Zaznacz stronę

Zakład Teorii Ekonomii

Zakład Teorii Ekonomii

Siedzą od lewej: dr hab. M. Maciejasz-Świątkiewicz, prof. UO, dr A. Bobrowska, dr hab. U. Łangowska-Szczęśniak, prof. UO; stoją od lewej: mgr M. Musiał, dr A. Piasecka, dr B. Fortuński

Zakład Teorii Ekonomii istnieje w strukturze organizacyjnej Wydziału Ekonomicznego od 1992 roku, czyli od jego powstania. Jest jednak jednostką organizacyjną o znacznie dłuższej tradycji. Pierwszym kierownikiem Zakładu był doc. dr Zbigniew Kołaczkowski, a po jego przejściu na emeryturę w 1999 r. funkcję kierownika objęła dr hab. prof. UO Urszula Łangowska-Szczęśniak. Nazwa Zakładu od początku nie ulegała zmianie.

W Zakładzie zatrudnionych jest sześć osób, w tym:

 • kierownik dr hab. prof. UO Urszula Łangowska-Szczęśnia
 • dr Aleksandra Piaseck
 • dr Agnieszka Bobrowsk
 • dr hab. Marta Maciejasz-Świątkiewic
 • prof. UO, dr Bartosz Fortuński
 • mgr Mateusz Musiał

We wcześniejszych latach pracownikami Zakładu Teorii Ekonomii byli: doc. dr Zbigniew Kołaczkowski, dr Krystyna Wilk, mgr Józef Kaczmarek, dr prof. UO Joost Platje, dr hab. prof. UO Romuald Jończy, mgr Magdalena Palmer.

Pracownicy Zakładu Teorii Ekonomii prowadzą zajęcia na wszystkich kierunkach studiów na Wydziale Ekonomicznym z następujących przedmiotów: mikroekonomia, makroekonomia, ekonomia międzynarodowa, międzynarodowe stosunki gospodarcze, historia myśli ekonomicznej, ekonomia matematyczna, ekonomia menedżerska, modele makroekonomiczne, ekonomika konsumpcji, ekonomia behawioralna, finanse behawioralne, psychologiczne uwarunkowania zachowań podmiotów rynkowych, psychologia w zarządzaniu, psychologia reklamy, psychologia pracy, podstawy makroekonomii, teorie przedsiębiorstwa, gospodarka nieruchomościami, gospodarka nieruchomościami miasta, rynek nieruchomości, zarządzanie projektami finansowanymi z UE. Ponadto Zakład Teorii Ekonomii sprawuje nadzór merytoryczny nad programem studiów na kierunku ekonomia (studia licencjackie i magisterskie).

Prowadzone w Zakładzie Teorii Ekonomii badania naukowe zaliczyć należy do obszaru: mikro- i makroekonomii, ekonomii konsumpcji, ekonomii instytucjonalnej, ekonomii zrównoważonego rozwoju czy praktycznych problemów funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce. W szczególności podejmowane tematy badawcze dotyczą:

 • zastosowania metod ilościowych do badania poziomu życia, modelowania konsumpcji,
 • determinant, poziomu i zróżnicowania konsumpcji w Polsce;
 • funkcjonowania i rozwoju rynku pracy, problematyki bezrobocia;
 • funkcjonowania i rozwoju rynku nieruchomości;
 • funkcjonowania systemów ubezpieczeń społecznych;
 • behawioralnych aspektów funkcjonowania podmiotów na rynku, psychologicznych determinant
 • zachowań ekonomicznych, finansów gospodarstw domowych;
 • aspektów międzynarodowych zrównoważonego rozwoju;
 • modeli równowagi ogólnej.

Wynikiem prowadzonych badań są publikacje naukowe i awanse naukowe pracowników Zakładu.
Zakład Teorii Ekonomii wspólnie z Zakładem Ekonometrii i Metod Ilościowych organizuje cykliczną konferencję naukową na temat konsumpcji w warunkach funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce.

Pracownicy Zakładu Teorii Ekonomii poza pracą naukową i dydaktyczną działają również na innych polach, m.in.: w Komisji Rolniczej PAN, Polskim Towarzystwie Ekonomicznym, zespole ekspertów ds. Ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji.