Zaznacz stronę

OBSŁUGA PODATKOWO – KSIĘGOWA MIKRO, MAŁEJ I ŚREDNIEJ FIRMY

Cel kursu
Celem kursu jest przekazanie jego uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu rachunkowości mikro, małych i średnich jednostek gospodarczych.
Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę z zakresu:

 • podstaw prawnych regulujących zasady rachunkowości w mikro, małych i średnich
  jednostkach gospodarczych,
 • organizacji księgowości przy prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • organizacji rachunkowości w jednostkach zobowiązanych do prowadzenia rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • prowadzenia podstawowych zapisów w księgach rachunkowych oraz przygotowania
 • zamknięcia ksiąg i sporządzenia podstawowych sprawozdań finansowych,
 • rozliczania podatków oraz składek ZUS z instytucjami publicznoprawnymi.

Adresaci kursu

 • osoby podejmujące pracę w służbach księgowo – finansowych,
 • osoby zakładające własną działalność gospodarczą,
 • osoby chcące nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie zasad prowadzenia rachunkowości,

Okres trwania kursu
Ogólna liczba godzin dydaktycznych dla jednego uczestnika – 120 godz.
Kurs trwa cztery miesiące i jest realizowany w systemie studiów stacjonarnych, według opracowanego harmonogramu zajęć (dwa razy w tygodniu), w poniedziałki i piątki w godzinach od 16.00 do 20.50, w blokach przewidzianych tak jak na studiach stacjonarnych prowadzonych na UO. Zajęcia realizowane będą na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego.

 

A. Rachunkowość podatkowa – 12 godz.
1. Aspekty prawne dotyczące działalności gospodarczej – 1 godz.
2. Przepisy prawne regulujące zasady prowadzenia rachunkowości w mikro, małych i średnich jednostkach gospodarczych – 1 godz.
3. Organizacja rachunkowości w firmie przy prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów –  3 godz.:
– dokumenty – podstawa zapisów, kontrola oraz zatwierdzanie dowodów księgowych, przechowywanie i archiwizowanie dowodów,
– podstawa zapisów w księdze przychodów i rozchodów – dowody źródłowe i dowody „wewnętrzne”,
– dodatkowe ewidencje – środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, rejestry dla celów podatku VAT, korzystanie z samochodów prywatnych itp.
4. Zapisy bieżące w księdze przychodów i rozchodów na podstawie dowodów księgowych –  5 godz.

5. Ustalanie wyniku działalności gospodarczej na koniec miesiąca i roku oraz przygotowanie podstawy do opodatkowania – 2 godz.

B. Rachunkowość w firmach zobowiązanych do prowadzenia rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości (pełna księgowość)
Rachunkowość w świetle obowiązujących przepisów prawnych – 9 godz.
1. Przedmiot, metody, zakres i zasady prowadzenia rachunkowości – 1 godz.
2. Międzynarodowe standardy rachunkowości i regulacje prawne z zakresu rachunkowości – 1 godz.
3. Organizacja rachunkowości – 1 godz.
4. Dokumentacja opisująca zasady (politykę) rachunkowości – 1 godz.
5. Podstawowe wymogi prowadzenia ksiąg rachunkowych (dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, inwentarz, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych) – 1 godz.
6. Dowody księgowe i ich obieg – emisja, kontrola i zatwierdzanie, archiwizowanie – 1 godz.
7. Inwentaryzacja – pojęcie, zasady, rodzaje, metody i terminy – 1 godz.
8. Techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych – 1 godz.
9. Kontrola wewnętrzna – 1 godz.

Podstawowe elementy rachunkowości – 20 godz.
1. Środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia – 2 godz.
2. Bilans – istota, cechy i zasady sporządzania – 2 godz.
3. Operacje gospodarcze i ich wpływ na składniki bilansu – 2 godz.
4. Zasady ewidencji na kontach bilansowych – 2 godz.
5. Podzielność pozioma i pionowa oraz łączenie kont– 2 godz.
6. Poprawianie błędów księgowych – 1 godz.
7. Zasady funkcjonowania kont niebilansowych – wynikowych – 3 godz.
8. Zasady ewidencji kosztów i przychodów – 3 godz.
9. Ewidencja procesów gospodarczych i ustalenie wyniku finansowego w jednostkach o różnej formie działalności (produkcja, handel, usługi) – 3 godz.
Wybrane problemy rachunkowości finansowej – 79 godz.
1. Podstawy prawne (podmiot, przedmiot opodatkowania, zasady naliczania, terminy rozliczeń) – 12 godz.:
– podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych,
– podatku od towarów i usług,
– podatku akcyzowego,
– elementy prawne ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
2. Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe – dokumentacja i ewidencja – 3 godz.
3. Klasyfikacja i zasady ewidencji – 3 godz.:
– rozrachunków z tytułu dostaw i usług,
– rozrachunków publicznoprawnych,
– rozrachunków z pracownikami (z tytułu wynagrodzeń i innych, opracowywanie listy płac),
– pozostałych rozrachunków .
4. Ewidencja i aktualizacja wyceny rozrachunków – 1 godz.
5. Ewidencja i wycena obrotu materiałowego i towarowego. Ustalanie, rozliczanie i ewidencja różnic inwentaryzacyjnych – 4 godz.
6. Aktywa trwałe – klasyfikacja, dokumentacja, ewidencja. Metody amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych – 3 godz.
7. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności operacyjnej – 3 godz.:
– klasyfikacja i warianty ewidencji kosztów (zespół 4 – koszty wg rodzaju, zespół 5 – koszty według typów działalności).
8. Rozliczenia międzyokresowe kosztów – 1 godz.
9. Podstawy kalkulacji kosztów – ustalanie kosztu wytworzenia produktu – 1 godz.
10. Zasady wyceny i ewidencja obrotu produktami gotowymi – 2 godz.
11. Przychody ze sprzedaży produktów i towarów, koszty uzyskania – 2 godz.
12. Ewidencja pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, przychodów i kosztów finansowych – 2 godz.
13. Ustalenie wyniku finansowego w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym – 4 godz.
14. Kapitały (fundusze) zasadnicze i specjalne. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów – 2 godz.
15. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie z załącznikiem nr 1, nr 4 i nr 5. Obowiązek badania i zatwierdzania sprawozdań finansowych – 2 godz.
16. Rachunkowość skomputeryzowana – zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych – 30 godz.
17. Egzamin – 4 godz.


Egzaminy dotyczące treści programowych

Kurs kończy się egzaminem pisemnym w formie testu – 4 godz.

Świadectwo
Słuchacze po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu, otrzymają świadectwo ukończenia kursu wydane przez Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny, zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 2 do zarządzenia nr 25/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 16.05.2013 r.

Koszt kursu:
Łączny koszt kursu wynosi 800 zł. Na prośbę osoby zainteresowanej wystawiamy faktury, także dla pracodawców delegujących pracowników na kurs.

Warunki uczestnictwa w kursie

 • złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 4 do Regulaminu prowadzenia
  kursów w Uniwersytecie Opolskim),
 • podpisanie umowy między Uczelnią, a uczestnikiem kursu o świadczenie usług edukacyjnych,
 • złożenie dowodu uiszczenia opłaty za kurs zgodnie z zapisami umowy o świadczenie
  usług edukacyjnych.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie Wydziału Ekonomicznego
ul. Ozimska 46a 45-058 Opole
mgr Grażyna Dudka (77) 401 69 00 fax (77) 401 69 01
e-mail: sekekon@uni.opole.pl

Uwaga osoby zarejestrowane na kurs
Wpłaty za kurs należy dokonać zgodnie z oświadczeniem o pokryciu kosztów kształcenia
na podane poniżej konto:
Uniwersytet Opolski, Plac Kopernika 11a, 45 – 040 Opole
nr: 09109021380000000556000043
z dopiskiem „Obsługa podatkowo-księgowa mikro, małej i średniej firmy 843-26”

Jednostka prowadząca kurs:
Wydział Ekonomiczny UO
45-058 Opole, ul. Ozimska 46a

Kierownik Kursów:
dr Teresa Maszczak
(77) 40 16 887
e-mail: tmaszczak@uni.opole.pl

Sekretariat Kursów:
Wydział Ekonomiczny UO
45-058 Opole, ul. Ozimska 46a
mgr Grażyna Dudka
(77) 401 69 00 fax (77) 401 69 01
e-mail: sekekon@uni.opole.pl