GŁÓWNY KSIĘGOWY KURS III STOPNIA

Cel kursu
Celem kursu jest zdobycie wiedzy z zakresu:
zaawansowanej rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, sporządzania i analizy sprawozdań finansowych, zarządzania finansami, podatków, ceł, ubezpieczeń oraz ich rozliczeń z instytucjami publicznoprawnymi w stopniu umożliwiającym samodzielne pełnienie funkcji głównego księgowego, skutecznej komunikacji z dyrektorem finansowym, zarządem oraz właścicielami w procesie realizacji i kreowania polityki finansowej firmy.

Adresaci kursu

 • osoby zamierzające podjąć pracę w służbach finansowo – księgowych na stanowisku głównego księgowego,
 • osoby posiadające wiedzę z zakresu rachunkowości na poziomie II-go stopnia lub głównego księgowego z małą praktyką.

Okres trwania kursu
Ogólna liczba godzin dydaktycznych dla jednego uczestnika – 140 godz.
Kurs trwa cztery miesiące i jest realizowany w systemie studiów stacjonarnych, według opracowanego harmonogramu zajęć (dwa razy w tygodniu), w środy i piątki w godzinach od 16.00 do 20.50, w blokach przewidzianych tak jak na studiach stacjonarnych prowadzonych na UO. Zajęcia realizowane będą na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego.

Ramowy program zajęć

 • Obowiązki i odpowiedzialność głównego księgowego w zakresie prowadzenia rachunkowości – 2 godz.
 • Prawo podatkowe, celne, dewizowe – 18 godz.
 • Zaawansowana rachunkowość finansowa podmiotów gospodarczych – 56 godz.
 • Sprawozdawczość finansowa i ich analiza. Badanie sprawozdań finansowych – 24 godz.
 • Elementy rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej – 18 godz.
 • Wybrane problemy zarządzania finansami – 18 godz.
 • Egzamin – 4 godz.

Egzaminy dotyczące treści programowych
Kurs kończy się egzaminem pisemnym w formie testu – 4 godz.

Świadectwo
Słuchacze po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu, otrzymają świadectwo ukończenia kursu wydane przez Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny, zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 2 do zarządzenia nr 25/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 16.05.2013 r.

Koszt kursu
Łączny koszt kursu wynosi 1200 zł. Na prośbę osoby zainteresowanej wystawiamy faktury, także dla pracodawców delegujących pracowników na kurs.

Warunki uczestnictwa w kursie

 • złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 4 do Regulaminu prowadzenia
  kursów w Uniwersytecie Opolskim),
 • podpisanie umowy między Uczelnią, a uczestnikiem kursu o świadczenie usług edukacyjnych,
 • złożenie dowodu uiszczenia opłaty za kurs zgodnie z zapisami umowy o świadczenie
  usług edukacyjnych.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie Wydziału Ekonomicznego
ul. Ozimska 46a 45-058 Opole
mgr Grażyna Dudka (77) 401 69 00 fax (77) 401 69 01
e-mail: sekekon@uni.opole.pl

Uwaga osoby zarejestrowane na kurs
Wpłaty za kurs należy dokonać zgodnie z oświadczeniem o pokryciu kosztów kształcenia
na podane poniżej konto:
Uniwersytet Opolski, Plac Kopernika 11a, 45 – 040 Opole
nr: 09109021380000000556000043
z dopiskiem „Główny księgowy 843-42”

Jednostka prowadząca kurs:
Wydział Ekonomiczny UO
45-058 Opole, ul. Ozimska 46a

Kierownik Kursów:
dr Teresa Maszczak
(77) 40 16 887
e-mail: tmaszczak@uni.opole.pl

Sekretariat Kursów:
Wydział Ekonomiczny UO
45-058 Opole, ul. Ozimska 46a
mgr Grażyna Dudka
(77) 401 69 00 fax (77) 401 69 01
e-mail: sekekon@uni.opole.pl