Zaznacz stronę

Praktyki zawodowe

UWAGA
Nowe wzory dokumentów praktyk obowiązujące od bieżącego roku akademickiego

STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE – obieg dokumentów

Przed rozpoczęciem praktyk KAŻDY STUDENT jest zobowiązany:

 • pobrać SKIEROWANIE na praktyki ze strony internetowej jednostki  “Obszar Edukacji i Praktyk Studenckich Uniwersytetu Opolskiego ” znajdującej się w Opolu przy Katowickiej 68, pok. 103 – w terminie podanym na stronie www.cedu.uni.opole.pl,
 • przygotować PROGRAM PRAKTYKI  i uzyskać jego zatwierdzenie przez koordynatora praktyk swojego kierunku lub specjalności (patrz niżej),
 • zgłosić się ze SKIEROWANIEM do wybranego Zakładu Pracy, w którym zamierza się odbyć praktykę, w celu uzgodnienia z dyrektorem w/w instytucji warunków praktyki (przede wszystkim jej terminu) – potwierdzeniem tego jest podpis dyrektora (bądź upoważnionej przez niego osoby) na skierowaniu,
 • przed rozpoczęciem praktyki:
 • przynieść do jednostki “Obszar Edukacji i Praktyk Studenckich UO” wypełnione SKIEROWANIE – na jego podstawie CEDU przygotowuje komplet dokumentów:
  • UMOWĘ w sprawie organizacji praktyk studenckich – 2 egzemplarze
  • INSTRUKCJĘ w sprawie organizacji praktyk studenckich
  • formularz OPINII o przebiegu praktyki studenckiej
  • odebrać przygotowany komplet dokumentów i dostarczyć je do instytucji, w której będzie realizowana praktyka oraz podpisać OŚWIADCZENIE
   o zapoznaniu się z Regulaminem Zakładu Praktyk oraz obowiązkowych praktyk studenckich(dostępne na www.cedu.uni.opole.pl
UWAGA

 

1 egzemplarz podpisanej przez Zakład Pracy UMOWY w sprawie organizacji praktyk studenckich powinien zostać odesłany do jednostki “Obszar Edukacji i Praktyk Studenckich UO” przed rozpoczęciem praktyki przez studenta

 • stawić się w uzgodnionym terminie w Zakładzie Pracy dla odbycia praktyki (dyrektor Zakładu Pracy wyznaczy zakładowego opiekuna praktyk, który po zakończeniu wypełni formularz OPINII o przebiegu praktyki studenckiej),
 • po zakończeniu praktyki student jest zobowiązany:
  • odebrać osobiście z Zakładu Pracy OPINIĘ, która jest niezbędna do zaliczenia praktyki
  • przygotować RAPORT z przebiegu praktyki
  • przedstawić koordynatorowi praktyk swojego kierunku lub specjalności OPINIĘ oraz RAPORT by uzyskać zaliczenie praktyki, potwierdzone wpisem w USOS.

 

Wzór podania o zaliczenie praktyki.

 

 

Koordynatorzy praktyk

 dr Anna Bisaga

dr Jacek Pieczonka

dr Agnieszka Dembicka – Niemiec

dr Agnieszka Tłuczak

dr Anna Bruska

dr hab. Sabina Kauf, prof. UO

dr Magdalena Śliwa

 • Gospodarka przestrzenna, studia inżynierskie

 

ZAŁOŻENIA PRAKTYKI:
Praktyka ma służyć pogłębieniu wiedzy studenta na temat funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz konfrontacji wiedzy teoretycznej z praktyką gospodarczą, a także umożliwić zebranie materiału empirycznego potrzebnego do napisania pracy licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej.

 

Wzory opinii i instrukcje praktyk

 

 

źródło: instrukcja i wzory dokumentów:  http://cedu.uni.opole.pl/opinie-wydzial-ekonomiczny/