Zaznacz stronę

Praktyki zawodowe

STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE – obieg dokumentów

Przed rozpoczęciem praktyk KAŻDY STUDENT jest zobowiązany:

 • pobrać SKIEROWANIE na praktyki z Zakładu Praktyk CEDU Uniwersytetu Opolskiego znajdującego się w Opolu przy ulicy Katowickiej 87A, pok. 5.6. – w terminie podanym na stronie www.cedu.uni.opole.pl,
 • przygotować PROGRAM PRAKTYKI  i uzyskać jego zatwierdzenie przez opiekuna praktyk swojego kierunku lub specjalności (patrz niżej),
 • zgłosić się ze SKIEROWANIEM do wybranego Zakładu Pracy, w którym zamierza się odbyć praktykę, w celu uzgodnienia z dyrektorem w/w instytucji warunków praktyki (przede wszystkim jej terminu) – potwierdzeniem tego jest podpis dyrektora (bądź upoważnionej przez niego osoby) na skierowaniu,
 • przed rozpoczęciem praktyki:
 • przynieść do Zakładu Praktyk CEDU UO wypełnione SKIEROWANIE – na jego podstawie CEDU przygotowuje komplet dokumentów:
  • UMOWĘ w sprawie organizacji praktyk studenckich – 2 egzemplarze
  • INSTRUKCJĘ w sprawie organizacji praktyk studenckich
  • formularz OPINII o przebiegu praktyki studenckiej
  • odebrać przygotowany komplet dokumentów i dostarczyć je do instytucji, w której będzie realizowana praktyka oraz podpisać OŚWIADCZENIE
   o zapoznaniu się z Regulaminem Zakładu Praktyk oraz obowiązkowych praktyk studenckich(dostępne na www.cedu.uni.opole.pl )
UWAGA!
1 egzemplarz podpisanej przez Zakład Pracy UMOWY w sprawie organizacji praktyk studenckich powinien zostać odesłany do Zakładu Praktyk CEDU UO przed rozpoczęciem praktyki przez studenta
 • stawić się w uzgodnionym terminie w Zakładzie Pracy dla odbycia praktyki (dyrektor Zakładu Pracy wyznaczy zakładowego opiekuna praktyk, który po zakończeniu wypełni formularz OPINII o przebiegu praktyki studenckiej),
 • po zakończeniu praktyki student jest zobowiązany:
  • odebrać osobiście z Zakładu Pracy OPINIĘ, która jest niezbędna do zaliczenia praktyki
  • przygotować RAPORT z przebiegu praktyki
  • przedstawić opiekunowi praktyk swojego kierunku lub specjalności OPINIĘ oraz RAPORT by uzyskać zaliczenie praktyki, potwierdzone wpisem w indeksie na stronie 82.

 

Wzór podania o zaliczenie praktyki na podstawie umowy o pracę lub staż.

 

Opiekun praktyk

 dr Anna Bisaga

dr Jacek Pieczonka

dr Agnieszka Dembicka – Niemiec

dr Agnieszka Tłuczak

dr Anna Bruska

dr hab. Sabina Kauf, prof. UO

Dr Magdalena Śliwa

 • Gospodarka przestrzenna, studia inżynierskie

 

ZAŁOŻENIA PRAKTYKI:
Praktyka ma służyć pogłębieniu wiedzy studenta na temat funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz konfrontacji wiedzy teoretycznej z praktyką gospodarczą, a także umożliwić zebranie materiału empirycznego potrzebnego do napisania pracy licencjackiej lub magisterskiej.

 

 

Wzory opinii i instrukcje praktyk

Uwaga:

 • Praktyki ciągłe pedagogiczne są rozliczane na podstawie umów o dzieło. Przyjmujący zamówienie-opiekun praktyki w placówce / instytucji zobowiązany jest osobiście wykonać dzieło w formie sporządzenia pisemnej opinii z praktyk i w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
 • Opinia powinna zostać sporządzona w oparciu o opisową formę czynnego wkładu twórczego nauczyciela w przygotowanie praktyczne studenta i powinna obejmować opis wszystkich faz przebiegu praktyki.
 • Opinia musi być przygotowana indywidualnie dla każdego studenta, musi posiadać cechy niepowtarzalne, adekwatne do wykonanego dzieła.
 • Przyjmujący zamówienie powinien posiadać odpowiednią wiedzę, umiejętności, kwalifikacje i kompetencje do wykonania dzieła.
 • Ponadto zamówione dzieło powinno być wykonane z uwzględnieniem najnowszych zdobyczy wiedzy zawodowej oraz zgodnie ze standardami funkcjonującymi w danej dziedzinie.

 

II rok EKONOMIA, Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem

II rok EKONOMIA, Gospodarka finansowa i rachunkowość przedsiębiorstwa

II rok EKONOMIA, Gospodarka miejska i regionalna

II rok EKONOMIA, Techniki informatyczne i ekonometryczne w ekonomii

II rok ZARZĄDZANIE, zarządzanie marketingowe

II rok Logistyka

II rok Gospodarka przestrzenna (studia inżynierskie)

 

źródło: instrukcja i wzory dokumentów:  http://cedu.uni.opole.pl/opinie-wydzial-ekonomiczny/