach, pełniąc od wielu lat funkcję jej przewodniczącej.

Pod kierunkiem prof. Stanisławy Sokołowskiej w Katedrze Organizacji i Zarządzania w latach 2008–2010 realizowano projekt badawczy na temat „Endogenne i egzogenne warunki trwałego rozwoju towarowych gospodarstw rolnych regionu opolskiego” w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wyniki badań zostały opublikowane w monografii.

Pracownicy Katedry są autorami licznych prac naukowych, których tematyka związana jest z obszarami ich zainteresowań. Na szczególne uwzględnienie zasługuje wiele monografii, podręczników oraz artykułów publikowanych w ogólnopolskich prestiżowych czasopismach.

Działalność dydaktyczna pracowników Katedry obejmuje przedmioty z obszaru organizacji i zarządzania, wykładane na kierunkach prowadzonych w Wydziale Ekonomicznym oraz w innych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu.

Poza działalnością naukowo-dydaktyczną kadra Katedry Organizacji i Zarządzania aktywnie uczestniczy w pracach organizacyjnych na rzecz Uniwersytetu i praktyki gospodarczej; można wymienić:

 • koordynowanie działalności Akredytowanego Centrum Egzaminacyjnego EBC*L WE UO (dr A. Mijal); zrealizowane dotychczas projekty szkoleniowo-egzaminacyjne przyniosły, obok pogłębienia wiedzy ekonomicznej ich uczestników, sukcesy studentów UO – również na szczeblu międzynarodowym

 • członkostwo w Radzie Naukowej PTE (prof. S. Sokołowska) oraz aktywny udział pracowników Katedry w pracach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział Wojewódzki w Opolu

 • udział w pracach związanych z opracowaniem „Strategii rozwoju Uniwersytetu Opolskiego w latach 2009–2014. Misja. Cele strategiczne. Cele operacyjne”

 • organizację międzynarodowych warsztatów dla studentów w ramach współpracy z Katedrą

 • 40 Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego

 • Organizacji i Zarządzania Personelem Uniwersytetu w Poczdamie

 • działalność szkoleniową dla organizacji.

W różnych okresach aktywności naukowo-dydaktycznej pracownicy Katedry Organizacji i Zarządzania pełnili funkcje administracyjne na Uniwersytecie Opolskim, a także w jednostkach zewnętrznych w obszarze szkolnictwa wyższego: prof. S. Sokołowska w kadencji 2008–2012 była prorektorem ds. finansów i rozwoju UO, a także członkiem zespołu ds. kształcenia w zakresie nauk ekonomicznych Państwowej Komisji Akredytacyjnej (do 30 sierpnia 2008 roku).

Dydaktyka, przedmioty prowadzone przez Katedrę

 • Zarządzanie
 • Podstawy zarządzania
 • Zarządzanie strategiczne i operacyjne
 • Zarządzanie produkcją i usługami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Metody organizacji i zarządzania
 • Zachowania organizacyjne
 • Nauka o organizacji
 • Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej
 • Ekonomika przedsiębiorstwa
 • Strategie podmiotów rynkowych
 • Komunikacja interpersonalna
 • Twórcze rozwiązywanie problemów

Kierunki badań naukowych

 • Zmiany w organizacji i produktywności gospodarstw rolnych
 • Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich
 • Kształtowanie strategii organizacji na przykładzie instytucji szkolnictwa wyższego
 • Determinanty procesów innowacyjnych w organizacjach
 • Wykorzystanie metod zarządzania w rozwiązywaniu problemów w zakładach opieki zdrowotnej

Oferta w zakresie prac naukowo-wdrożeniowych (ekspertyzy itp.)

 • Organizacja i efektywność gospodarstw rolnych
 • Analiza uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych realizacji strategii rozwojowych organizacji i regionów
 • Tworzenie systemów motywacyjnych w organizacjach
 • Tworzenie systemów ocen w organizacjach