Zaznacz stronę

Logistyka, studia niestacjonarne I stopnia

Rodzaj studiów: licencjackie System studiów: niestacjonarne
Czas trwania: 3 lata

Zapraszając Państwa do podjęcia studiów na Wydziale Ekonomicznym należy podkreślić, że absolwenci naszych kierunków zdobywają atrakcyjną, zgodną ze swoim wykształceniem pracę nie tylko w przedsiębiorstwach Opola i regionu opolskiego, lecz również w kraju i za granicą. Pracują w jednostkach samorządu terytorialnego różnych szczebli, w stowarzyszeniach społecznych oraz w wielu innych znaczących instytucjach. Wyrazem pozycji naukowej naszego Wydziału są prawa do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

Czego uczy się na logistyce?

W okresie trwania studiów student zapoznaje się z szeroko rozumianą dziedziną logistyki, która stanowi nie tylko jedną z najistotniejszych dyscyplin praktycznych we współczesnej ekonomii i zarządzaniu, lecz również jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż we współczesnych gospodarkach rynkowych.
W trakcie studiów przekazywana jest wiedza z zakresu zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, sterowania przepływami towarów i informacji, funkcjonowania łańcuchów dostaw, inżynierii systemów i analizy systemowej, marketingu, zarządzania produkcją i usługami, infrastruktury logistycznej, zarządzania jakością oraz projektowania procesów.
Właściwe przygotowanie do wykonywania zawodu logistyka student uzyskuje również dzięki odpowiednio opracowanym i przedstawionym treściom kształcenia z przedmiotów podstawowych – matematyki, statystyki, ekonomii, zarządzania, finansów i rachunkowości oraz prawa.
Studenci mają możliwość pozyskiwania i rozwijania wiedzy z zakresu logistyki, zarządzania i ekonomii oraz uzyskania certyfikatu EBC*L w Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym istniejącym na naszym Wydziale. Międzynarodowy certyfikat umiejętności gospodarczych, czyli Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych stanowi świadectwo praktycznej wiedzy ekonomicznej i jest uznawany w większości krajów europejskich.
Wysoce wykwalifikowana kadra, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników Katedry Logistyki i Marketingu, od wielu lat prowadzi badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne w zakresie logistyki. Wymiernym rezultatem dotychczasowych badań jest szereg prac, w tym także opublikowanych w wydawnictwach ogólnopolskich (PWE, C.H. Beck, PAN), o których randze świadczyć mogą liczne cytowania w literaturze fachowej/przedmiotu. Pracownicy Katedry Logistyki i Marketingu współpracują z najważniejszymi ośrodkami naukowymi w Polsce specjalizującymi się w zagadnieniach logistyki, a także z wieloma przedsiębiorstwami.
Po ukończeniu licencjatu na kierunku Logistyka istnieje możliwość kontynuacji studiów na poziomie magisterskim w ramach tego samego Wydziału na kierunku Ekonomia.

Co można robić po tych studiach?

Absolwent kierunku logistyka nabywa wiedzę dotyczącą funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych, a także kompetencje w zakresie zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Uzyskane w trakcie studiów umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik analizy statystycznej i ekonomicznej, może wykorzystać na kierowniczych stanowiskach w dużych przedsiębiorstwach i korporacjach posiadających rozwinięty dział logistyki. Umiejętności sterowania przepływami towarów i informacji w przedsiębiorstwie i w relacjach przedsiębiorstwa z dostawcami, handlowcami, hurtownikami i detalistami wykorzysta w przedsiębiorstwach z branży TSL (Transport – Spedycja – Logistyka) a także w małych i średnich przedsiębiorstwach prowadzących działalność logistyczną.
Absolwentów potrafiących opracować koncepcję działań logistycznych i wdrożyć ją w praktyce biznesowej, projektować procesy i systemy logistyczne oraz organizować działalność logistyczną poszukują przedsiębiorstwa funkcjonujące w różnych sektorach gospodarki.

Absolwenci kierunku logistyka mogą znaleźć zatrudnienie m.in. jako:

 • Menedżerowie ds. logistyki w krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstwach i korporacjach

 • Kierownicy działu logistyki w różnego rodzaju organizacjach, w tym przede wszystkim w przedsiębiorstwach branży TSL (Transport – Spedycja – Logistyka)

 • Specjaliści w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej i organizacjach non-profit prowadzących działalność logistyczną

 • Pracownicy instytutów naukowo-badawczych specjalizujących się w zakresie logistyki

 • Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw w branży TSL

 • Analitycy rynku i branży TSL w firmach doradczych i konsultingowych

Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów na kierunku LOGISTYKA

Grupa 1: Przedmioty z zakresu nauk ścisłych

 • Matematyka
 • Statystyka
 • Ekonometria
 • Technologie informacyjne

Grupa 2: Przedmioty z zakresu nauk społecznych

 • Geografia gospodarcza

 • Socjologia

 • Ekonomia

 • Prawo

 • Ekonomika transportu

Grupa 3: Przedmioty kierunkowe z zakresu nauk o zarządzaniu

 • Podstawy zarządzania

 • Zarządzanie produkcją i usługami

 • Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce

 • Finanse i rachunkowość

 • Podstawy marketingu

Grupa 4: Przedmioty kierunkowe z zakresu logistyki

 • Podstawy logistyki

 • Infrastruktura logistyczna

 • Zarządzanie łańcuchem dostaw

 • Logistyka zaopatrzenia

 • Logistyka produkcji

 • Logistyka dystrybucji

Co wyróżnia LOGISTYKĘ na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego?

 • Wysoce wykwalifikowana kadra, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników Katedry Logistyki i Marketingu, którzy od wielu lat prowadzą badania naukowe nad istotnymi problemami logistyki przedsiębiorstw. Wyniki badań wykorzystywane są do wzbogacania zajęć dydaktycznych w zakresie logistyki.

 • Szereg prac opublikowanych m.in. w wydawnictwach ogólnopolskich takich jak: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, C.H. Beck, Polska Akademia Nauk, w tym klasyczne już podręczniki i monografie z dziedziny logistyki.

 • Współpraca z ośrodkami zagranicznymi w zakresie badań, wymiany informacji i pozyskiwania najnowszej literatury z dziedziny logistyki. W księgozbiorze Wydziału Ekonomicznego znajduje się ponad 70 publikacji z zakresu logistyki głównie niemiecko i anglojęzycznej

 • Współpraca z najważniejszymi ośrodkami naukowymi w Polsce specjalizującymi się w zagadnieniach logistyki, a także z wieloma przedsiębiorstwami

 • Możliwość pozyskiwania i rozwijania kompleksowej wiedzy z zakresu logistyki, zarządzania i ekonomii, potwierdzona certyfikatem Centrum Egzaminacyjnego EBC*L. Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych stanowi świadectwo praktycznej wiedzy ekonomicznej uznawane w większości krajów europejskich (wydawany jest w języku angielskim).

Sylwetka absolwenta kierunku LOGISTYKA

 • Absolwent kierunku studiów LOGISTYKA nabywa wiedzę dotyczącą funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych, a ponadto zdobywa umiejętności w zakresie zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych

 • Uzyskane w trakcie studiów umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych absolwent LOGISTYKI może wykorzystać na kierowniczych stanowiskach w dużych przedsiębiorstwach i korporacjach posiadających rozwinięty dział logistyki

 • Absolwent studiów na kierunku LOGISTYKA nabywa również umiejętności sterowania przepływami towarów i informacji w przedsiębiorstwie i w relacjach przedsiębiorstwa z dostawcami, handlowcami, hurtownikami i detalistami, które może wykorzystać w działalności zawodowej w branży TSL (Transport – Spedycja – Logistyka) a także w małych i średnich przedsiębiorstwach prowadzących działalność logistyczną

 • Absolwentów studiów na kierunku LOGISTYKA potrafiących opracować koncepcję działań logistycznych i wdrożyć ją w praktyce biznesowej, projektować procesy i systemy logistyczne oraz organizować działalność logistyczną, poszukują przedsiębiorstwa funkcjonujące w różnych sektorach gospodarki

Perspektywy zatrudnienia – Absolwenci kierunku logistyka mogą znaleźć zatrudnienie m.in. jako:

 • Menedżerowie ds. logistyki w krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstwach i korporacjach

 • Kierownicy działu logistyki w różnego rodzaju organizacjach, w tym przede wszystkim w przedsiębiorstwach branży TSL (Transport – Spedycja – Logistyka)

 • Specjaliści w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej i organizacjach non-profit prowadzących działalność logistyczną

 • Pracownicy instytutów naukowo-badawczych specjalizujących się w zakresie logistyki

 • Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw w branży TSL

 • Analitycy rynku i branży TSL w firmach doradczych i konsultingowych