Zaznacz stronę

W dniach 24-25 kwietnia 2017 roku Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej oraz Zakład Teorii Ekonomii na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego zorganizowali Siedemnastą Międzynarodową Konferencję z cyklu „Current Issues of Sustainable Development”, której temat przewodni brzmiał: „Different Views on Sustainable Development: What Is Really Sustainable?”. Przy organizacji Konferencji współuczestniczyli Uniwersytet Nauk Stosowanych w Zittau/Goerlitz (University of Applied Science, Zittau /Gȍrlitz, Germany), Instytut Badawczy Uniwersytetu Szawelskiego na Litwie (Research Institute at Siauliai University, Lithuania), Międzyuniwersytecki Program Badawczy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (the Inter-University Sustainable Development Research Programme, IUSDRP) oraz Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych (the Polish Association of Environmental and Natural Resource Economists).

Tegoroczną konferencję zaszczycili swoją obecnością specjalni goście zagraniczni, do których należeli Prof. Dr Peter Schmuck reprezentujący Uniwersytet w Getyndze (University of Göttingen, Germany), David Berger z Uniwersytetu w Roskilde (Roskilde University, Denmark), a także prof. Jinming Sha z Uniwersytetu Fujian w Chinach (Fujian Normal University, China), z którym Uniwersytet Opolski prowadzi wielopłaszczyznową współpracę naukową.

Międzynarodowy charakter Konferencji został wyraźnie uwydatniony dzięki uczestnictwu gości z Chin, Meksyku, Danii, Niemiec, Portugalii, Ukrainy, Rosji, Litwy, Iranu oraz Afganistanu. Głównymi organizatorami byli prof. Janusz Słodczyk, dr Monika Paradowska, dr Bartosz Fortuński oraz mgr Mateusz Musiał, a także Marcelina Tacica wraz z członkami Studenckiego Koła Naukowego Zrównoważonego Rozwoju oikos Opole.

Do głównych zagadnień poruszanych w trakcie Konferencji należały kwestie związane z dylematami oraz różnymi podejściami do budowania podstaw zrównoważonego rozwoju. Prelegenci w swych wystąpieniach omawiali między innymi problematykę zrównoważonej produkcji energii i projektów mających na celu tworzenie zrównoważonych społeczności lokalnych, wyzwań, przed którymi stoją państwa rozwijające się, wykorzystania technologii na rzecz zrównoważonego rozwoju, konieczności interdyscyplinarnego podejścia do praktycznych i teoretycznych badań nad zrównoważonym rozwojem, jak również bardziej szczegółowe studia przypadków pozostające w nurcie poruszanej tematyki. Bardzo ważny element stanowiły burzliwe dyskusje dotyczące poszczególnych prezentacji, które były omawiane publiczne pod przewodnictwem moderatorów – prof. Petera Schmucka (Uniwersytet w Getyndze, Niemcy), DI Markusa Willa (Uniwersytet Nauk Stosowanych w Zittau /Gȍrlitz, Niemcy), prof. Joosta Platje (WSB we Wrocławiu, Polska), prof. Karola Kociszewskiego (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska), dr Michała Ptaka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska), a także dr Monikę Paradowską (Uniwersytet Opolski, Polska).

Współorganizatorzy Konferencji wyrazili nadzieję na przyszłoroczną współpracę, której celem będzie między innymi poszerzenie międzynarodowego zakresu konferencji, jak również rozwój międzynarodowego czasopisma naukowego Economic and Environmental Studies.

 

Strona internetowa konferencji: www.sdconf.we.uni.opole.pl

 foto: Sebastian Marcinkowski