Zaznacz stronę

Rodzaj studiów: magisterskie

System studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Tryb studiów: 
II stopnia
Czas trwania: 2 lata

Głównym celem kształcenia jest wykształcenie u studentów zdolności do wykonywania wszelkich zadań i pełnienia różnych funkcji związanych z gospodarowaniem przestrzenią i w przestrzeni oraz kształtowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

JAKIE UMIEJĘTNOŚCI I WIEDZĘ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW?
Gospodarka przestrzenna studia magisterskie to studia interdyscyplinarne integrujące treści kształcenia z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych i technicznych. Jest to podstawą rozumienia zależności zachodzących w systemie przestrzeń – gospodarka – środowisko.

Program kształcenia obejmuje różnorodne treści dotyczące między innymi:

 • zagospodarowania przestrzeni z uwzględnieniem wartości przyrodniczych, ekonomicznych, kulturowych i społecznych,
 • inżynierię środowiskową oraz komunalną,
 • identyfikacji i rewitalizacji obszarów zdegradowanych,
 • projektowania oraz analiz przestrzennych z wykorzystaniem najnowszych programów komputerowych ArcGis, AutoCad, MapViewer,
 • techniki prawodawczej, w tym konstruowania dokumentów prawa miejscowego,
 • administrowania nieruchomościami, poprzez podejmowanie decyzji w zakresie ich najmu, kupna lub sprzedaży.

 

Przykładowe przedmioty w programie kształcenia:

 • Błękitno-zielona infrastruktura
 • Ekologiczny system miasta
 • Geografia komunikacji
 • Geostatystyczne metody badań
 • Gospodarka regionalna i lokalna
 • Gospodarowanie zasobami środowiska
 • Modelowanie procesów przestrzennych i systemy wsparcia decyzyjnego (w)
 • Monitoring środowiska
 • Oceny oddziaływania na środowisko
 • Ochrona i kształtowanie dziedzictwa kulturowego
 • Partycypacja i mediacja w gospodarce przestrzennej
 • Planowanie rozwoju miast
 • Pracownia projektowa – planowanie przestrzenne na obszarach pozamiejskich
 • Projektowanie zespołów urbanistycznych i krajobrazowych
 • Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
 • Rozwój obszarów wiejskich
 • Techniki legislacyjne w procedurach planistycznych
 • Teorie i modele w gospodarce przestrzennej
 • Zagospodarowanie i kierunki rozwoju aglomeracji
 • Zarządzanie i wycena nieruchomości

 

CO NAS WYRÓŻNIA?

 • PRAKTYCZNE KSZTAŁCENIE – znaczna część zajęć prowadzona jest w małych grupach studenckich, w różnorodnych formach: ćwiczeń laboratoryjnych, komputerowych, projektowych, terenowych, konwersatoriach i wykładach, ponadto istnieje możliwość odbywania zewnętrznych programów, staży i praktyk
 • ELASTYCZNOŚĆ I CIĄGŁOŚĆ KSZTAŁCENIA – możliwość dopasowywania zajęć z programu kształcenia do:  swoich zainteresowań i organizacji czasu nauki oraz pracy, łączenia dwóch kierunków, kontynuowania studiów na różnych kierunkach i profilach kształcenia
 • NOWOCZESNE TECHNIKI I METODY KSZTAŁCENIA
 • DOŚWIADCZONA KADRA NAUKOWA
 • UMIĘDZYNARODOWIENIE
 • AKTYWNA DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKA
 • INTEGRACJA ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO I TUTORING
 • SUKCESY I KARIERY ABSOLWENTÓW

W TOKU STUDIÓW DOWIESZ SIĘ JAK:

 • planować społeczno-gospodarczy i przestrzenny rozwój na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym;
 • opracować specjalistyczne dokumenty z zakresu planowania przestrzennego: studiów, programów, ocen, projektów, planów;
 • opracować specjalistyczne dokumenty z zakresu strategicznego programowania rozwoju społeczno-gospodarczego: strategie, programy rozwoju, programy operacyjne, ekspertyzy;
 • prowadzić i organizować procesy transformacji przestrzennych na obszarach miejskich i pozamiejskich;
 • współpracować z firmami, różnymi instytucjami, jednostkami samorządu terytorialnego;
 • pozyskiwać i integrować dane, prowadzić zaawansowane analizy przestrzenne i umiejętnie korzystać z wniosków w podejmowaniu decyzji przestrzennych.

 

ABSOLWENT KIERUNKU JEST PRZYGOTOWANY DO PRACY W:

 • zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;
 • w różnorodnych wydziałach zajmujących się zagadnieniami gospodarki przestrzennej w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, międzynarodowej;
 • agencjach i firmach konsultingowych, doradczych i innych firmach otoczenia biznesu, obsługi inwestycji.

UBIEGAJĄC SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA MAGISTERSKIE na kierunku gospodarka przestrzenna warto mieć ukończone studia licencjackie lub inżynierskie na tym kierunku, a także na kierunkach pokrewnych, w tym między innymi:

 • planowanie przestrzenne, urbanistyka, geografia, architektura krajobrazu,
 • turystyka, geoinformatyka, gospodarka leśna, ochrona środowiska,
 • ekonomia, logistyka, administracja, zarządzanie.