Zaznacz stronę

Rodzaj studiów: inżynierskie

System studiów: stacjonarne
Tryb studiów: 
I stopnia
Czas trwania: 3,5 roku

Rodzaj studiów: magisterskie

System studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Tryb studiów: 
II stopnia
Czas trwania: 2 lata

GŁÓWNYM CELEM KSZTAŁCENIA JEST:
 • planowanie i projektowanie  zagospodarowania przestrzeni,
 • programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego,
 • zarządzanie rozwojem społeczno-gospodarczym na poziomie miast, gmin, województw, kraju i w układzie międzynarodowym
PROGRAM KSZTAŁCENIA:
PROGRAM KSZTAŁCENIA OBEJMUJE RÓŻNORODNE TREŚCI Z ZAKRESU:

 • zagospodarowania przestrzeni z uwzględnieniem wartości przyrodniczych, ekonomicznych, kulturowych i społecznych;
 • projektowania zagospodarowania terenu z wykorzystaniem najnowszych programów komputerowych;
 • planowania i zarządzania rozwojem jednostek terytorialnych  z uwzględnieniem celów publicznych i potrzeb inwestorów,
 • programowania strategicznego rozwoju miast, gmin i regionów,
 • przygotowania oraz wdrażania strategii i programów rozwoju z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju;
 • techniki prawodawczej, w tym konstruowania dokumentów prawa miejscowego;
 • wydawania decyzji administracyjnych w zakresie planowania przestrzennego;
 • administrowania nieruchomościami, poprzez podejmowanie decyzji w zakresie ich najmu, kupna lub sprzedaży;
 • pozyskiwania i wykorzystania funduszy unijnych w rozwoju miast, gmin, regionów;
 • stosowania technologii geoinformacyjnych w planowaniu i gospodarce przestrzennej.
W TOKU STUDIÓW DOWIESZ SIĘ JAK:
 • zaplanować rozmieszczenie obiektów i terenów w przestrzeni
 • budować atrakcyjność gospodarczą i inwestycyjną miast, gmin i regionów
 • kształtować dobre warunki życia i zamieszkania
 • zarządzać i gospodarować nieruchomościami
 • kształtować atrakcyjność terenów wypoczynkowych i turystycznych
 • gospodarować majątkiem i budżetem jednostek samorządowych
 • racjonalizować wykorzystanie zasobów w rozwoju miast, gmin, regionów
 • wykorzystywać Systemy Informacji Geograficznej (GIS) do implementowania, analizowania i udostępniania danych przestrzennych
 • sprawić żeby miasto było inteligentne i zrównoważone
ABSOLWENT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ PRZYGOTOWANY JEST DO PRACY JAKO:
 • Urbanista,
 • Architekt krajobrazu,
 • Projektant zieleni,
 • Specjalista ds. kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego,
 • Urzędnik administracji państwowej,
 • Pracownik samorządowy,
 • Koordynator projektów unijnych,
 • Specjalista ds. pozyskiwania funduszy (fundraiser)
 • Koordynator d.s. rewitalizacji,
 • Specjalista ds. planowania strategicznego,
 • Specjalista ds. badań społeczno-ekonomicznych,
 • Rzeczoznawca ds. wyceny nieruchomości,
 • Pośrednik w obrocie nieruchomości,
 • Zarządca nieruchomości,
 • Administrator nieruchomości,
 • Inżynier obsługi baz GIS,
 • Analityk baz danych przestrzennych,
 • Projektant baz danych z zakresu planowania przestrzennego.

ABSOLWENT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ – studiów inżynierskich może kontynuować naukę na II stopniu studiów na Wydziale Ekonomicznym UO na kierunkach Ekonomia, Zarządzanie, a także na wszystkich typach uczelni w Polsce na kierunkach: Gospodarka przestrzenna, Planowanie przestrzenne, Ekonomia, Administracja, Architektura krajobrazu, Geografia, Turystyka, Zarządzanie, i wielu innych.

CO NAS WYRÓŻNIA?

 • PRAKTYCZNE KSZTAŁCENIE – znaczna część zajęć prowadzona jest w małych grupach studenckich, w różnorodnych formach: ćwiczeń laboratoryjnych, komputerowych, projektowych, terenowych, konwersatoriach i wykładach, ponadto istnieje możliwość odbywania zewnętrznych programów, staży i praktyk

 

 • ELASTYCZNOŚĆ I CIĄGŁOŚĆ KSZTAŁCENIA – możliwość dopasowywania zajęć z programu kształcenia do:  swoich zainteresowań i organizacji czasu nauki oraz pracy, łączenia dwóch kierunków, kontynuowania studiów na różnych kierunkach i profilach kształcenia

 

 • NOWOCZESNE TECHNIKI I METODY KSZTAŁCENIA
 • DOŚWIADCZONA KADRA NAUKOWA
 • UMIĘDZYNARODOWIENIE
 • AKTYWNA DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKA
 • INTEGRACJA ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO I TUTORING
 • SUKCESY I KARIERY ABSOLWENTÓW