Zaznacz stronę

Zakład Studiów Strategicznych i Polityki Społeczno – Ekonomicznej

Zakład Studiów Strategicznych i Polityki Społeczno-Ekonomicznej

Stoją od lewej: dr inż. D. Malchar-Michalska, prof. dr hab. A. Zagórowska, dr M. Bucka, dr Wojciech Goleński

O Zakładzie
Zakład Studiów Strategicznych i Polityki Społeczno-Ekonomicznej powstał na fundamencie istniejącego od 1976 roku Zakładu Ekonomiki i Organizacji Przemysłu, przekształconego w 1992 roku w Katedrę Studiów Strategicznych i Polityki Ekonomicznej na Wydziale Ekonomicznym. W roku 2002, po połączeniu z Katedrą Polityki Społecznej i Planowania, utworzono Katedrę Studiów Strategicznych i Polityki Społeczno-Ekonomicznej. W roku 2007 Katedra została przemianowania na Zakład Studiów Strategicznych i Polityki Społeczno-Ekonomicznej. Do 2005 roku Kierownikiem Katedry był prof. dr hab. Zbigniew Mikołajewicz, w dalszej kolejności dr Maria Bucka (2005-2012). Od 2012 roku Zakładem kieruje dr hab. Agata Zagórowska, prof. UO.
Pracownicy Zakładu poza pracą naukowo-dydaktyczną aktywnie uczestniczą w różnych obszarach życia uniwersyteckiego i gospodarczego województwa. Wszyscy są członkami Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) Oddział w Opolu, a dr Maria Bucka jest jego wiceprezesem. Z inicjatywy Oddziału PTE na Wydziale Ekonomicznym organizowane są spotkania ze znanymi ekonomistami, politykami, a także ludźmi biznesu w ramach cyklu Opolskie spotkania ekonomistów. Pracownicy Zakładu są współorganizatorami oraz członkami jury corocznie organizowanej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej na szczeblu szkolnym i okręgowym. W kadencji 2015-2020 dr Maria Bucka została powołana na członka Radu Naukowej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W 2016 roku dr hab. Agata Zagórowska, prof. Uniwersytetu Opolskiego została wyróżniona za wkład w rozwój nauk o pracy i polityce społecznej i powołana do Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk. Prof. Agata Zagórowska jest również członkiem Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Wojewódzkiej Rady Ochotniczych Hufców Pracy (wraz z mgr Wojciechem Goleńskim)..

Obecne zatrudnienie

 • dr hab. Agata Zagórowska, prof. UO – Kierownik Zakładu
 • dr Maria Bucka
 • dr inż. Dominika Malchar-Michalska

Byli pracownicy: dr Wojciech Goleński., prof. dr hab. Marek Piałucha, dr Joanna Dybowska, dr Przemysław Rostropowicz, dr Barbara Skrzyńska, dr Adam Walawender, dr Bolesław Woś, mgr Michał Broniszewski, mgr Katarzyna Piasecka, mgr Justyna Socińska.

Podstawowe kierunki badań

 • problematyka polityki ekonomicznej, społecznej i regionalnej,
 • ekonomika i polityka przemysłowa,
 • ekonomika rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich,
 • agrobiznes,
 • polityka rolna,
 • bezpieczeństwo żywnościowe,
 • funkcjonowanie i rozwój infrastruktury technicznej i społecznej,
 • sterowanie procesami przemian transformacji systemowej kraju i regionu,
 • przemiany demograficzne,
 • rynek pracy,
 • problemy społecznej patologii,
 • ekonomia społeczna i przedsiębiorczość społeczna,
 • ekonomiczne i społeczne problemy gospodarki samorządowej,
 • uwarunkowania i kierunki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
 • rozwój i funkcjonowanie inicjatyw klastrowych.

Realizowane tematy/projekty badawcze

 • Infrastruktura społeczna w systemie społeczno-ekonomicznym państwa.
 • Optymalizacja gospodarowania zasobami infrastruktury społecznej (majątek trwały), inwestycje, zasoby pracy.
 • Regionalny program restrukturyzacji przemysłu Śląska Opolskiego.
 • Przygotowanie ośrodków miejskich województwa opolskiego do pełnienia funkcji powiatowych.
 • Strategia rozwoju powiatu raciborskiego.
 • Badania dotyczące NEET na przykładzie województwa opolskiego.
 • Powiązania kontraktowe w rolnictwie z wykorzystaniem nowej ekonomii instytucjonalnej. Przykład grup producentów rolnych.

Publikacje Zakładu
Czasopisma
Opolskie Roczniki Ekonomiczne (M. Bucka; Z. Mikołajewicz red.), PTE oddział w Opolu, Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Opolski – czasopismo naukowe wydawane od 1997 roku

Monografie

 • Wiek a rynek pracy. Szanse i zagrożenia osób w wieku 50+ na rynku pracy – wybrane zagadnienia, A. Zagórowska (red.), Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Uniwersytet Opolski, Opole 2015.
 • Polska po 10 latach członkostwa w Unii Europejskiej z perspektywy rynku pracy Śląska, A. Zagórowska (red.), Wojewódzki Urząd Pracy, Uniwersytet Opolski, Opole 2014.
 • Procesy gospodarczego i społecznego rozwoju wobec wyzwań współczesnego świata, M. Bucka, Z. Mikołajewicz (red.), Uniwersytet Opolski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Opole 2014.
 • Problemy Śląska ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego wyzwaniem dla ekonomii społecznej, A. Zagórowska (red.), Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej, Uniwersytet Opolski, Opole 2013.
 • Wyzwania dla polityki rozwoju gospodarczego i społecznego w warunkach integracji europejskiej i światowego kryzysu gospodarczego, t.1 i 2, Z. Mikołajewicz (red.), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Opolu, Uniwersytet Opolski, Opole 2011.

Konferencje (od 2012 roku)

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Edukacja młodzieży a rynek pracy, Opole, 17.05.2016.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Związki wieku z rynkiem pracy. Wiek 50+ szansą czy zagrożeniem?, Opole, 9.06.2015.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polska po 10 latach członkostwa w Unii Europejskiej z perspektywy rynku pracy Śląska, Opole, 6.05.2014.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Społeczne, ekonomiczne i przestrzenne wyzwania oraz cele polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu gospodarczego, Opole, 18-20.09.2013.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współczesne wyzwania i zagrożenia dla sytuacji demograficznej, społecznej i gospodarczej Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aglomeracji, Opole, 4.03.2013.

Oferta w zakresie prac naukowo-wdrożeniowych (doradztwo strategiczne, projekty, ekspertyzy, szkolenia itp.)

 • analiza otoczenia przedsiębiorstw, w tym rynku pracy i analizy ekonomiczno-finansowe,
 • opracowanie strategii rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem elementów związanych z polityka społeczną,
 • sporządzenie biznes planu na potrzeby podmiotów gospodarczych,
 • identyfikacja czynników rozwoju jednostek samorządów terytorialnych.

 

Dydaktyka, kursy prowadzone przez pracowników Zakładu

 • Zakład sprawuje opiekę merytoryczną nad specjalnością Polityka społeczna, na magisterskich studiach uzupełniających.
 • Analiza ekonomiczno-finansowa
 • Demografia
 • Ekonomia sektora publicznego
 • Ekonomika przemysłu
 • Elementy polityki ekonomicznej
 • Elementy polityki społecznej
 • Etyka zawodu
 • Etyka zawodu pracownika socjalnego
 • Ewaluacja w polityce społecznej
 • Funkcjonowanie samorządu terytorialnego
 • Handel międzynarodowy
 • Metody wyceny przedsiębiorstw
 • Narzędzia analizy ekonomiczno-finansowej
 • Polityka gospodarcza
 • Polityka ochrony zdrowia
 • Polityka społeczna
 • Polityka społeczno-ekonomiczna
 • Polityka zatrudnienia
 • Pomiar kapitału społecznego
 • Pomoc społeczna
 • Przedsiębiorczość społeczna w Polsce i Europie
 • Regionalny i lokalny rynek pracy
 • Rynek pracy w Unii Europejskiej
 • Seminarium dyplomowe
 • Socjologia
 • Strategie rozwoju społecznego
 • Zarządzanie płynnością finansową