Zaznacz stronę

Pośrednik i zarządca nieruchomości

Adresaci studiów podyplomowych
Studia adresowane są do osób zainteresowanych problematyką pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami, a także pragnących poznać bliżej problematykę gospodarowania nieruchomościami w związku z działalnością na rynkach finansowych i inwestycyjnych. Studia skierowane są m.in. do: rzeczoznawców majątkowych chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, pośredników w obrocie nieruchomościami chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania nieruchomościami, pracowników banków, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w obrocie i zarządzaniu nieruchomościami, pracowników administracji i spółdzielni mieszkaniowych, konsultantów, doradców inwestycyjnych, pragnących pogłębić swoją wiedzę w dziedzinie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami, innych zainteresowanych osób (np. absolwentów uczelni i wydziałów ekonomicznych, prawnych i technicznych).
Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby, które ukończyły studia wyższe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie).

Cel studiów i zakładane efekty
Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami poprzez zapoznanie słuchaczy z problematyką rynku nieruchomości, funkcjonowania biura obrotu nieruchomościami oraz przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania nieruchomościami.
Studia pozwolą na zdobycie aktualnej wiedzy obejmującej najnowsze uregulowania prawne oraz zagadnienia ekonomiczno-finansowe niezbędne w samodzielnym wykonywaniu zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości.

Ramowy program studiów – zagadnienia:
I. PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA

Część ogólna prawa cywilnego
Podstawy prawa rzeczowego
Podstawy prawa zobowiązań
Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
Źródła informacji o nieruchomościach
Gospodarka przestrzenna
Gospodarka nieruchomościami
Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
Gospodarka rolna, leśna i wodna
Ochrona danych osobowych

II. PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ

Podstawy ekonomii
Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
Elementy finansów i bankowości
Podstawy matematyki finansowej
Elementy analizy finansowo-ekonomicznej
Elementy rachunkowości
Elementy planowania i kalkulacji kosztów

III. PODSTAWY WIEDZY TECHNICZNEJ

Podstawy budownictwa
Przegląd technologii w budownictwie
Proces inwestycyjny w budownictwie
Eksploatacja nieruchomości
Bezpieczeństwo użytkowe konstrukcji
Przeglądy techniczne i remonty
Podstawy kosztorysowania

IV. POŚREDNIK I ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI

Status prawny pośrednika i zarządcy
Organizacje zawodowe pośredników i zarządców
Standardy zawodowe i etyka zawodowa pośrednika i zarządcy
Zawód pośrednika i zarządcy w wybranych krajach UE

V. OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI

Wprowadzenie do problematyki obrotu nieruchomościami
Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w teorii i praktyce
Procedury w obrocie nieruchomościami w teorii i praktyce
Podatki i opłaty związane z nieruchomościami
Zabezpieczenia finansowe i prawne w obrocie nieruchomościami
Współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami z instytucjami finansowymi i bankami
Notariusz w obrocie nieruchomościami

VI. ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Wprowadzenie do problematyki zarządzania nieruchomościami
Umowa o zarządzanie nieruchomością w teorii i praktyce
Plan zarządzania nieruchomością w teorii i praktyce\
Procedury w zarządzaniu nieruchomościami w teorii i praktyce
Podatki i opłaty związane z nieruchomościami
Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi w teorii i praktyce
Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi w teorii i praktyce
Zarządzanie zasobami nieruchomościowymi

VII. UMIEJĘTNOŚCI INTERDYSCYPLINARNE

Rzeczoznawstwo majątkowe – wybrane zagadnienia
Doradztwo na rynku nieruchomości w teorii i praktyce
Podstawy marketingu i psychologii. Sztuka argumentacji
VIII. SEMINARIUM DYPLOMOWE I EGZAMIN

Sylwetka absolwenta
Absolwenci studiów podyplomowych posiadać będą wiedzę i umiejętności o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym niezbędne w samodzielnym wykonywaniu zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomościami. Uczestnicy studiów po pozytywnej obronie pracy dyplomowej otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny.

Organizacja zajęć
Program studiów obejmuje zajęcia w formie wykładów interaktywnych i seminarium dyplomowego. Zajęcia zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej prowadzone będą przez osoby o dużym doświadczeniu zawodowym. Wśród kadry dydaktycznej znajdują się pracownicy Uniwersytetu Opolskiego oraz praktycy zajmujący się zarządzaniem, pośrednictwem i wyceną nieruchomości.

Czas trwania studiów

Studia trwają dwa semestry i prowadzone są w trybie zaocznym. Zajęcia prowadzone będą co dwa tygodnie, według harmonogramu określonego przez organizatora studiów w blokach przewidzianych tak jak na studiach niestacjonarnych prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest udział w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnego zaliczenia z wszystkich przedmiotów objętych programem studiów, a także przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.

Uzyskiwany dyplom
Uczestnicy studiów po pozytywnej obronie pracy dyplomowej otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny

Koszt studiów
Łączny koszt dwusemestralnych studiów wynosi 3.200 zł.
Opłaty wnoszone są w II ratach semestralnie.
Na prośbę osoby zainteresowanej wystawiamy faktury, także dla pracodawców delegujących pracowników na studia.

Uwaga osoby zarejestrowane na studia!
Wpłaty za studia należy dokonać zgodnie z oświadczeniem o pokryciu kosztów kształcenia na podane poniżej konto:
Uniwersytet Opolski Plac Kopernika 11 a 45 – 040 Opole
nr: 09109021380000000556000043
z dopiskiem „Pośrednik i zarządca nieruchomości” 1323

Zgłoszenia
Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie na studia
  2. kwestionariusz osobowy
  3. odpis dyplomu ukończenia studiów (magisterskich lub zawodowych) + kserokopia
  4. oświadczenie o pokryciu kosztów studiów
  5. podpisanej Informacji o przetwarzaniu danych osobowych
  6. ksero dowodu osobistego (strona ze zdjęciem i zameldowaniem)
  7. dwie fotografie

Do pobrania
Regulamin studiów podyplomowych

Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie Wydziału Ekonomicznego
ul. Ozimska 46a 45-058 Opole
mgr Grażyna Dudka (77) 401 69 00 fax (77) 401 69 01
e-mail: sekekon@uni.opole.pl

Opiekun Naukowy:
dr hab. Urszula Łangowska- Szczęśniak prof. UO
Zakład Teorii Ekonomii Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Opolski

Jednostka prowadząca studia:
Wydział Ekonomiczny UO
45-058 Opole, ul. Ozimska 46a

Kierownik Studiów:
dr Aleksandra Piasecka
(77) 40 16 886

Sekretariat studiów podyplomowych:
Wydział Ekonomiczny UO
45-058 Opole, ul. Ozimska 46a
mgr Grażyna Dudka
(77) 401 69 00 fax (77) 401 69 01
e-mail: sekekon@uni.opole.pl