Zaznacz stronę

dr Mateusz Smolarski

stanowisko: adiunkt
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46a
pokój: 5
telefon:(77) 40 16 889
e-mail: mateusz.smolarski@uni.opole.pl

Google Scholar

LinkedIn

ResearchGate

ORCID ID

 

Podstawowe obszary badawcze:

Rozwój regionalny; geografia komunikacji; przekształcenia systemów transportowych; geografia miast

Prowadzone przedmioty:

  • Konkurencyjność miast i regionów
  • Geografia ekonomiczna
  • Transport w gospodarce przestrzennej
  • Strategia rozwoju gminy
  • Gospodarka samorządowa
  • Systemy transportowe

 

Ważniejsze publikacje:

Jaskólski M., Smolarski M., 2013, „Zieleń w przestrzeni miejskiej”, [w:] Środowisko Dolnego Śląska oczami przyrodników 5, red. Szczęśniak E., ISBN: 978-83-939243-0-1.

Smolarski M., Szmytkie R., 2014, „Zagospodarowanie obiektów potransportowych we Wrocławiu”, [w:] Przekształcenia przestrzeni miejskiej Wrocławia. Ujęcie geograficzne vol. 2 w ramach Rozpraw Naukowych Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego (red. Brezdeń P., Szmytkie R.). ISBN 978-83-62673-42-1, s.118-144.

Smolarski M., Jaskólski M., 2015,”Rzeka w świadomości mieszczańskiej na przykładzie Odry we Wrocławiu” [w:] Środowisko Dolnego Śląska oczami przyrodników 5, red. Szczęśniak E., Drzewicki W. ISBN: 978-83-939243-1-8, s.17-33.

Smolarski M., Jaskólski M., Zagrodnik M., 2015, „Relikty Odry Ołbińskiej i Oławy we Wrocławiu”, [w:] Środowisko Dolnego Śląska oczami przyrodników 5, red. Szczęśniak E., Drzewicki W. ISBN: 978-83-939243-1-8, s.98-110.

Smolarski M., 2015, „Atrakcyjność turystyczna kolei: wybrane aspekty”, [w:] Turystyka i rekreacja stylem życia współczesnego społeczeństwa, red. Krukowska R., Lublin, s. 91-101.

Smolarski M., Jurkowski W., 2016, „Aspekty organizacyjno-przestrzenne funkcjonowania prywatnej komunikacji autobusowej we Wrocławiu”, Transport Miejski i Regionalny 1/2016, s.17-22.

Jurkowski W., Smolarski M., 2016, „Aktualne trendy w systemach internetowej informacji pasażerskiej”, Przegląd Komunikacyjny 2/2016, s.5-12.

Jaskólski M., Smolarski M., 2016, „Rewitalizacja i gentryfikacja jako procesy sprzężone na wrocławskim Nadodrzu”, Studia Miejskie 22, s. 103-116.

Smolarski M., Suszczewicz M., 2016, „Wpływ niezależnego przewoźnika przewoźnika pasażerskiego (polskibus.com)
na rynek przewozów międzywojewódzkich
z miast średniej wielkości; Studia Miejskie 23, s.157-169.

Jurkowski W., Smolarski M., 2017, „Proteza koniecpolska jako stymulanta rozwoju transportu kolejowego”, Przegląd Komunikacyjny, 4, s. 20-25.

Smolarski M., 2017, „Transport kolejowy w obsłudze gmin we wschodniej części pogranicza polsko-czeskiego”; Prace Komisji Geografii Komunikacji, 20(1), s. 78-90.

Smolarski M., Raczyk A., 2017, Przestrzenne zróżnicowanie wykluczenia komunikacyjnego w transporcie kolejowym na przykładzie województwa dolnośląskiego, Studia Miejskie 27.

Smolarski M., 2018, Kolejowe przejścia graniczne na granicy polsko-czeskiej. Stopień wykorzystania i oferta przewozowa; Przegląd Komunikacyjny 3.

Jaskólski M., Smolarski M., 2018, Rozwój przestrzenny a dostępność komunikacyjna wrocławskich suburbiów na przykładzie Siechnic, Smolca i Długołęki”; Przegląd Komunikacyjny 2.

Smolarski M., 2018, „Transport kolejowy w planach zagospodarowania przestrzennego województw oraz planach transportowych (województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie)”; Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 42, s. 23-39.

Jurkowski, W.; Smolarski M.; 2018, „Multimodalne rozwiązania w transporcie zbiorowym na przykładzie linii dowozowych we Wrocławiu”, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 20 (4), s. 51-61.

Smolarski M., 2018, „Powiązania międzywęzłowe regionalnym transportem kolejowym na przykładzie województwa opolskiego”, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 21 (2), s. 51-64.

Smolarski M., 2018 „Pasażerski transport kolejowy na obszarach wiejskich (na przykładzie przygranicza województwa dolnośląskiego”; Prace Geograficzne 154, s. 27-145.

Jurkowski W.; Smolarski M., 2018; „Relationships between the transport offer and the number of passengers in regional rail transport on the example of urban centers in the Lower Silesia Voivodship”; Europa XXI 34, s. 79-95.

Smolarski M., Jurkowski W.; Raczyk A.; 2019, „Bus and train connections between towns in Lower Silesia province under different operation models: competition or complementarity?; Moravian Geographical Reports, 27, 1, s. 31-40.