Zaznacz stronę

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK

Rodzaj studiów: licencjackie

System studiów: stacjonarne
Tryb studiów: 
I stopnia
Czas trwania: 3 lata

Informacje ogólne

Studia na kierunku Turystyka i wypoczynek I stopnia trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Kierunek studiów jest realizowany przez kadrę naukowo-dydaktyczną Wydziałów Przyrodniczo-Technicznego oraz Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego. Przewiduje się również realizację części zajęć przez praktyków pracujących w organizacji i obsłudze ruchu turystyczno-wypoczynkowego.

Celem kształcenia jest przygotowanie zawodowe na poziomie licencjatu absolwentów szkół średnich zainteresowanych prowadzeniem lub obsługą ruchu turystycznego oraz wypoczynkowego.

Kierunek ma zapewnić stabilną podstawę do wykonywania na rynku turystycznym pracy m.in. w zawodach zwolnionych z egzaminów państwowych od 2015 r. w zakresie: przewodnik regionalny lub/i miejski, pilot wycieczek, pracownik informacji turystycznej, a także przygotowywać do innych form prowadzenia oraz obsługi ruchu turystycznego i wypoczynkowego.

Działalność studencka

Od pierwszego roku studiów przewiduje się organizację koła naukowego turystyki i wypoczynku, w którym m.in. studenci będą mogli organizować wyjazdy studyjne doskonalące wiedzę na temat walorów turystycznych i organizacji funkcji turystyczno-wypoczynkowych. Będą mogli również uczestniczyć w badaniach naukowych pracowników Wydziałów Ekonomicznego i Przyrodniczo-Technicznego UO, prezentować swoje i wspólne badania na konferencjach naukowych, a także publikować je pod opieką wykładowców.
W programie przewidziano też przedmiot przygotowujący do działalności naukowej – Wprowadzenie do badań naukowych.

Co można robić po studiach?

Absolwent kierunku będzie przygotowany do prowadzenia działalności w zakresie turystyki i wypoczynku w kraju i zagranicą. Studia dedykowane są m.in. przyszłym rezydentom usług turystycznych, organizatorom turystyki, prowadzącym samodzielną działalność turystyczno-wypoczynkową, zarządzającym turystyką i wypoczynkiem, planującym i projektującym usługi turystyczne – zarówno w sektorze prywatnym, jak i administracji samorządowej i rządowej. Studenci Turystyki i wypoczynku otrzymają specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności turystyczno-wypoczynkowej z poszanowaniem zasad ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego, w oparciu o zasoby środowiskowe (przyrodnicze i społeczno-gospodarcze), kulturowe i finansowe.

Absolwenci będą posiadać wszechstronne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności turystyczno-wypoczynkowej, zwłaszcza w obszarach działalności uwzględniającej możliwości wykorzystania oraz ochrony i kształtowania krajobrazu o dużym potencjale turystyczno-wypoczynkowym. Mogą również znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach prowadzących działalność turystyczno-wypoczynkową, a także w instytucjach z otoczenia turystyki i wypoczynku oraz w szkolnictwie, czy administracji państwowej lub samorządowej.

Możliwość kontynuowania nauki na II stopniu

Absolwenci mogą kontynuować studia na drugim stopniu na istniejących już na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym kierunkach, jak np.: Ochrona środowiska lub kierunku prowadzonym na Wydziale Ekonomicznym UO – Gospodarka przestrzenna. Planowane jest także utworzenie w przyszłości drugiego stopnia kształcenia na kierunku Turystyka i wypoczynek.

Czego się uczy na Turystyce i wypoczynku?

Kształcenie będzie opierać się na zajęciach z ok. 50 przedmiotów w następujących głównych blokach merytorycznych:

Znajomości walorów turystycznych Polski i świata, w szczególności realizowanych na przedmiotach Geografia Polski, Geografia świata,

Biogeografia w turystyce,

Walory florystyczne i faunistyczne w turystyce,

Regiony turystyczne świata,

Paleo– i geoturystyka,

Turystyka górska,

Historia sztuki,

Historia architektury,

Ochrona i kształtowanie krajobrazu i innych,

Podstaw organizacji funkcji turystyczno-wypoczynkowych, realizowanych m.in. na przedmiotach: podstawy turystyki, kartografia w turystyce i wypoczynku, agroturystyka i turystyka wiejska, ekoturystyka, hotelarstwo, krajoznawstwo, edukacja ekologiczna w turystyce i wypoczynku,

GIS w turystyce i wypoczynku, transport w turystyce i wypoczynku, obsługa ruchu turystycznego, planowanie i zagospodarowanie terenów turystyczno-wypoczynkowych, turystyczno-wypoczynkowe użytkowanie terenów chronionych.

Ekonomiczno-marketingowo-finansowych aspektów rozwoju turystyki i wypoczynku, realizowanych m.in. na przedmiotach: zarządzanie i komunikacja marketingowa w turystyce i wypoczynku, ekonomika turystyki, finanse w działalności turystyczno-wypoczynkowej, procedury zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, prawo w turystyce i wypoczynku.

Przygotowania do pracy z turystami i wypoczywającymi, realizowanych m.in. na przedmiotach: fizjologia człowieka, anatomia człowieka i pierwsza pomoc, podstawy żywienia człowieka, niebezpieczne organizmy w turystyce i wypoczynku,

Zagadnień ochrony środowiska w organizacji turystyki i wypoczynku, w tym: ochrony środowiska w turystyce, ochrony przyrody, rozwoju zrównoważonego w turystyce i wypoczynku, overturyzmu, ekologicznych zagrożeń turystycznych.

Ok. 30% wszystkich zajęć na kierunku będzie realizowana poprzez wybór studentów, co ułatwi dokonywanie specjalizacji w określonym kierunku działalności turystyczno-wypoczynkowej. Student w ostatnim roku studiów pisze pracę licencjacką u wybranego przez siebie wykładowcy pozwalającą mu na zgłębienie wiedzy w wybranym zagadnieniu.

W programie studiów przewidziana jest jedna trzytygodniowa praktyka studencka po czwartym semestrze studiów. M.in. ma ona umożliwić praktyczną pracę w zakresie przewodnictwa regionalnego i miejskiego, pilotażu turystycznego, organizacji turystyki w biurach podróży i firmach prywatnych, działalności prezydenckiej, informacji turystycznej połączonej z krajoznawstwem, usługach hotelowych i około hotelowych.

Praktyki będą organizowane przy współpracy z podstawowymi podmiotami regionalnymi zajmującymi się problematyką turystyki i wypoczynku, tj. m.in. z regionalnymi organizacjami turystycznymi, Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, wiodącymi biurami podróży, ośrodkami turystyczno-wypoczynkowymi, gminami i innymi podmiotami.

Gwarantuje to zapewnienie studentom możliwość odbycia praktyk u zróżnicowanych pod względem rodzajów działalności turystyczno-wypoczynkowej podmiotów.