Zaznacz stronę

Rodzaj studiów: licencjackie

System studiów: stacjonarne / niestacjonarne
Tryb studiów: 
I stopnia
Czas trwania: 3 lata

 

Moduły na pierwszym stopniu, studia stacjonarne
(do wyboru od III semestru):

 • Analiza rynku
 • Ekonomika przedsiębiorstwa
 • Finanse i rachunkowość
 • Gospodarka i społeczeństwo
 • Gospodarka miejska i regionalna

Economics – module: International Business (studia w jęz. angielskim)

Ekonomia I stopnia studia niestacjonarne (wybór od 3 semestru):

 • Analiza rynku
 • Ekonomika przedsiębiorstwa
 • Finanse i rachunkowość
 • Gospodarka i społeczeństwo

Rodzaj studiów: magisterskie

System studiów: stacjonarne / niestacjonarne
Tryb studiów: 
II stopnia
Czas trwania: 2 lata

 

Moduły na drugim stopniu, studia stacjonarne
(do wyboru od II semestru):

 • Analityka gospodarcza
 • Finanse
 • Polityka ekonomiczna w warunkach globalizacji
 • Zrównoważony rozwój

Economics – module: Sustainable Development (studia w jęz. angielskim)

Ekonomia II stopnia studia niestacjonarne (wybór od 2 semestru):
 • Analityka gospodarcza
 • Finanse
 • Polityka ekonomiczna w warunkach globalizacji
 • Zrównoważony rozwój

Dlaczego warto studiować EKONOMIĘ:
Bo to jest nauka dla każdego, kto chce ZROZUMIEĆ gospodarkę.
Zastanawiasz się, dlaczego pewne zjawiska ekonomiczne wywołują wpływ na inne, czasami pozornie zupełnie niezależne od siebie?
Albo dlaczego, coś, czego oczekujemy w gospodarce, nie wydarza się?
Dlaczego po boomie zawsze przychodzi kryzys?
Albo dlaczego ludzie kupują rzeczy, których nie potrzebują?

A może masz inne pytania o gospodarkę, na które do tej pory nie znalazłeś odpowiedzi? Pomożemy Ci ją znaleźć…

dr hab. Marta Maciejasz-Świątkiewicz, prof. UO

Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski

PROGRAM KSZTAŁCENIA
Przykładowe przedmioty realizowane na kierunku EKONOMIA I stopnia:
W ramach przedmiotów podstawowych i kierunkowych:
Mikroekonomia, Makroekonomia, Rachunkowość, Matematyka, Statystyka, Analiza ekonomiczna, Finanse publiczne i rynki finansowe, Polityka gospodarcza

W ramach przedmiotów modułowych:

Analiza rynku
• Funkcjonowanie rynku
• Analiza cen
• Analiza atrakcyjności inwestycyjnej spółek giełdowych
• Metody badań marketingowych
• Współczesne trendy w konsumpcji
• Analiza konkurencji

Finanse i rachunkowość
• Rachunek kosztów
• Finanse przedsiębiorstw
• Rachunkowość zarządcza
• Bankowość i ubezpieczenia
• Narzędzia analizy ekonomiczno-finansowej
• Rozliczenia podatkowe przedsiębiorstw

Gospodarka i społeczeństwo
• Współczesne kierunki polityki społecznej
• Ekonomia społeczna
• Polityka rynku pracy
• Zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego
• Metody i techniki badań społecznych
• Społeczna odpowiedzialność biznesu

Ekonomika przedsiębiorstwa
• Metody analizy ekonomiczno-finansowej
• Podstawy marketingu
• Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie
• Podstawy logistyki
• Projektowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa
• Systemy jakości

Gospodarka miejska i regionalna
• Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne miast
• Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
• Gospodarka samorządowa
• Finanse lokalne
• Strategia rozwoju gmin i regionów
• Gospodarka nieruchomościami

 

PRAKTYCZNE KSZTAŁCENIE

 • nowoczesne laboratoria komputerowe wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie (ERP – Księgowość – Logistyka – Zarządzanie, Statistica, Symfonia i inne)
 • praktyki zawodowe 3 tygodnie
 • zajęcia z wykorzystaniem symulatora gry giełdowej
 • wizyty studyjne w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych
 • zajęcia prowadzone przez praktyków

 

 

NASI ABSOLWENCI:

 • Prowadzą własne firmy w różnych branżach gospodarki
 • Prowadzą własne biura rachunkowe
 • Pracują w bankach i innych instytucjach finansowych
 • Pracują w działach finansowych i księgowych przedsiębiorstw i jednostek sektora finansów publicznych
 • Pełnią funkcje kierownicze na różnych szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach
 • Pracują w firmach consultingowych
 • Pracują w instytucjach non-profit

 

Absolwent studiów ekonomicznych posiada umiejętność gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi oraz finansowymi, ma możliwość podjęcia atrakcyjnej pracy zgodnej ze swoim wykształceniem, nie tylko w przedsiębiorstwach i organizacjach Opola i regionu opolskiego, ale także w kraju i zagranicą.

 

Aktywność studencka

 • studenci kierunku Ekonomia działają w kołach naukowych: Kole Naukowym Ekonomistów, Studenckim Kole Zrównoważonego Rozwoju OIKOS, Kole Naukowym Rachunkowości, dzięki czemu rozwijają swoje talenty i pasje,
 • studenci działając w kołach naukowych aktywnie uczestniczą w wielu konferencjach naukowych, przygotowują publikacje naukowe.
 • organizują spotkania i konferencje na Wydziale, warsztaty dla studentów z udziałem praktyków,
 • organizują imprezy studenckie,
 • organizują akcje charytatywne.

 

Współpraca międzynarodowa

 • Wydział Ekonomiczny prowadzi wymianę studentów między uczelniami krajowymi i zagranicznymi. Taką wymianę umożliwia Program Europejskiego Transferu Punktów (ECTS). Studenci, którzy chcą poznać i poszerzyć swoją wiedzę na innych uczelniach krajowych mogą skorzystać z programu MOST, a z programu ERASMUS+ finansuje się studiowanie i praktyki zagranicą.

 

Studia w języku angielskim – dotyczy kierunku Ekonomia I stopnia (moduł: International Business) i Ekonomia II stopnia (moduł: Sustainable Development).

Tytuł doktora nauk ekonomicznych – wyrazem pozycji naukowej naszego Wydziału są prawa do nadawania stopnia doktora w zakresie ekonomii.

Certyfikat Centrum Egzaminacyjnego EBC*L – Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych stanowiący świadectwo praktycznej wiedzy ekonomicznej uzyskiwanej w większości krajów europejskich (wydawany jest w języku angielskim).

 

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent kierunku Ekonomia jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia.
Może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim:
Ekonomia, Zarządzanie, Język biznesu, Politologia, Stosunki międzynarodowe.