Zaznacz stronę

Katedra Finansów i Rachunkowości

Katedra Finansów i Rachunkowości

Katedra Finansów i Rachunkowości została powołana w 2000 roku. Wcześniej, od roku 1992, funkcjonowała jako Zakład Finansów i Rachunkowości. Od początku istnienia do końca sierpnia 2005 r. Zakładem a później Katedrą kierował prof. zw. dr hab. Stanisław Dolata. Od września 2005 r. do chwili obecnej Katedra kierowana jest przez prof. zw. dr hab. Ewę Bogacką-Kisiel.

W Katedrze zatrudnionych jest profesor zwyczajny oraz sześciu adiunktów. Są to: prof. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel,  dr Maja Krasucka, dr Jacek Pieczonka, dr Robert Poskart, dr Mariola Willmann, dr Teresa Maszczak, dr Krzysztof Ćwieląg.

W Zakładzie Finansów i Rachunkowości, a następnie w Katedrze Finansów i Rachunkowości pracowali również: prof. dr hab. Włodzimierz Brzezin (1993–1995), prof. dr hab. Stanisław Dolata (1981–2005), dr Marek Janicki (1993–2010), dr Halina Stanisławiszyn (1998–2010), mgr Anna Czernik (1998–2003), mgr Małgorzata Dobrowolska (1994–2003), mgr Jan Kasprzyk (1997–2003), mgr Ryszard Skawiński (1995–1997).

Badania realizowane w Katedrze, m.in. w ramach kolejnych badań statutowych pod kierunkiem prof. Ewy Bogackiej-Kisiel, jak również w ramach badań własnych pracowników, koncentrują się wokół problemów zarządzania finansami publicznymi, w tym zwłaszcza finansami samorządów terytorialnych, a także finansów oraz rachunkowości podmiotów gospodarczych oraz aspektów makro- i mikroekonomicznych banków.

Wśród najważniejszych obszarów badań Katedry znajdują się system kontroli finansów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzanie przepływami finansowymi w przedsiębiorstwie i system ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w rolnictwie. Innym obszarem badawczym – ostatnio szeroko rozwijanym – są finanse osobiste, ze szczególnym uwzględnieniem roli pośredników finansowych, a także funkcjonowanie pieniądza elektronicznego w gospodarce Polski i nowe zagadnienia związane z rynkiem kredytów hipotecznych. Efektem są publikacje pracowników Katedry w ogólnopolskich i uczelnianych wydawnictwach oraz ich awanse naukowe.

Działalność dydaktyczna pracowników Katedry Finansów i Rachunkowości koncentruje się wokół problematyki finansów publicznych, finansów przedsiębiorstw, zarządzania finansami i rachunkowości. Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału.

Poza pracą naukowo-dydaktyczną kadra Katedry Finansów i Rachunkowości aktywnie uczestniczy w życiu akademickim i pozauniwersyteckim: członkostwo w PTE Oddział Wojewódzki w Opolu, członkostwo w Komisji Nauk Rolniczych przy PAN, opracowywanie biznesplanów i studium wykonalności, działalność szkoleniowa dla przedsiębiorców w dziedzinie: prowadzenia ksiąg rachunkowych, analizy ekonomiczno-finansowej, przedsiębiorczości, pozyskiwania środków unijnych.