Zaznacz stronę

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W FIRMIE

Cel kursu
1. Celem kursu jest przekazanie jego uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu rachunkowości mikro i małych jednostek gospodarczych.
2. Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę z zakresu:
– podstaw prawnych regulujących zasady związane z rejestracją i prowadzeniem działalności gospodarczej,
– rachunkowości w mikro i małych jednostkach gospodarczych,
– zasad prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
– organizacji rachunkowości przy prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
– rozliczania podatków oraz składek ZUS z instytucjami publicznoprawnymi.

Adresaci kursu

  • osoby zakładające własną działalność gospodarczą,
  • osoby chcące nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie zasad prowadzenia rachunkowości  w mikro i małych firmach,
  • wymagania stawiane kandydatom – brak.

 

Okres trwania kursu
Ogólna liczba godzin dydaktycznych dla jednego uczestnika – 40 godz.
Kurs trwa jeden miesiąc i jest realizowany w systemie studiów stacjonarnych, według opracowanego harmonogramu zajęć (dwa razy w tygodniu), we wtorki i piątki w godzinach od 16.00 do 20.50, w blokach przewidzianych tak jak na studiach stacjonarnych prowadzonych na UO.
Zajęcia realizowane będą na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego.

Ramowy program zajęć

1. Aspekty prawne dotyczące działalności gospodarczej – 2 godz..

2. Przepisy prawne regulujące zasady prowadzenia rachunkowości w mikro i małych jednostkach gospodarczych – 2 godz.

3. Organizacja rachunkowości mikro i małej firmy przy prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów – 10 godz.:
– dokumenty – podstawa zapisów, kontrola oraz zatwierdzanie dowodów księgowych, przechowywanie i archiwizowanie dowodów,
– podstawa zapisów w księdze przychodów i rozchodów – dowody źródłowe i dowody „wewnętrzne”,
– dodatkowe ewidencje – środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, rejestry dla celów podatku VAT, korzystanie z samochodów prywatnych itp.
– wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy cywilno-prawne) – zasady sporządzania listy płac i listy wypłat, naliczanie składek na rzecz ZUS, zaliczek na podatek dochodowy oraz innych potrąceń,
– koszty działalności – klasyfikacja i ewidencja, uproszczenia w mikro i małych firmach,
– przychody ze sprzedaży – ewidencja, ustalanie przychodów netto a podatek VAT.

4. Zapisy bieżące w księdze przychodów i rozchodów na podstawie dowodów księgowych – 14 godz.

5. Ustalanie wyniku działalności gospodarczej na koniec miesiąca i roku oraz przygotowanie podstawy do opodatkowania – 4 godz.

6. Rozliczenia z instytucjami publiczno-prawnymi – 6 godz.

7. Egzamin – 2 godz.
Egzaminy dotyczące treści programowych
Kurs kończy się egzaminem pisemnym w formie testu – 4 godz.

Świadectwo
Słuchacze po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu, otrzymają świadectwo ukończenia kursu wydane przez Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny, zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 2 do zarządzenia nr 25/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 16.05.2013 r.

Koszt kursu
Łączny koszt kursu wynosi 400 zł. Na prośbę osoby zainteresowanej wystawiamy faktury, także dla pracodawców delegujących pracowników na kurs.

Warunki uczestnictwa w kursie

  • złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 4 do Regulaminu prowadzenia
    kursów w Uniwersytecie Opolskim),
  • podpisanie umowy między Uczelnią, a uczestnikiem kursu o świadczenie usług edukacyjnych,
  • złożenie dowodu uiszczenia opłaty za kurs zgodnie z zapisami umowy o świadczenie
    usług edukacyjnych.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie Wydziału Ekonomicznego
ul. Ozimska 46a 45-058 Opole
mgr Grażyna Dudka (77) 401 69 00 fax (77) 401 69 01
e-mail: sekekon@uni.opole.pl

Uwaga osoby zarejestrowane na kurs
Wpłaty za kurs należy dokonać zgodnie z oświadczeniem o pokryciu kosztów kształcenia
na podane poniżej konto:
Uniwersytet Opolski, Plac Kopernika 11a, 45 – 040 Opole
nr: 09109021380000000556000043
z dopiskiem „Podatkowa księga przychodów i rozchodów w firmie 843-23”

Jednostka prowadząca kurs:
Wydział Ekonomiczny UO
45-058 Opole, ul. Ozimska 46a

Kierownik Kursów:
dr Teresa Maszczak
(77) 40 16 887
e-mail: tmaszczak@uni.opole.pl

Sekretariat Kursów:
Wydział Ekonomiczny UO
45-058 Opole, ul. Ozimska 46a
mgr Grażyna Dudka
(77) 401 69 00 fax (77) 401 69 01
e-mail: sekekon@uni.opole.pl