Zaznacz stronę

Komunikat nr 3/2020
Dziekana Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie: przebiegu egzaminów dyplomowych i magisterskich zaplanowanych na lipiec 2020 r.

  1. Obrony prac dyplomowych i magisterskich będą odbywać w dniach 10- 20.07.br w dwóch salach budynku Wydziału Ekonomicznego: 23, 33.
  2. Budynek będzie zamknięty. Na portierni będą znajdowały się listy Studentów, którzy będą przystępowali do egzaminu w danym dniu. Do budynku będą wpuszczane przez Portiera tylko te osoby, które znajdują się na liście (zgodnie z godzinami określonymi w harmonogramie).
  3. Przed salami, w których odbędą się egzaminy będą znajdowały się dozowniki do dezynfekcji. Rekomenduje się skorzystanie z nich przed i po egzaminie.
  4. Terminy obron należy przesłać drogą elektroniczną do Dziekana Wydziału Ekonomicznego na adres bchorkowy@uni.opole.pl.
  5. Student jest zobligowany do wydrukowania jednego egzemplarza pracy w oprawie miękkiej, przyniesienia go ze sobą na obronę pracy i przekazania Komisji.

WAŻNE!!! Egzemplarz pracy należy wydrukować po akceptacji pracy w systemie przez Promotora

  1. Student na początku egzaminu podpisuję kartę pracy dyplomowej – rekomenduje się posiadanie własnego długopisu.
  2. Promotor jest zobligowany do niezwłocznego przekazania do Dziekanatu listy osób, które będą się broniły w ustalonym terminie.
  3. Promotor na obronę powinien dostarczyć podpisane raporty z systemu antyplagiatowego wszystkich studentów, którzy przystępują do obrony
  4. Bezpośrednio przed obroną Promotor powinien pobrać z Dziekanatu protokół z obrony, druki recenzji oraz kartę pracy dyplomowej.
  5. Promotor powinien przygotować szczegółowy harmonogram obron tzn. przypisać każdemu Studentowi godzinę, o której odbędzie się jego obrona (rekomenduje się zaplanowanie na jednego Studenta około 20-30 minut). Wyniki z egzaminu zostaną ogłoszone bezpośrednio po egzaminie każdej osoby.

Dziekan Wydziału Ekonomicznego
dr Bartosz Chorkowy