Zaznacz stronę

Egzamin dyplomowy

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie: zasad przygotowania i archiwizacji prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich i inżynierskich) w Uniwersytecie Opolskim

OŚWIADCZENIE
Załącznik do zarządzenia nr 28 /2019, Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 07.06 .2019 r.
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1/2016 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 15.01.2016 r.

STRONA TYTUŁOWA
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1/2016 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 15.01.2016 r.

Odpis w języku obcym

 

Student po obronie pracy magisterskiej/licencjackiej składa w Dziekanacie:

– opłatę za wydanie dyplomu ukończenia studiów (przed wypisaniem dyplomu)  – 60 zł

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 02.11.2006r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U.2006, nr 224, poz.1634) na wniosek absolwenta Uczelnia wydaje dodatkowy odpis dyplomu w języku obcym. Powyższy wniosek absolwent powinien złożyć w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego. Dyplom student odbiera osobiście w Dziekanacie