Zaznacz stronę

Realizacja projektów unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Propozycja w/w studiów skierowana jest do osób zainteresowanych poznaniem nowych możliwości zawodowych, przygotowaniem do skutecznego pozyskiwania środków unijnych w nowej perspektywie, umiejętnością identyfikacji możliwych źródeł finansowania oraz pozyskania środków unijnych. Tak skonstruowane studia odpowiadają bowiem na aktualne wyzwania, jakie stawia dzisiejszy rynek pracy w Polsce. Nowa perspektywa to nowe zadania i działania, nowe obszary ale i nowe, szerokie możliwości finansowania przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej które powodują, że umiejętności w zakresie identyfikowania źródeł finansowania projektów, a następnie ich przygotowania i rozliczania są szczególnie poszukiwane przez pracodawców. Projekty europejskie są bowiem realizowane obecnie niemal w każdej dziedzinie przez bardzo wiele podmiotów (m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, instytucje oświaty i kultury). Zmieniające się jednakże szczegółowe warunki pozyskiwania i rozliczania projektów europejskich wymagają stałego uzupełniania wiedzy w tym zakresie, także u tych osób, które już dysponują określonym doświadczeniem w dziedzinie funduszy europejskich.

Adresaci studiów podyplomowych
Studia są adresowane do pracowników instytucji zajmujących się wdrażaniem funduszy UE, pracowników przedsiębiorstw i przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, urzędników samorządowych, pracowników publicznych służb zatrudnienia, uczelni, placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, firm szkoleniowo-doradczych oraz przedsiębiorców, których celem jest pozyskiwanie i rozliczanie projektów europejskich. Oferta ta skierowana jest także do absolwentów uczelni wyższych zainteresowanych tematyką funduszy unijnych, a którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę w celu poprawy swoich szans zawodowych na rynku pracy.

Program studiów obejmuje:

 1. Wstęp do prawa, podstawy prawa unijnego i polskiego (10 H)
 2. Instrumenty finansowe Unii Europejskiej , budżet i polityka regionalna UE 2014-2020 (5 H)
 3. Fundusze unijne w Polsce 2014-2020 , w tym: Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności – Programy Operacyjne Krajowe i Regionalne 2014-2020 (30h)
 4. Programy Ramowe oraz tzw. fundusze norweskie (5 H)
 5. Metodyka przygotowania projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (10H)
 6. Metodyka przygotowania projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (10H)
 7. Studium wykonalności projektu europejskiego (10 H)
 8. Biznesplan w projektach unijnych (10 H)
 9. Wdrażanie projektów społecznych (w tym rozliczenie finansowe) (10H)
 10. Wdrażanie projektów inwestycyjnych, infrastrukturalnych (w tym rozliczenie finansowe) (10H)
 11. Zamówienia publiczne w projektach unijnych (10 H)
 12. Pomoc publiczna (5 H)
 13. Ewaluacja, audyt projektów unijnych (10 H)
 14. Promocja projektów (10 H)
 15. Seminarium (10 H)

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza:
Słuchacz uzyskuje kwalifikacje dające podstawę do samodzielnego pozyskiwania i rozliczania projektów/programów współfinansowanych przez fundusze Unii Europejskiej.

Absolwent w/w studiów uzyska wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie:

 • identyfikacji źródeł finansowania projektów rozwojowych za pośrednictwem funduszy unijnych,
 • przygotowania projektów (tzw. miękkich, jak również inwestycyjnych, infrastrukturalnych) zgodnie z wymogami UE,
 • wdrażania programów operacyjnych 2014-2020,
 • wdrażania projektów dofinansowanych z funduszy europejskich (w tym rozliczenia rzeczowego i finansowego),
 • kluczowych aspektów związanych z wdrażaniem projektów europejskich (w tym pomoc publiczna, zamówienia publiczne, polityki horyzontalne),
 • ewaluacji interwencji funduszy UE oraz audytu projektów unijnych.

Program studiów jest tak skonstruowany, iż zapewnia wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w dziedzinach, w których przy pomocy środków funduszowych można realizować projekty rozwojowe. Wiedza oraz kompetencje nabyte w toku studiów mają przyczynić się do zwiększenia efektywności i skuteczności realizacji programów, projektów w administracji państwowej, samorządowej, przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych, instytucjach finansowych, placówkach oświatowych, instytucjach otoczenia biznesu oraz innych podmiotach chcących aplikować i rozliczać środki pochodzące z funduszy europejskich.

Egzaminy: Przedmioty kończą się zaliczeniem pisemnym w formie testu lub przygotowaniem projektu. Studium kończy się obroną pracy dyplomowej.

Organizacja zajęć:
Program studiów obejmuje 155 godzin dydaktycznych (2 semestry). Zajęcia prowadzone będą w soboty i niedziele (średnio co dwa tygodnie) na Wydziale Ekonomii UO.

Czas trwania studiów
Studia trwają dwa semestry w systemie zaocznym. Spotkania odbywają się według określonego harmonogramu (raz na dwa tygodnie) w soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 18.10 w blokach przewidzianych tak jak na studiach niestacjonarnych prowadzonych na UO.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych programem studiów oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.

Uzyskiwany dyplom
uczestnicy studiów po pozytywnej obronie pracy dyplomowej otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny.

Koszt studiów

Łączny koszt dwusemestralnych studiów wynosi 3.000 zł.
Opłaty wnoszone są w IV ratach.
Na prośbę osoby zainteresowanej wystawiamy faktury, także dla pracodawców delegujących pracowników na studia.

Zgłoszenia
Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia
 2. kwestionariusz osobowy
 3. odpis dyplomu ukończenia studiów (magisterskich lub zawodowych) + kserokopia
 4. oświadczenie o pokryciu kosztów studiów
 5. podpisanej Informacji o przetwarzaniu danych osobowych
 6. ksero dowodu osobistego (strona ze zdjęciem i zameldowaniem)
 7. dwie fotografie

Do pobrania
Regulamin studiów podyplomowych

Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie Wydziału Ekonomicznego
ul. Ozimska 46a 45-058 Opole
mgr Grażyna Dudka (77) 401 69 00 fax (77) 401 69 01
e-mail: sekekon@uni.opole.pl

Opiekun Naukowy:
prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka – Kisiel
Katedra Finansów i Rachunkowości
Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Opolski

Jednostka prowadząca studia:
Wydział Ekonomiczny UO
45-058 Opole, ul. Ozimska 46a

Kierownik Studiów:
dr Robert Poskart
(77) 40 16 887
e-mail: rposkart@uni.opole.pl

Sekretariat studiów podyplomowych:
Wydział Ekonomiczny UO
45-058 Opole, ul. Ozimska 46a
mgr Grażyna Dudka
(77) 401 69 00 fax (77) 401 69 01
e-mail: sekekon@uni.opole.pl