Zaznacz stronę

Rachunkowość i polityka podatkowa w przedsiębiorstwach

Adresaci studiów
Studia podyplomowe RACHUNKOWOŚĆ I POLITYKA PODATKOWA W PRZEDSIĘBIORSTWACH są kierowane do kandydatów na księgowych oraz osób, które chcą zdobyć umiejętności do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Adresatami studiów są także księgowi i pracownicy biur rachunkowych oraz inne osoby zainteresowane problematyką księgowości, sprawozdawczości finansowej, rozliczeń podatkowych i zarządzania podatkami.

Cele i zadania studiów
Posiadanie i wykorzystanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych, ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej, a także rozliczeń podatkowych i polityki podatkowej stanowi warunek legalnego i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Celem proponowanych studiów podyplomowych jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy z zakresu organizacji i prowadzenia rachunkowości, prawa bilansowego i podatkowego. Słuchacze nabędą przede wszystkim umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania i analizy sprawozdań finansowych i podatkowych, a także dokonywania analizy podatkowej. W programie studiów uwzględniono również podstawowe zagadnienia prawa spółek, zarządzania ryzykiem oraz wykorzystania informacji finansowych w zarządzaniu.

Ramowy program studiów obejmuje następujące zagadnienia:
Lp Przedmioty Liczba godzin
1. Wprowadzenie, normy i organizacja  rachunkowości 10
2. Ewidencja w księgach rachunkowych 20
3. Rachunek kosztów 10
4. Controlling 10
5. Rachunkowość zarządcza 10
6. Rachunkowość małych firm 5
7. Sprawozdawczość finansowa 10
8. Analiza finansowa 10
9. Rewizja finansowa 10
10. Podstawy prawa gospodarczego 10
11. Systemy podatkowe 10
12. Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze 10
13. Zarządzanie ryzykiem 10
14. Postępowanie podatkowe i kontrola podatkowa 10
15. Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych 10
16. Rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych 10
17. Rozliczanie podatku od towarów i usług 10
18. Podatek akcyzowy, cła i procedury celne 10
19. Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie 10
20. Prawo karno skarbowe 10
21. Seminarium 10
Razem  215

Egzaminy: Przedmioty kończą się zaliczeniem pisemnym w formie testu lub przygotowaniem projektu. Studium kończy się obroną pracy dyplomowej.

Egzaminy z przedmiotów: ewidencja w księgach rachunkowych, rachunkowość zarządcza, systemy podatkowe, postępowanie podatkowe i kontrola podatkowa, zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie, prawo karno skarbowe

Organizacja zajęć

Program studiów obejmuje zajęcia w formie wykładów, konwersatoriów i seminariów. Zajęcia prowadzone są zarówno od strony teoretycznej, jak i dzięki doświadczeniom z codziennej pracy zawodowej – od strony praktycznej przez grono znawców problematyki księgowej, podatkowej i finansowej. Są wśród nich pracownicy naukowi Uniwersytetu Opolskiego, księgowi, doradcy podatkowi.

Czas trwania studiów
Studia trwają dwa semestry w systemie zaocznym. Spotkania odbywają się według określonego harmonogramu (raz na dwa tygodnie) w soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 18.10 w blokach przewidzianych tak jak na studiach niestacjonarnych prowadzonych na UO.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych programem studiów oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.

Uzyskiwany dyplom
uczestnicy studiów po pozytywnej obronie pracy dyplomowej otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny.

Koszt studiów
Łączny koszt dwusemestralnych studiów wynosi 3.000 zł.
Opłaty wnoszone są w IV ratach.
Na prośbę osoby zainteresowanej wystawiamy faktury, także dla pracodawców delegujących pracowników na studia.

Uwaga osoby zarejestrowane na studia!
Wpłaty za studia należy dokonać zgodnie z oświadczeniem o pokryciu kosztów kształcenia na podane poniżej konto:
Uniwersytet Opolski Plac Kopernika 11 a 45 – 040 Opole
nr: 09109021380000000556000043
z dopiskiem „Rachunkowość i polityka podatkowa” 1313

Zgłoszenia
Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie na studia
  2. kwestionariusz osobowy
  3. odpis dyplomu ukończenia studiów (magisterskich lub zawodowych) + kserokopia
  4. oświadczenie o pokryciu kosztów studiów
  5. podpisanej Informacji o przetwarzaniu danych osobowych
  6. ksero dowodu osobistego (strona ze zdjęciem i zameldowaniem)
  7. dwie fotografie

Do pobrania
Regulamin studiów podyplomowych

Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie Wydziału Ekonomicznego
ul. Ozimska 46a 45-058 Opole
mgr Grażyna Dudka
(77) 401 69 00 fax (77) 401 69 01
e-mail: sekekon@uni.opole.pl

Opiekun Naukowy:
prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka – Kisiel
Katedra Finansów i Rachunkowości
Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Opolski

Jednostka prowadząca studia:
Wydział Ekonomiczny UO
45-058 Opole, ul. Ozimska 46a

Kierownik Studiów:
dr Jacek Pieczonka
(77) 40 16 887
e-mail: jpieczonka@uni.opole.pl

Sekretariat studiów podyplomowych:
Wydział Ekonomiczny UO
45-058 Opole, ul. Ozimska 46a
mgr Grażyna Dudka
(77) 401 69 00 fax (77) 401 69 01
e-mail: sekekon@uni.opole.pl