Zaznacz stronę

SAMODZIELNY KSIĘGOWY KURS II STOPNIA

Cel kursu
Celem kursu jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy z zakresu rachunkowości jednostek gospodarczych oraz przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego.

Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę z zakresu:

 • organizacji rachunkowości w jednostkach zobowiązanych do prowadzenia rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • prowadzenia zapisów w księgach rachunkowych oraz przygotowywania ksiąg do zamknięć rocznych i sporządzenia pełnej sprawozdawczości finansowej,
 • rozliczania podatków, ceł oraz składek ZUS z instytucjami publicznoprawnymi.

 

Adresaci kursu

 • osoby zamierzające przygotować się do wykonywania zawodu księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. poz. 1145 – kod zawodu 331301)
 • osoby zamierzające nabyć i poszerzyć wiedzę oraz umiejętności w zakresie samodzielnego prowadzenia rachunkowości oraz rozliczeń finansowych w służbach księgowo – finansowych podmiotów gospodarczych,
 • wymagania stawiane kandydatom – znajomość podstawowych zasad rachunkowości i prawa.

 

Okres trwania kursu
Ogólna liczba godzin dydaktycznych dla jednego uczestnika – 120 godz.
Kurs trwa cztery miesiące i jest realizowany w systemie studiów stacjonarnych, według opracowanego harmonogramu zajęć (dwa razy w tygodniu), w poniedziałki i piątki
w godzinach od 16.00 do 20.50, w blokach przewidzianych tak jak na studiach stacjonarnych prowadzonych na UO. Zajęcia realizowane będą na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego.

Ramowy program zajęć

1. Międzynarodowe oraz krajowe regulacje prawne w zakresie rachunkowości – 2 godz.

2. Organizacja rachunkowości w świetle obowiązujących zasad (polityki) rachunkowości – 2 godz.

3. Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe – dokumentacja i ewidencja – 4 godz.

4. Klasyfikacja, dokumentacja oraz zasady ewidencji rozrachunków z tytułu dostaw i usług, publicznoprawnych, z pracownikami (z tytułu wynagrodzeń i innych), pozostałych. Wycena rozrachunków i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Rozrachunki krajowe i zagraniczne, leasing – 4 godz.

5. Ewidencja i wycena obrotu materiałowego i towarowego. Ustalanie, rozliczanie i ewidencja różnic inwentaryzacyjnych. Trwała utrata wartości zapasów i zasady dokonywania odpisów aktualizacyjnych – 4 godz.

6. Aktywa trwałe – klasyfikacja, dokumentacja, ewidencja. Metody amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych. Trwała utrata wartości środków trwałych – 4 godz.

7. Inwestycje – ich podział, zasady wyceny i ewidencji. Trwała utrata wartości inwestycji 4 godz.

8. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności operacyjnej – klasyfikacja i warianty ewidencji kosztów (zespół 4 – koszty wg rodzaju, zespół 5 – koszty wg typów działalności) – 4 godz.

9. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 2 godz.

10. Podstawy kalkulacji kosztów – ustalanie kosztu wytworzenia produktu – 2 godz.

11. Zasady wyceny i ewidencja obrotu produktami gotowymi (wycena produkcji w toku, półproduktów, wyrobów gotowych). Wycena bilansowa produktów. Trwała utrata wartości produktów oraz odpisy aktualizacyjne. Niedobory i szkody oraz zasady ich rozliczenia – 4 godz.

12. Przychody ze sprzedaży produktów i towarów, koszty uzyskania 4 godz..

13. Ewidencja pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, przychodów i kosztów finansowych 2 godz.

14. Ustalenie wyniku finansowego w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym – 4 godz.

15. Kapitały (fundusze) zasadnicze i specjalne. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów – 4 godz.

16. Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego – bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z działalności jednostki, skonsolidowane sprawozdania finansowe. Obowiązek badania i zatwierdzania sprawozdań finansowych – 6 godz.

17. Wybrane zagadnienia z prawa podatkowego – wybrane zagadnienia z zakresu ordynacji podatkowej, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek VAT, podatki kosztowe 18 godz.

18. Podstawy prawne dotyczące rozliczeń z ZUS – 6 godz.

19. Rachunkowość skomputeryzowana – zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 36 godz.

20. Egzamin – 4 godz.

Egzaminy dotyczące treści programowych
Kurs kończy się egzaminem pisemnym w formie testu – 4 godz.

Świadectwo
Słuchacze po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu, otrzymają świadectwo ukończenia kursu wydane przez Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny, zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 2 do zarządzenia nr 25/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 16.05.2013 r.

Koszt kursu
Łączny koszt kursu wynosi 800 zł. Na prośbę osoby zainteresowanej wystawiamy faktury, także dla pracodawców delegujących pracowników na kurs.

Warunki uczestnictwa w kursie

 • złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 4 do Regulaminu prowadzenia
  kursów w Uniwersytecie Opolskim),
 • podpisanie umowy między Uczelnią, a uczestnikiem kursu o świadczenie usług edukacyjnych,
 • złożenie dowodu uiszczenia opłaty za kurs zgodnie z zapisami umowy o świadczenie
  usług edukacyjnych.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie Wydziału Ekonomicznego
ul. Ozimska 46a 45-058 Opole
mgr Grażyna Dudka (77) 401 69 00 fax (77) 401 69 01
e-mail: sekekon@uni.opole.pl

 

Uwaga osoby zarejestrowane na kurs
Wpłaty za kurs należy dokonać zgodnie z oświadczeniem o pokryciu kosztów kształcenia
na podane poniżej konto:
Uniwersytet Opolski, Plac Kopernika 11a, 45 – 040 Opole
nr: 09109021380000000556000043
z dopiskiem „Samodzielny księgowy 843-37”

 

Jednostka prowadząca kurs:
Wydział Ekonomiczny UO
45-058 Opole, ul. Ozimska 46a

Kierownik Kursów:
dr Teresa Maszczak
(77) 40 16 887
e-mail: tmaszczak@uni.opole.pl

Sekretariat Kursów:
Wydział Ekonomiczny UO
45-058 Opole, ul. Ozimska 46a
mgr Grażyna Dudka
(77) 401 69 00 fax (77) 401 69 01
e-mail: sekekon@uni.opole.pl