Zaznacz stronę

Zarządzanie, studia stacjonarne II stopnia

Rodzaj studiów: magisterskie
System studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata

Uniwersytet i jego wydziały, w tym Wydział Ekonomiczny są postrzegane jako centrum eksperckie, wspierające rozwój kulturowy, społeczny i gospodarczy, spełniające ważną rolę partnera przedsiębiorców, pracodawców, instytucji naukowych, społecznych i samorządowych i innych podmiotów działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego tworzy i rozwija wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne studentów o zróżnicowanym kapitale kulturowym, tworząc warunki pełnego wykorzystania ich możliwości w regionie, kraju a także za granicą.

Kształcenia na kierunku zarządzanie – na studiach II stopnia jest wynikiem rozpoznania zainteresowań absolwentów studiów I stopnia na kierunkach realizowanych w ramach Wydziału Ekonomicznego: ekonomii, zarządzaniu, logistyce, gospodarce przestrzennej, a także absolwentów studiów I stopnia na innych kierunkach w Uniwersytecie Opolskim oraz w innych uczelniach w regionie i województwach ościennych.

Studia na kierunku zarządzanie (II stopień) stanowią element propozycji zróżnicowanej oferty edukacyjnej, zgodnej z oczekiwaniami i aspiracjami osób o różnorodnych zainteresowaniach, doświadczeniach i wrażliwości.

Czego uczy się na zarządzaniu?

Podczas studiów student zdobywa wiedzę i umiejętności z dziedziny nauk ekonomicznych, obejmującej szczegółowe zagadnienia z zakresu rozwoju myśli organizatorskiej, teorii makroekonomicznych, ekonomii menedżerskiej, koncepcji zarządzania, zastosowania metod ilościowych, etyki w zarządzaniu, strategii logistyczno-marketingowych, gospodarowania kapitałem społecznym organizacji, budowania strategii rozwoju organizacji, zarządzania szeroko rozumianą produkcją a także w obszarze metod oceny projektów gospodarczych.

Zgodnie z własnymi zainteresowaniami, student ma do wyboru układ przedmiotów specjalistycznych oraz fakultatywnych.

Studenci mają możliwość pozyskiwania i rozwijania wiedzy ekonomicznej oraz uzyskania certyfikatu EBC*L w ramach Wydziału Ekonomicznego jako Akredytowanego Centrum Egzaminacyjnego. Międzynarodowy certyfikat kompetencji biznesowych EBC*L stanowi świadectwo praktycznej wiedzy ekonomicznej i jest uznawany w większości krajów europejskich oraz w wielu krajach także poza Europą.

 

Studia II stopnia na kierunku zarządzanie obejmują dwa moduły (wybór od II semestru):

 • logistyka w biznesie
 • zarządzanie w sektorze publicznym

 

Moduł logistyka w biznesie jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy w zakresie zatrudniania wykwalifikowanych kadr menedżerskich średniego i wyższego szczebla, posiadających umiejętności profesjonalnego zarządzania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach i łańcuchach dostaw. W trakcie studiów student poszerza wiedzę w zakresie nauk o zarządzaniu, w tym między innymi w zakresie rozwoju myśli organizatorskiej, koncepcji zarządzania, zachowań etycznych, a także w zakresie nowoczesnych metod i instrumentów zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach i łańcuchach dostaw. Program modułu obejmuje zróżnicowane przedmioty związane z takimi zagadnieniami jak: orientacja rynkowa w logistyce, strategie logistyczno-marketingowe, instrumenty zarządzania logistycznego, zarządzanie relacjami z dostawcami i klientami czy też llogistyczno-marketingowa obsługa klienta.

 

Moduł zarządzanie w sektorze publicznym jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy tego sektora, obejmującym zawody menedżerskie średniego i wyższego szczebla zarządzania podmiotami gospodarczymi, społecznymi i organami administracji centralnej i samorządowej. Kształcenie menedżerskie w sektorze publicznym jest powszechną praktyką w skali globalnej. Moduł zarządzanie w sektorze publicznym obejmuje studia z zakresu zarządzania podmiotami administracji publicznej (centralnej i samorządowej), jednostkami systemu szkolnictwa, opieki zdrowotnej a także szeroko rozumianych instytucji kultury.

W trakcie studiów student poszerza wiedzę w zakresie:

 • nauk o zarządzaniu, w tym m.in. w obszarze rozwoju myśli organizatorskiej, koncepcji zarządzania, standardów jakości oraz zachowań etycznych,
 • ekonomiczno-organizacyjnych aspektów funkcjonowania podsystemów sektora publicznego: podmiotów ochrony zdrowia, szkolnictwa (w tym szkolnictwa wyższego), administracji publicznej,
 • instrumentów kreowania rozwoju organizacji sektora publicznego i ich oceny, w tym w obszarze logistyki i marketingu, systemów informatycznych i informacyjnych, gospodarowania kapitałem społecznym,
 • nowoczesnego rozumienia produkcji i finansowania działalności, z wykorzystaniem środków UE,zasad wykorzystania zasobów w instytucjach sektora publicznego i ich ewolucji.

Program modułu obejmuje również: zarządzanie kadrami w organizacjach sektora publicznego, konflikty i negocjacje w zarządzaniu publicznym, strategie w polityce senioralnej.

Absolwent modułu zarządzanie w sektorze publicznym nabywa umiejętności:

 •     identyfikacji zjawisk w sektorze publicznym i jego podsystemach,
 •    diagnozowania uwarunkowań funkcjonowania podmiotów sektora publicznego, pogłębionej teoretycznie oceny zjawisk, z doborem odpowiedniej metody badawczej,
 •    gromadzenia zasobów informacji publicznej oraz wykorzystania narzędzi informatycznych ich analizy i prezentacji
 •    zastosowania podejścia projektowego w zarządzaniu podmiotami sektora publicznego,
 •    oceny potrzeby samokształcenia oraz aktualizowania wiedzy przez pracowników.

Co można robić po tych studiach?

Absolwent kierunku zarządzanie posiada szeroką wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych, w tym w ramach nauk o zarządzaniu, ekonomii oraz dyscyplin komplementarnych. Pogłębiona w trakcie studiów umiejętność interpretacji danych na temat funkcjonowania różnych typów organizacji pozwala podejmować trafne decyzje w zakresie sprawnego i skutecznego zarządzania nimi zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym..

Znajomość języków obcych na poziomie B2+ pozwala absolwentowi na funkcjonowanie w europejskiej przestrzeni gospodarczej i instytucjonalnej.

Absolwenci kierunku zarządzanie (studia II stopnia) mogą realizować swoje zawodowe ambicje w każdej organizacji w sektorze publicznym i prywatnym, zgłaszającej zapotrzebowanie na profesjonalną kadrę menedżerską na różnych poziomach zarządzania.

Studia przygotowują studentów i absolwentów do założenia własnej organizacji, aktywności w organizacjach sektora publicznego, w tym także prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowej a także zarządzania gospodarstwem rolnym. Absolwent może kontynuować naukę na studiach III stopnia

 

Absolwenci kierunku zarządzanie (studia II stopnia) mogą zostać:

 • Właścicielami mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • Kierownikami wyższych i średnich szczebli w dużych przedsiębiorstwach wytwórczych i usługowych, w tym w sektorze rolnym,
 • Właścicielami gospodarstw rolnych,
 • Pracownikami instytucji badawczych oraz jednostek naukowo-dydaktycznych,
 • Liderami projektów gospodarczych i organizacyjnych w jednostkach administracji centralnej i samorządowej,
 • Pracownikami działów personalnych krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw oraz w administracji centralnej, instytucjach otoczenia biznesu, organizacjach pozarządowych,
 • Politykami i pracownikami administracji szczebla samorządowego,
 • Pracownikami instytucji doradztwa rolniczego,
 • Nauczycielami (po ukończeniu kursu pedagogicznego).