Zaznacz stronę

Rodzaj studiów: licencjackie

System studiów: stacjonarne / niestacjonarne
Tryb studiów: 
I stopnia
Czas trwania: 3 lata

Moduły na pierwszym stopniu, studia stacjonarne:

 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Doradztwo podatkowe
 • Rynki finansowe

 

Przedmioty kierunkowe realizowane na kierunku Finanse i rachunkowość I stopnia:

 • Finanse publiczne, Finanse przedsiębiorstw, Rachunkowość finansowa,
 • Rynek pieniężny i kapitałowy, Matematyka finansowa,
 • Badania operacyjne, Bankowość, Sprawozdawczość finansowa,
 • Rachunkowość komputerowa, Finanse międzynarodowe,
 • Finanse osobiste, Ubezpieczenia, Analiza ekonomiczno-finansowa,
 • System podatkowy, Podstawy rachunku kosztów, Podstawy controllingu,
 • Wybrane problemy finansów w j. obcym,
 • Budżetowanie, Podstawy rachunkowości zarządczej.

Nurtuje Cię to, skąd się biorą pieniądze? Czy może ich kiedyś zabraknąć?
Czy gotówka kiedyś zniknie z obiegu? Czy zastąpi ją pieniądz wirtualny?
W co inwestować? Jak oszczędzać? Jak zadbać o swoją przyszłą emeryturę? Jak płacić niższe podatki?

Nie uwierzę, że nigdy o tym nie myślałeś…

Jeśli jednak chciałbyś dokładnie wiedzieć, jak działa współczesny system finansowy, jak sprawnie prowadzić i rozliczać własną firmę, jak wykorzystywać specjalistyczne oprogramowanie księgowe, to zapraszamy do nas.

dr hab. Marta Maciejasz-Świątkiewicz, prof. UO Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski

Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski

OPIS – MODUŁ:

Finanse przedsiębiorstwa

Moduł Finanse przedsiębiorstwa został opracowany z myślą o absolwentach, którzy wiążą swoją karierę z finansami podmiotów funkcjonujących w gospodarce realnej, niezależnie od ich wielkości i stopnia zbiurokratyzowania (mikro, małe, średnie, korporacje, spółki Państwowe i notowane na giełdzie).

W zakres programu nauczania wchodzą zagadnienia wyceny, pomiaru rentowności i ryzyka jednostek gospodarczych, instytucji finansowych i jednostek sektora publicznego. Mają one charakter uniwersalny. Absolwenci tej modułu znajdą zatrudnienie w międzynarodowych i polskich przedsiębiorstwach, jednostkach sektora publicznego oraz instytucjach finansowych.

Zasadnicze obszary tematyczne to: projektowanie przedsięwzięć biznesowych (new venture) i inwestycyjnych, dobór i pozyskiwanie kapitału, ocena korzyści i ryzyka planowanych działań.

Sposób prowadzenia zajęć: prócz tradycyjnych metod prowadzenia zajęć (prezentacje) oferujemy zajęcia warsztatowe, rozwiązywanie studium przypadków, grupy projektowe.

Perspektywy zatrudnienia absolwenta

 • Przedsiębiorca
 • Analityk: biznesu, giełdowy, kredytowy
 • Konsultant biznesowy
 • Specjalista ds. inwestycji
 • Kontroler finansowy

 

Przedmioty modułowe obejmują przedmioty fakultatywne.

 • Etyka w biznesie
 • Zarządzanie wynikami – wymiar strategiczny i operacyjny
 • Sanacja finansowa przedsiębiorstwa
 • Produkty i procedury kredytowe
 • Biznes Plan
 • Analiza inwestycji z MS Project
 • Wycena wartości przedsiębiorstwa
 • Rozliczenia podatkowe przedsiębiorstw
 • Analiza portfela inwestycyjnego
 • Upadłość przedsiębiorstwa
 • Audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwie
 • Obrót wierzytelnościami
 • Komputerowe wspomaganie zarządzania ryzykiem – Exel VBA
 • Gospodarka kadrowo-płacowa

OPIS – MODUŁ:

Doradztwo podatkowe

Moduł skierowany jest do osób, które chcą pracować w biznesie, a w szczególności nauczyć się zakładać i prowadzić księgi i ewidencje, dokonywać rozliczeń, sporządzać sprawozdania i deklaracje, wykorzystywać informacje finansowe i prowadzić analizy podatkowe.

Moduł zorientowany jest na specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu rachunkowości, podatków, składek ubezpieczeniowych, których posiadanie jest niezbędne w prowadzeniu biznesu. Wiedza i umiejętności są zgodne z polskimi i unijnymi regulacjami prawa bilansowego i podatkowego, a więc niezbędne w prowadzeniu każdej działalności biznesowej.

Absolwent modułu będzie posiadał wiedzę na temat zakładania i prowadzenia ksiąg podatkowych, ustalania obowiązków podatkowych i ubezpieczeniowych oraz wysokości zobowiązań publicznoprawnych. Na bazie przekazanej wiedzy słuchacz uzyska umiejętności prowadzenia ewidencji, dokonywania rozliczeń, sporządzania sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych.
Praktyczne umiejętności dotyczą prowadzenia procedur rozliczeniowych i raportowania za pomocą specjalistycznych programów finansowo-księgowych oraz aplikacji inter-netowych.

Absolwent modułu uzyska kwalifikacje niezbędne w pracy na stanowiskach samodzielnych księgowych, specjalistów ds. rozliczeń oraz analityków.

Perspektywy zatrudnienia absolwenta

 • Przedsiębiorca
 • Analityk: biznesu, giełdowy, kredytowy
 • Konsultant biznesowy
 • Specjalista ds. inwestycji
 • Kontroler finansowy

 

Przedmioty modułowe obejmują przedmioty fakultatywne.

 • Etyka w biznesie
 • Zarządzanie wynikami – wymiar strategiczny i operacyjny
 • Sanacja finansowa przedsiębiorstwa
 • Produkty i procedury kredytowe
 • Biznes Plan
 • Analiza inwestycji z MS Project
 • Wycena wartości przedsiębiorstwa
 • Rozliczenia podatkowe przedsiębiorstw
 • Analiza portfela inwestycyjnego
 • Upadłość przedsiębiorstwa
 • Audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwie
 • Obrót wierzytelnościami
 • Komputerowe wspomaganie zarządzania ryzykiem – Exel VBA
 • Gospodarka kadrowo-płacowa

OPIS – MODUŁ:

Rynki finansowe

Program nauczania tego modułu obejmuje przedmioty związane z szeroko rozumianym rynkiem finansowym, dzięki czemu absolwenci uzyskają wszechstronną wiedzę, przydatną w praktyce. Program nauczania obejmuje dwa główne obszary wiedzy. Pierwszy z nich zawiera opis i sposoby analizy różnych segmentów rynku finansowego oraz instru-mentów finansowych występujących w tych segmentach, z podziałem na rynek pieniężny, rynek kapitałowy, rynek instrumentów pochodnych oraz rynek walutowy.

Drugi obszar to szczegółowy opis instytucji działających na rynku finansowym. Instytucjami tymi są: banki komercyjne, banki inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwesty-cyjne, fundusze emerytalne, domy maklerskie i instytucje zarządzające inwestycjami. Program nauczania ma u pod-staw standardy światowe i skoncentrowany jest na analizie rynku finansowego i analizie ryzyka.

Dodatkowym walorem kierunku i modułu jest nacisk na zagadnienia praktyczne, co powoduje, że absolwenci tego kierunku nie mają najmniejszych problemów z uzyskaniem zatrudnienia w przedsiębiorstwach i instytucjach finanso-wych, zwłaszcza w globalnych międzynarodowych korporacjach.

 

Perspektywy zatrudnienia absolwenta

 • Doradca inwestycyjny
 • Doradca finansowy
 • Analityk finansowy
 • Zarządzający aktywami
 • Menedżer do spraw ryzyka
 • Konsultant finansowy
 • Analityk danych

 

Przedmioty modułowe obejmują przedmioty fakultatywne.

 • Instrumenty pochodne
 • Pozyskiwanie kapitału na rynku finansowym
 • Aspekty prawne obrotu papierami wartościowymi
 • Zarządzanie produktem finansowym
 • Inwestycje portfelowe
 • Wykorzystanie matematyki finansowej w ocenie projektów inwestycyjnych
 • Analiza techniczna i fundamentalna
 • Blockchain
 • Finanse behawioralne
 • Rachunkowość funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i domów maklerskich
 • Zarządzanie instytucją pośrednictwa finansowego
 • Rynek usług płatniczych
 • Sprawozdawczość grup kapitałowych
 • Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowycha

Absolwent studiów I stopnia kierunku Finanse i rachunkowość posiada wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych.

Absolwent tego kierunku rozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Potrafi również odnajdywać i analizować materiały źródłowe z zakresu finansów i rachunkowości.