Zaznacz stronę

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI KURS I STOPNIA

Cel kursu
Celem kursu jest przekazanie jego uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu rachunkowości jednostek gospodarczych.

Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę z zakresu:

 • podstaw prawnych regulujących zasady (politykę) rachunkowości w jednostkach gospodarczych,
 • organizacji rachunkowości w jednostkach zobowiązanych do prowadzenia rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • prowadzenia podstawowych zapisów w księgach rachunkowych oraz przygotowywania ksiąg do zamknięć rocznych i sporządzenia podstawowych sprawozdań finansowych,
 • rozliczania podatków oraz składek ZUS z instytucjami publicznoprawnymi.

Adresaci kursu

 • osoby zamierzające nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości,
 • osoby zamierzające prowadzić własną działalność gospodarczą – biuro rachunkowe,
 • osoby zamierzające podjąć pracę w służbach księgowo – finansowych podmiotów gospodarczych,
 • osoby zamierzające przygotować się do wykonywania zawodu księgowego, który został ujęty
  w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. poz. 1145 – kod zawodu 331301),
 • wymagania stawiane kandydatom – brak.

Okres trwania kursu
Ogólna liczba godzin dydaktycznych dla jednego uczestnika – 100 godz., dwa semestry.
Kurs trwa trzy miesiące i jest realizowany w systemie studiów stacjonarnych, według opracowanego harmonogramu zajęć (dwa razy w tygodniu), we wtorki i czwartki w godzinach od 16.00 do 20.50, w blokach przewidzianych tak jak na studiach stacjonarnych prowadzonych na UO. Zajęcia realizowane będą na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego.

Ramowy program zajęć

Rachunkowość w świetle obowiązujących przepisów prawnych – 2 godz.
1. Przedmiot, metody, zakres i zasady prowadzenia rachunkowości.
2. Międzynarodowe standardy rachunkowości i regulacje prawne z zakresu rachunkowości.

Organizacja rachunkowości – 12 godz.
1. Dokumentacja opisująca zasady (politykę) rachunkowości.
2. Podstawowe wymogi prowadzenia ksiąg rachunkowych ( dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, inwentarz, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych).
3. Dowody księgowe i ich obieg – emisja, kontrola i zatwierdzanie.
4. Inwentaryzacja- pojęcie, zasady, rodzaje, metody i terminy.
5. Techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych.
6. Kontrola wewnętrzna.

Podstawowe elementy rachunkowości 28 – godz.
1. Środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia – 2 godz.
2. Bilans – istota, cechy i zasady sporządzania – 2 godz.
3. Operacje gospodarcze i ich wpływ na składniki bilansu – 2 godz.
4. Zasady ewidencji na kontach bilansowych – 2 godz.
5. Podzielność pozioma i pionowa oraz łączenie kont – 2 godz.
6. Poprawianie błędów księgowych – 2 godz.
7. Zasady funkcjonowania kont niebilansowych – wynikowych – 4 godz..
8. Zasady ewidencji kosztów i przychodów – 6 godz..
9. Ewidencja procesów gospodarczych i ustalenie wyniku finansowego w jednostkach o różnej formie działalności (produkcja, handel, usługi) – 6 godz.

Wybrane problemy rachunkowości finansowej – 60 godz.
1. Podstawy prawne (podmiot, przedmiot opodatkowania, zasady naliczania, terminy rozliczeń) – 6 godz.:
– podatku dochodowego od osób prawnych,
– podatku od towarów i usług,
– podatku akcyzowego,
– elementy prawne ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
2. Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe – dokumentacja i ewidencja – 4 godz.
3. Klasyfikacja i zasady ewidencji rozrachunków – 4 godz.:
– z tytułu dostaw i usług,
– publiczno – prawnych,
– z pracownikami z tytułu wynagrodzeń,
– pozostałych.
4. Dokumentacja oraz ewidencja i aktualizacja wyceny rozrachunków – 2 godz.
5. Dokumentacja oraz ewidencja i wycena obrotu materiałowego i towarowego. Ustalanie, rozliczanie i ewidencja różnic inwentaryzacyjnych – 4 godz.
6. Aktywa trwałe – klasyfikacja, dokumentacja, ewidencja. Metody amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych – 4 godz.
7. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności operacyjnej – 4 godz.:
– klasyfikacja i warianty ewidencji kosztów (zespół 4 – koszty wg rodzaju, zespół 5 – koszty
wg typów działalności)
8. Rozliczenia międzyokresowe kosztów – 2 godz.
9. Podstawy kalkulacji kosztów – ustalanie kosztu wytworzenia produktu – 2 godz.
10. Dokumentacja oraz zasady wyceny i ewidencja obrotu produktami gotowymi – 2 godz.
11. Przychody ze sprzedaży produktów i towarów, koszty uzyskania – 4 godz.
12. Ewidencja pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, przychodów i kosztów finansowych – 4 godz.
13. Ustalenie wyniku finansowego w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym – 4 godz.
14. Kapitały (fundusze) własne. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów – 4 godz..
15. Zasady sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat. Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia – 4 godz.
16. Obowiązek badania i zatwierdzania sprawozdań finansowych – 2 godz.
17. Egzamin – 4 godz.

Egzaminy dotyczące treści programowych
Kurs kończy się egzaminem pisemnym w formie testu – 4 godz.

Świadectwo
Słuchacze po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu, otrzymają świadectwo ukończenia kursu wydane przez Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny, zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 2 do zarządzenia nr 25/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 16.05.2013 r.

Koszt kursu
Łączny koszt kursu wynosi 800 zł. Na prośbę osoby zainteresowanej wystawiamy faktury, także dla pracodawców delegujących pracowników na kurs.

Warunki uczestnictwa w kursie

 • złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 4 do Regulaminu prowadzenia
  kursów w Uniwersytecie Opolskim),
 • podpisanie umowy między Uczelnią, a uczestnikiem kursu o świadczenie usług edukacyjnych,
 • złożenie dowodu uiszczenia opłaty za kurs zgodnie z zapisami umowy o świadczenie
  usług edukacyjnych.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie Wydziału Ekonomicznego
ul. Ozimska 46a 45-058 Opole
mgr Grażyna Dudka (77) 401 69 00 fax (77) 401 69 01
e-mail: sekekon@uni.opole.pl

Uwaga osoby zarejestrowane na kurs
Wpłaty za kurs należy dokonać zgodnie z oświadczeniem o pokryciu kosztów kształcenia
na podane poniżej konto:
Uniwersytet Opolski, Plac Kopernika 11a, 45 – 040 Opole
nr: 09109021380000000556000043
z dopiskiem „Podstawy rachunkowości kurs I stopnia 843-28”

Jednostka prowadząca kurs:
Wydział Ekonomiczny UO
45-058 Opole, ul. Ozimska 46a

Kierownik Kursów:
dr Teresa Maszczak
(77) 40 16 887
e-mail: tmaszczak@uni.opole.pl

Sekretariat Kursów:
Wydział Ekonomiczny UO
45-058 Opole, ul. Ozimska 46a
mgr Grażyna Dudka
(77) 401 69 00 fax (77) 401 69 01
e-mail: sekekon@uni.opole.pl