Zaznacz stronę

Zakład Ekonomiki Informacji

Stoją od lewej: dr inż. M. Krzesaj, dr Andrzej Ostrowski, dr hab. inż. A. Czerwiński, prof. UO, dr D. Rodzeń

Stoją od lewej: dr inż. M. Krzesaj, dr Andrzej Ostrowski, dr hab. inż. A. Czerwiński, prof. UO, dr D. Rodzeń

Zakład powstał w czerwcu 2007 roku i od początku działalności jest kierowany przez dr hab. inż. Adama Czerwińskiego. Z chwilą utworzenia w jego skład weszło ponadto dwóch asystentów: mgr inż. Marcin Krzesaj oraz mgr Daniel Rodzeń. Obecnie, po uzyskaniu w 2011 roku stopnia doktora nauk ekonomicznych przez Marcina Krzesaja, w Zakładzie pracują: jeden profesor Uniwersytetu Opolskiego, jeden adiunkt i jeden asystent.

Głównym obszarem zainteresowań badawczych pracowników Zakładu jest ekonomika informacji. Przedmiotami badań ekonomiki informacji są: informacja, zasoby informacyjne, procesy informacyjne i systemy informacyjne (w szczególności zautomatyzowane) w społeczeństwie i gospodarce. Podmiotowy zakres ekonomiki informacji obejmuje wszystkie klasy podmiotów społecznych i gospodarczych, dla których informacja i procesy informacyjne mają znaczenie z ekonomicznego punktu widzenia. Podmiotami badanymi przez ekonomikę informacji są zatem te, dla których działalność informacyjna jest podstawowym rodzajem działalności i które tworzą w gospodarce tzw. sektor informacyjny.

Ekonomika informacji zajmuje się zarówno mikroekonomicznymi, jak i makroekonomicznymi problemami i aspektami informacji, procesów oraz systemów informacyjnych. Problematyka ta jest obecnie szczególnie ważna ze względu na aktualną fazę rozwoju systemu postkapitalistycznego określaną mianem gospodarki informacyjnej, albo gospodarki wiedzy, a także społeczeństwa – określanego społeczeństwem informacyjnym.

Najważniejsze kierunki badań realizowanych w Zakładzie Ekonomiki In-formacji w latach 2008-2012 mieściły się w ramach czterech następujących szczegółowych nurtów zagadnień:

  • przemiany na rynkach informacji we współczesnej gospodarce,
  • aktywność informacyjna podmiotów w Internecie i jej wpływ na konkurencyjność,
  • ekonomiczne aspekty działań informacyjnych podmiotów na rynkach nieruchomości,
  • jakość informacji i jakość systemów informacyjnych w sieci WWW.

Najważniejsze osiągnięcia pracowników Zakładu Ekonomiki Informacji w ostatnim okresie to:

  • pozyskanie projektu badawczego promotorskiego finansowanego ze środków na naukę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr NN112342538 pt. „Wpływ internetowej aktywności informacyjnej na konkurencyjność w wybranych rodzajach biznesu internetowego”.
  • uzyskanie w 2011 roku przez Marciana Krzesaja stopnia doktora nauk ekonomicznych,
  • otwarcie w 2009 roku przewodu doktorskiego przez Daniela Rodzenia,
  • zakończenie realizowanego w latach 2006 – 2011 w ramach badań statutowych tematu badawczego „Przemiany na rynkach informacji we współczesnej gospodarce” uwieńczone wydaniem monografii na ten temat.

Ważniejsze publikacje:
1. Czerwiński A., Wybrane problemy polskich rynków oprogramowania w latach 1994-1998 jako rynków informacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego – Studia i Monografie nr 301, Opole 2001.

2. Czerwiński A., Rozkład logarytmiczno-normalny jako narzędzie analizy rynku oprogramowania komputerowego, Wiadomości statystyczne 2002, nr 5, s. 29-40

3. Czerwiński A., Możliwości i bariery rozwoju detalicznego handlu elektronicznego w Polsce, Marketing i Rynek 2002, nr 9, s. 21-29.

4. Czerwiński A., Modelowanie zachowania piratów komputerowych jako uczestników rynku, w: Modelowanie procesów ekonomicznych – wybrane zagadnienia, red. Hanusik K., Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005, s. 155-170

5. Czerwiński A., Wybrane problemy rynków informacji, w: Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i społeczeństwie, red. Bucka M., Słodczyk J., Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005, s. 537-550

6. Czerwiński A., Produkt informacyjny na rynku elektronicznym, w: Problemy społeczeństwa informacyjnego t. 2, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, s. 519-525

7. Czerwiński A., Stan procesów zarządzania wiedzą w wybranych przedsiębiorstwach regionu opolskiego, w: Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, red. Hales Colin F., Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, s. 215-225

8. Czerwiński A., Ekonomiczne aspekty wykluczenia cyfrowego w Polsce na początku XXI wieku, w: Fenomen Internetu, t. 1, red. naukowa Szewczyk A., Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, s. 92-102

9. Czerwiński A., Ocena poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego powiatów Śląska Opolskiego, w: Problemy biedy i wykluczenia społecznego na Śląsku Opolskim – wy-brane aspekty społeczno-ekonomiczne, Seria „Śląsk w Europie – Schlesien in Europa – Slesko v Evrope”, zeszyt 7, Łubowice 2010, s. 36-54

10. Czerwiński A., Przemiany na rynkach informacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego – Studia i Monografie nr 456, Opole 2011.

11. Krzesaj M., Aktywność informacyjna przedsiębiorstw w biznesie internetowym ― metodyka oraz wyniki badań, w: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 651, Szczecin 2011; Seria – Ekonomiczne Problemy Usług nr 68.

12. Krzesaj M., Badanie poziomu internetowej aktywności informacyjnej podmiotów w biznesie internetowym, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo informacyjne – stan i perspektywy rozwoju, z. 22, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011

13. Krzesaj M., Internetowa aktywność informacyjna a źródła informacji dostępne w Internecie, w: E- gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 597, Szczecin 2010; Seria – Ekonomiczne Problemy Usług nr 57

14. Rodzeń D., Serwisy internetowe jako przejaw koncentracji ofert na rynku nieruchomości, w: Społeczeństwo informacyjne. Wybrane aspekty gospodarki elektronicznej, Wydawnictwo Max-Druk Drukarnia Medyczna, Rzeszów 2009, s. 239-246

15. Rodzeń D., Pośrednictwo na rynkach nieruchomości w dobie Internetu, w: Fenomen Internetu, red. naukowa Szewczyk A., Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, tom II, s. 575 – 581