Zaznacz stronę

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Cel studiów
Celem studiów jest doskonalenie umiejętności praktycznych oraz wiedzy teoretycznej w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Zaprezentowane zostaną najnowsze trendy w zarządzaniu ludźmi, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu globalizacji działalności gospodarczej. Przedstawione zostaną również nowoczesne metody i techniki zarządzania wykorzystywane w realizacji funkcji personalnej. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób najefektywniej wykorzystać potencjał społeczny organizacji – jakich metod doboru pracowników stosować, jak ich skutecznie motywować, jak organizować profesjonalne szkolenia pracownicze oraz jak komunikować się z ludźmi, aby utrwalać w nich pożądane postawy wobec pracy.

Profil słuchacza
Studia skierowane są do osób zajmujących stanowiska w działach personalnych, menedżerów i właścicieli firm, pracowników sektora publicznego oraz do zamierzających ubiegać się o pracę w departamentach kadrowych firm.

Organizacja studiów
Program studiów obejmuje 180 godzin interaktywnych wykładów oraz seminariów.
Studia będą realizowane w ciągu dwóch semestrów. Słuchacz studiów pisze pracę dyplomową pod kierunkiem promotora, której przedmiotem są wybrane zagadnienia zawarte w programie studiów. Po zakończeniu studiów absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie Opolskim.

Program studiów:
Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr I Semestr II
1 Zachowania organizacyjne w zarządzaniu międzykulturowym 20 10 10
2 Techniki negocjacyjne 12 12
3 Komunikacja interpersonalna 20 20
4 Kierowanie i przywództwo 10 10
5 Techniki doboru pracowników 10 10
6 Szkolenie i rozwój personelu 12 12
7 Skuteczne systemy motywowania 12 12
8 Techniki oceniania pracowników 12 12
9 Metody i koncepcje zarządzania 16 16
10 Metody zarządzania w zarządzaniu ludźmi w organizacji 14 14
11 Zarządzanie czasem 12 12
12 Prawo pracy 6 6
13 Seminarium dyplomowe 24 12 12
Ogółem 180 90 90
Liczba miejsc
35 (decyduje kolejność zgłoszeń)

Czesne
1500 zł za semestr

Wpłaty za studia należy dokonać zgodnie z oświadczeniem o pokryciu kosztów kształcenia na podane poniżej konto:
Uniwersytet Opolski Plac Kopernika 11 a 45 – 040 Opole
nr: 09109021380000000556000043  z dopiskiem „Zarządzanie zasobami ludzkimi” 1315

Zgłoszenia
Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest ukończenie studiów wyższych: magisterskich, inżynierskich lub licencjackich.
Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie odpowiednich dokumentów:

  1. podanie o przyjęcie na studia
  2. kwestionariusz osobowy
  3. odpis dyplomu ukończenia studiów (magisterskich lub zawodowych) + kserokopia
  4. oświadczenie o pokryciu kosztów studiów
  5. ksero dowodu osobistego (strona ze zdjęciem i zameldowaniem)
  6. dwie fotografie

Do pobrania
Regulamin studiów podyplomowych

Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie Wydziału Ekonomicznego
ul. Ozimska 46a 45-058 Opole
mgr Grażyna Dudka
(77) 401 69 00 fax (77) 401 69 01
e-mail: sekekon@uni.opole.pl

Kierownik Studiów:
dr Agnieszka Krawczyk-Sołtys
(77) 401 6900

Jednostka prowadząca studia:
Wydział Ekonomiczny UO
45-058 Opole, ul. Ozimska 46a

Sekretariat studiów podyplomowych:
Wydział Ekonomiczny UO
45-058 Opole, ul. Ozimska 46a
mgr Grażyna Dudka
(77) 401 69 00 fax (77) 401 69 01
e-mail: sekekon@uni.opole.pl