Zaznacz stronę

Praktyki zawodowe

STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE – obieg dokumentów

Przed rozpoczęciem praktyk KAŻDY STUDENT jest zobowiązany:

 • pobrać SKIEROWANIE na praktyki z Zakładu Praktyk CEDU Uniwersytetu Opolskiego znajdującego się w Opolu przy ulicy Katowickiej 87A, pok. 5.6. – w terminie podanym na stronie www.cedu.uni.opole.pl,
 • przygotować PROGRAM PRAKTYKI  i uzyskać jego zatwierdzenie przez opiekuna praktyk swojego kierunku lub specjalności (zob. zakładka OPIEKUNOWIE PRAKTYK),
 • zgłosić się ze SKIEROWANIEM do wybranego Zakładu Pracy, w którym zamierza się odbyć praktykę, w celu uzgodnienia z dyrektorem w/w instytucji warunków praktyki (przede wszystkim jej terminu) – potwierdzeniem tego jest podpis dyrektora (bądź upoważnionej przez niego osoby) na skierowaniu,
 • przed rozpoczęciem praktyki:
 • przynieść do Zakładu Praktyk CEDU UO wypełnione SKIEROWANIE – na jego podstawie CEDU przygotowuje komplet dokumentów:
  • UMOWĘ w sprawie organizacji praktyk studenckich – 2 egzemplarze
  • INSTRUKCJĘ w sprawie organizacji praktyk studenckich
  • formularz OPINII o przebiegu praktyki studenckiej
  • odebrać przygotowany komplet dokumentów i dostarczyć je do instytucji, w której będzie realizowana praktyka oraz podpisać OŚWIADCZENIE
   o zapoznaniu się z Regulaminem Zakładu Praktyk oraz obowiązkowych praktyk studenckich(dostępne na www.cedu.uni.opole.pl )
UWAGA!
1 egzemplarz podpisanej przez Zakład Pracy UMOWY w sprawie organizacji praktyk studenckich powinien zostać odesłany do Zakładu Praktyk CEDU UO przed rozpoczęciem praktyki przez studenta
 • stawić się w uzgodnionym terminie w Zakładzie Pracy dla odbycia praktyki (dyrektor Zakładu Pracy wyznaczy zakładowego opiekuna praktyk, który po zakończeniu wypełni formularz OPINII o przebiegu praktyki studenckiej),
 • po zakończeniu praktyki student jest zobowiązany:
  • odebrać osobiście z Zakładu Pracy OPINIĘ, która jest niezbędna do zaliczenia praktyki
  • przygotować RAPORT z przebiegu praktyki
  • przedstawić opiekunowi praktyk swojego kierunku lub specjalności OPINIĘ oraz RAPORT by uzyskać zaliczenie praktyki, potwierdzone wpisem w indeksie na stronie 82.

 

INSTRUKCJA ZALICZANIA PRAKTYK STUDENCKICH

Dla studentów kierunków:

Wzór podania o zaliczenie praktyki na podstawie umowy o pracę lub staż.

 

 

 

Opiekun praktyk – dr Anna Bisaga

 

Opiekun praktyk – dr Jacek Pieczonka

 

Opiekun praktyk – dr Adam Walawender

 

Opiekun praktyk – dr Agnieszka Tłuczak

 

 • EKONOMIA, STUDIA LICENCJACKIE, I STOPIEŃ
  Specjalność: international business

Opiekun praktyk – dr Agnieszka Dembicka – Niemiec

 

Opiekun praktyk – dr Anna Bruska

 

Opiekun praktyk – dr Anna Mijal

 

Opiekun praktyk – dr hab. Sabina Kauf, prof. UO

 

Opiekun praktyk – Dr Magdalena Śliwa

 

 

ZAŁOŻENIA PRAKTYKI:
Praktyka ma służyć pogłębieniu wiedzy studenta na temat funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz konfrontacji wiedzy teoretycznej z praktyką gospodarczą, a także umożliwić zebranie materiału empirycznego potrzebnego do napisania pracy licencjackiej lub magisterskiej.