Zaznacz stronę

Rachunkowość sektora finansów publicznych

Cel studiów
Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu polityki (zasad) i organizacji rachunkowości budżetowej, w tym także z obszaru sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz finansów publicznych, rewizji finansowej, audytu i rachunkowości zarządczej, prawa podatkowego niezbędnej do samodzielnego wykonywania czynności księgowych w służbach finansowo-księgowych sfery budżetowej. Zdobyta wiedza pozwoli absolwentom na podejmowanie racjonalnych decyzji finansowych w gospodarowaniu środkami publicznymi, zważywszy na fakt obowiązującej dyscypliny finansów publicznych.

Adresaci studiów podyplomowych

 • osoby zamierzające podjąć pracę na stanowisku samodzielnego księgowego w służbach finansowo – księgowych sektora finansów publicznych,
 • osoby zatrudnione w instytucjach sektora finansów publicznych pragnące uzupełnić
  i poszerzyć wiedzę z zakresu rachunkowości budżetowej, w szczególności pracownicy budżetu państwa, jednostek i zakładów samorządu terytorialnego
 • warunkiem uczestnictwa jest ukończenie studiów licencjackich lub magisterskich.

Organizacja studiów
Planowany termin rozpoczęcia – październik 2021 r.
Kandydaci powinni złożyć dokumenty w sekretariacie Wydziału Ekonomicznego.

Studia podyplomowe trwają dwa semestry i są realizowane w systemie studiów niestacjonarnych, według opracowanego harmonogramu zajęć (raz na dwa tygodnie) w soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 18.10 w blokach przewidzianych tak jak na studiach niestacjonarnych prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim. Zajęcia realizowane będą w formie wykładów, konwersatoriów i seminariów na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego.

Ramowy program studiów

Lp. Przedmiot / moduł Liczba godzin
1. Wprowadzenie do rachunkowości. 30
2. Finanse publiczne. 24
3. Rachunkowość budżetowa. 30
4. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa. 24
5. Rewizja finansowa. 16
6. System podatkowy w sektorze finansów publicznych. 16
7. Audyt i rachunkowość zarządcza 16
8. Organizacja rachunkowości budżetowej 20
9. Fundusze Unijne 8
10. Seminarium dyplomowe 10
Razem 194

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Nabycie umiejętności w zakresie wykorzystania metod i narzędzi rachunkowości niezbędnych do samodzielnego wykonywania czynności księgowych i podejmowania racjonalnych decyzji finansowych w służbach finansowo-księgowych sektora finansów publicznych.

Egzaminy dotyczące treści programowych
Przedmioty kończą się zaliczeniem pisemnym w formie testu. Studia kończą się przygotowaniem
i obroną pracy dyplomowej.

Świadectwo

Słuchacze po zaliczeniu wszystkich przedmiotów objętych programem studiów oraz uzyskaniu pozytywnej oceny z obrony pracy dyplomowej, otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny, zgodnie ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Koszt studiów

Łączny koszt dwusemestralnych studiów wynosi 3.000 zł.
Opłaty wnoszone są w II ratach semestralnie.
Na prośbę osoby zainteresowanej wystawiamy faktury, także dla pracodawców delegujących pracowników na studia.

Uwaga osoby zarejestrowane na studia
Wpłaty za studia należy dokonać zgodnie z oświadczeniem o pokryciu kosztów kształcenia na podane poniżej konto:
Uniwersytet Opolski, Plac Kopernika 11a, 45 – 040 Opole
09109021380000000556000043
z dopiskiem „Rachunkowość sektora finansów publicznych” 842-121326

Zgłoszenia
Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia
 2. kwestionariusz osobowy
 3. odpis dyplomu ukończenia studiów (magisterskich lub zawodowych) + kserokopia
 4. oświadczenie o pokryciu kosztów studiów
 5. podpisanej Informacji o przetwarzaniu danych osobowych
 6. ksero dowodu osobistego (strona ze zdjęciem i zameldowaniem)
 7. dwie fotografie
Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia studiów: październik 2020 – czerwiec 2020.
Planowany termin rozpoczęcia – październik 2020 r.
Kandydaci powinni złożyć dokumenty w sekretariacie Wydziału Ekonomicznego w okresie od 08.06.2020 do 18.09.2020

Do pobrania
Regulamin studiów podyplomowych

Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie Wydziału Ekonomicznego
ul. Ozimska 46a 45-058 Opole
mgr Grażyna Dudka (77) 401 69 00 fax (77) 401 69 01
e-mail: sekekon@uni.opole.pl

Opiekun Naukowy:
prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka – Kisiel
Katedra Finansów i Rachunkowości
Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Opolski

Jednostka prowadząca studia:
Wydział Ekonomiczny UO
45-058 Opole, ul. Ozimska 46a

Kierownik Studiów:
dr Teresa Maszczak
(77) 40 16 887
e-mail: tmaszczak@uni.opole.pl

Sekretariat studiów podyplomowych:
Wydział Ekonomiczny UO
45-058 Opole, ul. Ozimska 46a
mgr Grażyna Dudka
(77) 401 69 00 fax (77) 401 69 01
e-mail: sekekon@uni.opole.pl