Zaznacz stronę

INWENTARYZACJA W FIRMIE

Cel kursu
Celem kursu jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy z zakresu inwentaryzacji w praktyce oraz przygotowanie słuchaczy do samodzielnego przeprowadzenia czynności inwentaryzacyjnych.

Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę z zakresu:

 • przepisów prawnych dotyczących inwentaryzacji,
 • organizacji procedur przeprowadzenia inwentaryzacji w firmie,
 • rozliczenia osób materialnie odpowiedzialnych za powierzony majątek,
 • ewidencji różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych.

Adresaci kursu

 • osoby zainteresowane nabyciem wiedzy i umiejętności w zakresie samodzielnego prowadzenia czynności inwentaryzacyjnych,
 • osoby podejmujące pracę w służbach księgowo – finansowych,
 • wymagania stawiane kandydatom – znajomość zasad sporządzania dokumentacji księgowej.

Okres trwania kursu
Ogólna liczba godzin dydaktycznych dla jednego uczestnika – 16 godz.
Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia kursu: październik 2016. Kurs trwa tydzień
i jest realizowany w systemie studiów stacjonarnych, według opracowanego harmonogramu zajęć (dwa razy w tygodniu), w środy i piątki w godzinach od 16.00 do 20.50 oraz jeden raz 16.00 – 19.10. Zajęcia realizowane będą na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego.

Ramowy program zajęć – 16 godz.

 • Regulacje prawne dotyczące inwentaryzacji – 1 godz.
 • Cel, zakres i odpowiedzialność za inwentaryzację – 1 godz.
 • Podstawowe zasady inwentaryzacji – 1 godz.
 • Metody i rodzaje inwentaryzacji – 1 godz.
 • Terminy inwentaryzacji – 1 godz.
 • Organizacja procedur przeprowadzenia inwentaryzacji – 1 godz.
 • Dokumentacja inwentaryzacyjna – 1 godz.
 • Odpowiedzialność materialna za powierzone składniki majątkowe – 1 godz.
 • Obowiązki poszczególnych osób w przygotowaniu inwentaryzacji – 1 godz.
 • Inwentaryzacja roczna – 1 godz.
 • Przykłady inwentaryzacji składników majątkowych 1 godz.
 • Czynności poinwentaryzacyjne – 1 godz.
 • Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych – 1 godz.
 • Ujęcie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych – 1 godz.
 • Egzamin – 2 godz.

Egzaminy dotyczące treści programowych
Kurs kończy się egzaminem pisemnym w formie testu – 4 godz.

Świadectwo
Słuchacze po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu, otrzymają świadectwo ukończenia kursu wydane przez Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny, zgodnie ze wzorem
w Załączniku nr 2 do zarządzenia nr 25/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 16.05.2013 r.

Koszt kursu
Łączny koszt kursu wynosi 500 zł. Na prośbę osoby zainteresowanej wystawiamy faktury, także dla pracodawców delegujących pracowników na kurs.

Warunki uczestnictwa w kursie

 • złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 4 do Regulaminu prowadzenia
  kursów w Uniwersytecie Opolskim),
 • podpisanie umowy między Uczelnią, a uczestnikiem kursu o świadczenie usług edukacyjnych,
 • złożenie dowodu uiszczenia opłaty za kurs zgodnie z zapisami umowy o świadczenie
  usług edukacyjnych.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie Wydziału Ekonomicznego
ul. Ozimska 46a 45-058 Opole
mgr Grażyna Dudka (77) 401 69 00 fax (77) 401 69 01
e-mail: sekekon@uni.opole.pl

Uwaga osoby zarejestrowane na kurs
Wpłaty za kurs należy dokonać zgodnie z oświadczeniem o pokryciu kosztów kształcenia
na podane poniżej konto:
Uniwersytet Opolski, Plac Kopernika 11a, 45 – 040 Opole
nr: 09109021380000000556000043
z dopiskiem „Główny księgowy 843-22”

Jednostka prowadząca kurs:
Wydział Ekonomiczny UO
45-058 Opole, ul. Ozimska 46a

Kierownik Kursów:
dr Teresa Maszczak
(77) 40 16 887
e-mail: tmaszczak@uni.opole.pl

Sekretariat Kursów:
Wydział Ekonomiczny UO
45-058 Opole, ul. Ozimska 46a
mgr Grażyna Dudka
(77) 401 69 00 fax (77) 401 69 01
e-mail: sekekon@uni.opole.pl