Zaznacz stronę

Wycena nieruchomości

Adresaci studiów podyplomowych
Studia adresowane są do osób zainteresowanych zawodem rzeczoznawcy majątkowego, a także pragnących poznać bliżej tematykę szacowania nieruchomości, gospodarki nieruchomościami oraz gospodarki przestrzennej. Studia skierowane są m.in. do: kandydatów na rzeczoznawców majątkowych, zarządców nieruchomości chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu szacowania nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu szacowania nieruchomości, pracowników banków, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w obrocie i zarządzaniu nieruchomościami, pracowników administracji i spółdzielni mieszkaniowych,
konsultantów, doradców inwestycyjnych, pragnących pogłębić swoją wiedzę w dziedzinie wyceny nieruchomościami, innych zainteresowanych osób (np. absolwentów uczelni i wydziałów ekonomicznych, prawnych i technicznych).

Słuchaczami studiów mogą być osoby, które ukończyły studia wyższe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie), ale zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 24 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego mogą przystąpić osoby, które ukończyły studia magisterskie.

Cel studiów i zakładane efekty
Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie szacowania nieruchomości niezbędnych do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Studia pozwolą na zdobycie aktualnej wiedzy obejmującej najnowsze uregulowania prawne, zagadnienia ekonomiczno-finansowe, wybrane elementy budownictwa i kosztorysowania oraz szacowania nieruchomości. Program studiów spełnia wymogi ustawy o gospodarce nieruchomościami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami.

Ukończenie studiów podyplomowych upoważnia, po spełnieniu pozostałych warunków wymienionych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, do rozpoczęcia praktyki zawodowej oraz przystąpienia do państwowego egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienia do szacowania nieruchomości. Obecnie drogę do zawodu rzeczoznawcy majątkowego określają przepisy art. 177 i 191 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

Ramowy program studiów – zagadnienia:
I. PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA
Część ogólna prawa cywilnego
Podstawy prawa rzeczowego
Podstawy prawa zobowiązań
Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
Źródła informacji o nieruchomościach
Gospodarka przestrzenna
Gospodarka nieruchomościami
Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
Gospodarka rolna, leśna i wodna
Ochrona danych osobowych
Zamówienia publiczne

II. PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ
Podstawy ekonomii
Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
Elementy finansów i bankowości
Podstawy matematyki finansowej
Podstawy statystyki i ekonometrii
Elementy rachunkowości

III. PODSTAWY WIEDZY TECHNICZNEJ
Podstawy budownictwa
Przegląd technologii w budownictwie
Proces inwestycyjny w budownictwie
Eksploatacja nieruchomości
Podstawy kosztorysowania

IV. RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY
Status prawny rzeczoznawcy majątkowego
Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych
Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego

V. WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości
Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny
Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce
Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych
Wycena nieruchomości zurbanizowanych
Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami
Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych
Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych
Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością
Wycena masowa
Dokumentacja procesu wyceny

VI. UMIEJĘTNOŚCI INTERDYSCYPLINARNE
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – wybrane zagadnienia
Zarządzanie nieruchomościami – wybrane zagadnienia
Doradztwo na rynku nieruchomości
Podstawy marketingu i psychologii. Sztuka argumentacji
VII. SEMINARIUM DYPLOMOWE I EGZAMIN

Sylwetka absolwenta
Absolwenci studiów podyplomowych posiadać będą wiedzę i umiejętności o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym niezbędne w samodzielnym wykonywaniu zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Uczestnicy studiów po pozytywnej obronie pracy dyplomowej otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny.

Organizacja zajęć
Program studiów obejmuje zajęcia w formie wykładów interaktywnych i seminarium dyplomowego. Zajęcia zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej prowadzone będą przez osoby o dużym doświadczeniu zawodowym.
Wśród kadry dydaktycznej znajdują się pracownicy Uniwersytetu Opolskiego oraz praktycy zajmujący się zarządzaniem, pośrednictwem i wyceną nieruchomości.

Czas trwania studiów
Studia trwają dwa semestry i prowadzone są w trybie zaocznym. Zajęcia prowadzone będą co dwa tygodnie, według harmonogramu określonego przez organizatora studiów w blokach przewidzianych tak jak na studiach niestacjonarnych prowadzonych na Uniwersytetu Opolskiego.

Warunki ukończenia studiów
Warunkiem ukończenia studiów jest udział w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnego zaliczenia z wszystkich przedmiotów objętych programem studiów, a także przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.

Uzyskiwany dyplom
uczestnicy studiów po pozytywnej obronie pracy dyplomowej otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny.

Koszt studiów
Łączny koszt dwusemestralnych studiów wynosi 3.200 zł.
Opłaty wnoszone są w II ratach semestralnie.
Na prośbę osoby zainteresowanej wystawiamy faktury, także dla pracodawców delegujących pracowników na studia.

Uwaga osoby zarejestrowane na studia!
Wpłaty za studia należy dokonać zgodnie z oświadczeniem o pokryciu kosztów kształcenia na podane poniżej konto:
Uniwersytet Opolski Plac Kopernika 11 a 45 – 040 Opole
nr: 09109021380000000556000043
z dopiskiem „Wycena nieruchomości” 1324

Zgłoszenia
Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie na studia
  2. kwestionariusz osobowy
  3. odpis dyplomu ukończenia studiów (magisterskich lub zawodowych) + kserokopia
  4. oświadczenie o pokryciu kosztów studiów
  5. podpisanej Informacji o przetwarzaniu danych osobowych
  6. ksero dowodu osobistego (strona ze zdjęciem i zameldowaniem)
  7. dwie fotografie

Do pobrania
Regulamin studiów podyplomowych

Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie Wydziału Ekonomicznego
ul. Ozimska 46a 45-058 Opole
mgr Grażyna Dudka (77) 401 69 00 fax (77) 401 69 01
e-mail: sekekon@uni.opole.pl

Opiekun Naukowy:
dr hab. Urszula Łangowska- Szczęśniak prof. UO
Zakład Teorii Ekonomii Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Opolski

Jednostka prowadząca studia:
Wydział Ekonomiczny UO
45-058 Opole, ul. Ozimska 46a

Kierownik Studiów:
dr Aleksandra Piasecka
(77) 40 16 886

Sekretariat studiów podyplomowych:
Wydział Ekonomiczny UO
45-058 Opole, ul. Ozimska 46a
mgr Grażyna Dudka
(77) 401 69 00 fax (77) 401 69 01
e-mail: sekekon@uni.opole.pl